Normativa d'aplicació

Estatut d'Autonomia

Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del Defensor del Poble i les figures similars de les diverses comunitats autònomes

Resolució de 4 de març de 2008, per la qual s'aprova i es fa pública la Carta de serveis i bona conducta del Síndic de Greuges

Resolució de 29 de desembre de 2010, sobre aprovació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges

Resolució de 20 de desembre de 2011 per la qual es modifica el Reglament d'Organització i règim intern del Síndic de Greuges de Catalunya

Sentència del Tribunal Constitucional 46/20015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura id'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Resolució de 13 d’abril de 2015, sobre les indemnitzacions per raó del servei

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Resolució d'assignació de funcions als membres del Consell de Direcció del Síndic (setembre 2015)

Resolució de 23 de novembre de 2016, de modificació del Reglament d'organ¡tzació i de régim intern del Síndic de Greuges

Acord de Condicions de Treball (2017-2019) Acta de signatura Acord de Condicions de Treball (2017-2019)

Resolució de 9 de gener de 2017, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la seu electrònica del Síndic de Greuges