Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic estudia l’actuació del Departament de Salut en la contractació de Ferrovial per dur a terme les activitats de seguiment i contagis de la COVID-19

10/07/2020

S’ha adreçat a la Secretaria General de Salut per demanar tota la informació relativa al procediment de contractació

El Síndic de Greuges va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació de la contractació per part del Departament de Salut d’una empresa del grup Ferrovial per portar a terme les tasques de seguiment i control de contagis per la COVID. El Síndic ha pogut constatar en el perfil del contractant que, efectivament, en data de 29 de maig, l’ens públic Sistema d'Emergències Mèdiques va contractar amb l'empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, pel procediment d'emergència, el servei  de seguiment de contactes positius mitjançant scouts, amb la finalitat de donar cobertura a aquesta necessitat del sistema sanitari.

Posteriorment, els mitjans de comunicació han destacat que el contracte indicat no s'ha arribat a executar. El Síndic ha comprovat que en el perfil del contractant hi figura la resolució que adjudica a l'empresa indicada l'execució de la prestació, però no hi consta cap informació sobre una eventual modificació o resolució d'aquest  contracte.

Per l’anterior, amb la finalitat de poder valorar l’actuació del Departament de Salut en la contractació indicada, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha demanat la informació següent a la Secretaria General de Salut: 

- Els motius que fonamenten que la contractació de la prestació es portés a terme mitjançant el procediment d'emergència, previst en l'article 120 de la Llei de contractes del sector públic.

- L'estat d'execució del contracte o, si s’escau, l'acord de resolució del contracte i la seva fonamentació, i també les condicions amb què aquesta resolució es va acordar.

- Còpia dels acords o les resolucions i la resta de documentació relacionada  amb les actuacions indicades.

El Síndic espera rebre resposta al més aviat possible per poder-la estudiar i valorar.

Tornar a l

El Síndic recomana que s’informi de forma clara les persones afectades per ERTO sobre les seves obligacions tributàries

08/07/2020

Foto

Es destaca que durant almenys sis setmanes el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha estat pràcticament col·lapsat

El SEPE es considera un altre pagador als efectes de l’IRPF i aplica una retenció mínima sobre la quantitat que paga als treballadors en ERTO

Els poders públics han de vetllar per un sistema fiscal just amb objectius d'equilibri social i ambiental per combatre la creixent desigualtat, la pobresa i l'exclusió social

La institució ha traslladat aquestes consideracions al Defensor del Poble i al Govern d’Espanya

El passat 4 de juny, el Síndic de Greuges va presentar l'informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, en el qual, entre altres accions, destacava les queixes i consultes rebudes de les persones afectades per expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) per força major pendents de percebre la prestació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En aquest punt, se subratlla que durant almenys sis setmanes el SEPE ha estat pràcticament col·lapsat.

A aquesta situació, s'hi ha d'afegir que és probable que hi hagi desconeixement sobre els efectes que té el fet d'haver rebut la prestació esmentada en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l'exercici 2020, tenint en compte que el SEPE es considera un altre pagador als efectes d'aquest impost i que aplica una retenció mínima sobre la quantitat que paga als treballadors en ERTO.

El Síndic recorda que l'article 96 de la Llei 35/2006 determina dos límits que fixen l'obligació de declarar en aquest impost en relació amb les rendes procedents dels rendiments íntegres del treball. En concret, estableix un límit de 22.000 euros anuals si els rendiments de treball procedeixen d'un sol pagador i, en canvi, quan els rendiments provenen de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon pagador i restants superi en total 1.500 euros, el límit es fixa en 14.000 euros.

Atesa la normativa vigent, les persones que no estan obligades a presentar la declaració de l'IRPF per a l'exercici de 2019, ja que han obtingut uns rendiments del treball d'un import inferior a 22.000 euros, es veuran obligades a presentar-la per a l'exercici 2020 per haver estat afectades per un ERTO i, en conseqüència, haver tingut ingressos de dos pagadors. En aquest cas, el límit aplicable no és el de 22.000 euros sinó de 14.000 euros. El Síndic subratlla que les persones han de tenir coneixement d'aquesta obligació a fi que puguin complir les seves obligacions tributàries adequadament.

