Notícies

 • foto (c) googlemaps

  El Síndic investiga els abusos denunciats a l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida

  La institució ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer els fets i la intervenció dels poders públics afectats, tenint en compte l’encàrrec que té legalment atribut de defensa dels drets dels infants

  Les denúncies van ser presentades l’any 2018 davant la Fiscalia, però van ser arxivades perquè havien prescrit

  L’article 83 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència atribueix a la Generalitat el deure de promoure protocols per la prevenció i detecció de maltractaments a infants i adolescents

 • (c) StockSnap/Pixabay

  El Síndic demana que es restableixi l’ampliació de terminis als tràmits d’informació pública, consultes o participació ciutadana que coincideixin amb el mes d’agost

  L'article 8 del Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que es garanteixin i es fomentin els drets d'iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en els processos urbanístics 

  A causa de l’escassetat de recursos tècnics i la complexitat en el planejament, els ajuntaments, les entitats interessades i els particulars poden tenir problemes per presentar els seus escrits en el termini de consultes, amb més motiu durant el mes d’agost

  La institució considera que suspendre l’ampliació del termini d’informació pública aquest estiu pot implicar que s’aprofiti per tramitar plans que tenen l’oposició de la col·lectivitat

 • foto

  El Síndic recomana activitat lectiva presencial per garantir els aprenentatges i combatre les desigualtats

  Molts alumnes socialment desfavorits no han pogut seguir l’activitat lectiva de manera adequada durant el curs 2019/2020, malgrat les actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat
   
  El Síndic insta el Departament d’Educació a planificar el nou curs 2020/2021 amb presencialitat per a tothom i demana que s’eviti la semipresencialitat (modalitat híbrida)
   
  Un retorn precipitat en l’actual situació de pandèmia i sense condicions pot ser contraproduent i s’hauria de centrar a garantir l’atenció de situacions de més vulnerabilitat i d’impossibilitat de conciliació,i també situacions específiques com ara la preparació de la selectivitat o altres proves
   
  Insta el Departament a simplificar el currículum de cara al curs 2020/2021 per al conjunt de l’alumnat i a desenvolupar mesures organitzatives flexibles, adaptades a les necessitats educatives de cada infant 
   
  Cal un pla específic per a centres amb elevada complexitat

 • foto (c) gencat

  Cal refermar el compromís, la transparència, el control i el retiment de comptes en l'emergència d'Iqoxe

  L’informe del Síndic s’ha enviat als departaments de la Generalitat, ajuntaments i ens locals, sindicats i associació empresarial química, associacions veïnals, entitats ambientals, URV i Comissió creada al Parlament de Catalunya
   
  Recorda la vigència de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència
   
  Es recomana donar suport econòmic i assistència tècnica als 29 municipis que, d'acord amb el nou PLASEQCAT 2020, han d’elaborar un pla d’emergència municipal

Informes