Notícies

 • foto

  El Síndic demana inversions per garantir la comunicació i la seguretat a les carreteres arran dels casos d'esllavissades i de despreniments

  La institució sol·licita que s’aprovi un pla especial de protecció de la xarxa viària per evitar aquestes incidències

  Cal definir els punts o trams de les carreteres que requereixin una actuació prioritària i aprovar un calendari d’actuacions de prevenció i defensa

  Les mesures s’han d'adoptar amb coordinació i col·laboració entre administracions, tot respectant les competències i informant sobre les incidències en el sistema de comunicació

 • foto

  El Síndic proposa un pacte de país per abordar la crisi provocada per la COVID-19 que permeti canvis radicals i increment d’inversions en salut, serveis socials, drets dels infants i economia

  És necessari un enfortiment pressupostari de l’àmbit de la salut, i invertir en infraestructures, polítiques de recursos humans i programes de renovació de maquinària, tot potenciant la recerca i la prevenció 
   
  Cal revisar amb urgència el model residencial actual i la seva capacitat d’afrontar la pandèmia amb les mesures de precaució i prevenció indispensables
   
  La institució continua vetllant pels drets dels infants i els seus interessos i actuant en àmbits com ara la salut −inclosa la mental −, el benestar social i econòmic i l’educació
   
  La crisi econòmica està tenint efectes especialment greus. En conseqüència, cal resoldre amb urgència els problemes burocràtics amb què s'han trobat les persones amb menys recursos
   
  Reclama garantia de drets, transparència informativa entre administracions i una recuperació plena de les competències estatutàries, tot promovent l’actuació administrativa des de la proximitat
   
  Considera que ha de ser compatible el benestar econòmic amb els límits establerts per l’OMS pel que fa a la contaminació de l’aire i la salut de les persones

 • foto (c) googlemaps

  El Síndic investiga els abusos denunciats a l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida

  La institució ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer els fets i la intervenció dels poders públics afectats, tenint en compte l’encàrrec que té legalment atribut de defensa dels drets dels infants

  Les denúncies van ser presentades l’any 2018 davant la Fiscalia, però van ser arxivades perquè havien prescrit

  L’article 83 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència atribueix a la Generalitat el deure de promoure protocols per la prevenció i detecció de maltractaments a infants i adolescents

 • (c) StockSnap/Pixabay

  El Síndic demana que es restableixi l’ampliació de terminis als tràmits d’informació pública, consultes o participació ciutadana que coincideixin amb el mes d’agost

  L'article 8 del Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que es garanteixin i es fomentin els drets d'iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en els processos urbanístics 

  A causa de l’escassetat de recursos tècnics i la complexitat en el planejament, els ajuntaments, les entitats interessades i els particulars poden tenir problemes per presentar els seus escrits en el termini de consultes, amb més motiu durant el mes d’agost

  La institució considera que suspendre l’ampliació del termini d’informació pública aquest estiu pot implicar que s’aprofiti per tramitar plans que tenen l’oposició de la col·lectivitat

Informes