Un altre problema que pot haver-hi pel fet tenir dos pagadors o més és que la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques resulti a pagar. Aquesta situació és deguda a les retencions suportades. Com s'ha dit, en general el SEPE aplica una retenció mínima sobre la prestació que abona als treballadors en ERTO. Per això, s'ha de tenir en compte que mentre s'està percebent la prestació per desocupació, es pot sol·licitar que es retingui l'IRPF o que s'hi apliqui un percentatge superior, si escau. Encara que aquesta informació està publicada en el web del SEPE, no consta que es presentin sol·licituds en aquest sentit de forma habitual, ni que la possibilitat de fer ús d'aquest dret sigui coneguda suficientment.

Cal apuntar que tenir dos pagadors o més no implica que es pagui una quantitat superior en concepte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, sinó que la situació s’ha de regularitzar en el moment de presentar la declaració de l'impost el pròxim any.

El Síndic insisteix que les persones tenen dret a ser informades i assistides sobre l'exercici dels seus drets i sobre el compliment de les seves obligacions tributàries. Per aquesta raó, atès el desconeixement que hi pot haver sobre els efectes fiscals de la percepció de la prestació de desocupació, com és la diferència en el límit de l'obligació de declarar, la institució adverteix que les administracions han d'esmerçar esforços per informar-ne les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Aquesta informació s'ha de transmetre de forma clara i suficient i cal que se n'informi en el marc del procediment de tramitació de la prestació, de manera que es podrien incorporar els advertiments fiscals oportuns en la resolució. També caldria que constés en el web del SEPE de manera que fos visible amb facilitat.

En aquest sentit, la institució recomana que s'adoptin mesures per garantir el dret de les persones a ser informades sobre els efectes fiscals de la percepció de la prestació per facilitar el compliment de les obligacions fiscals, i així evitar situacions inesperades en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del pròxim any i les conseqüències negatives que això podria comportar.

D'altra banda, cal tenir en compte que els ajuts o les subvencions que es poden rebre per fer front a les dificultats econòmiques derivades de l'efecte de la COVID-19 també tenen efectes fiscals, i amb relació a aquestes subvencions és necessari que es proporcionin les advertències fiscals adequades a les persones. Així mateix, cal apuntar que s'hauria de valorar la conveniència d'afegir aquests ajuts com un supòsit més de les exempcions previstes en l'article 7 de la LIRPF.

Dit això, i com es va remarcar en l’informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, els poders públics han de vetllar per configurar un sistema fiscal just amb objectius d'equilibri social i ambiental per combatre la creixent desigualtat social, la pobresa i l'exclusió social. Un sistema que asseguri la distribució de la riquesa i permeti aconseguir una societat més justa i equitativa, tot garantint els drets socials de la ciutadania i la igualtat d'oportunitats, en el marc d'un estat de benestar que dignifiqui la vida de les persones.

El Síndic de Greuges ha tramès aquestes consideracions al Ministeri de Treball i Economia Social, a la Delegació del Govern a Catalunya i al Defensor del Poble.

Tornar a l

El Síndic i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans signen un conveni per garantir els drets de les persones en l’àmbit local combinant seguretat i proximitat

03/07/2020

Foto
L’acord garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin les competències municipals

La institució també pot iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes

S’estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe, la seva defensa en el ple i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’alcalde de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, han  signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb seguretat, i la supervisió de l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. 

El conveni, que explicita les competències del Síndic incloses en l’article 58 de la Llei  del Síndic, preveu la subscripció de convenis i acords entre la institució i l’Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua. Estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic referents al municipi, la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l, i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.

L’acord també garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de crear sistemes per divulgar la figura de la institució perquè la població del municipi en sigui coneixedora i es puguin instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativa d’aquest conveni.

A més, la institució també pot iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes per resoldre problemàtiques entre les persones i l’Ajuntament, sense que aquest fet comporti cap minva de les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de l’Ajuntament.

El conveni signat té una durada de quatre anys i abans de finalitzar aquest termini les persones signants poden acordar-ne la pròrroga o l’extinció.

Tornar a l

Selectivitat 2020: El Síndic demana que es garanteixi la seguretat, la igualtat d'oportunitats i el benestar de l’alumnat durant les proves d’accés a la universitat

02/07/2020

Foto

Cal assegurar que els criteris d'adaptació i de flexibilització en el disseny de les proves garanteixin que les circumstàncies d’accés a l’educació en el darrer trimestre del curs no generin desavantatges entre l'alumnat

Cal garantir que el principi de mèrit i capacitat en l'accés a la universitat es produeixi en un context d’igualtat d’oportunitats real

S'han de preservar les garanties de seguretat i higiene i de benestar físic i emocional en el desenvolupament de les proves

La pandèmia de la COVID-19 també ha tingut conseqüències en les proves d’accés a la universitat, que, a més de patir modificacions en el calendari, s’hauran d’adaptar a mesures d’higiene i de seguretat, i també a la flexibilització del contingut.

En aquest context, a mitjan maig, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per valorar si el conjunt de mesures preses per adaptar els exàmens d’accés a la universitat al nou context permeten garantir que es mantenen els principis de mèrit i capacitat en l'accés a la universitat i les condicions d'equitat. 

Amb la represa telemàtica del curs acadèmic, el Departament d'Educació va anunciar que la tercera avaluació del curs només havia de servir per apujar nota i no per penalitzar. Per a l’alumnat de segon de batxillerat, s'indicava que les activitats d'avaluació dels centres s'havien d'adequar a l'ajornament de les proves d’accés als estudis universitaris i que calia aprofitar intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves. 

Els centres de batxillerat, com la resta de centres, són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i de les activitats d’aprenentatge i, per tant, el calendari de la programació de cada centre pot ser diferent. Això, en el context de la COVID-19 i de l’ensenyament majoritàriament en línia, no permetia garantir que tots els centres educatius haguessin pogut oferir totes les matèries que són objecte d'avaluació a les proves d’accés a la universitat. 

Per aquest motiu, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar l’adaptació de les proves d’accés a la universitat i la flexibilitazió de l’optativitat existent en els enunciats dels exàmens, amb la finalitat que l’alumnat pogués assumir el conjunt de la prova proposada amb independència de les circumstàncies que s’haguessin pogut produir en el darrer trimestre del curs escolar. 

En la mateixa línia, i per prevenir els contagis entre la comunitat educativa durant els exàmens d’accés a la universitat, a principis del mes de juny, es va presentar un paquet de mesures que garantissin un entorn de màxima seguretat. El paquet de mesures plantejades comportava l’ús obligatori de mascareta, inclosos en els processos d’acreditació dels membres del tribunal, d’identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens; l’ús de solucions hidroalcohòliques en entrar i sortir del centre; la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials dins les aules; la impossibilitat de sortir de l’aula fins que no hagués transcorregut una hora des de l’inici de la prova i amb l’autorització prèvia del professorat, i la clausura de les màquines expenedores i de les fonts d’aigua. 

El Síndic entén la dificultat de complir tots aquests requisits i condicionants a l’hora d'organitzar unes proves amb un volum tan gran d'alumnes i de professorat. No obstant això, ha fet arribar un seguit de consideracions i recomanacions per assegurar que es duran a terme amb les màximes garanties i tot preservant els drets de tots els estudiants. 

Quant a les desigualtats en el seguiment no presencial de l’alumnat de segon de batxillerat, el Síndic estarà amatent a l’afectació que pot tenir en els resultats de les proves l’increment d’un 11% en el nombre d’estudiants que han superat el curs aquest any a Catalunya (el percentatge més alt d’aprovats de segon de batxillerat dels últims 20 anys), fruit de les mesures que ha pres el Departament d’Educació amb la voluntat d’apaivagar les diferències entre centres educatius i situacions sociofamiliars i econòmiques de l’alumnat. Concretament, posa l’accent en el fet que caldrà avaluar si s’acaba traslladant en un augment o descens de les notes d'accés a la universitat i en la garantia de capacitació de tot l’alumnat de cara a l'accés a la universitat. 

Quant als criteris d'adaptació i de flexibilització de l'optativitat en els enunciats dels exàmens, el Síndic destaca que caldrà assegurar que el redisseny d’aquestes proves permet garantir que no hi ha discriminació per raons socioeconòmiques i que, a la vegada, es fa prevaler el principi de mèrit i capacitat. Alhora, el Síndic també posa l’accent en la necessitat que es garanteixi que l’alumnat ha adquirit suficientment les capacitats i els coneixements durant l’etapa prèvia i que disposa del grau de maduresa suficient. 

Quant a les mesures de seguretat i d’higiene durant la realització de les proves, el Síndic ja ha rebut algunes queixes en relació amb la distribució de les proves i els horaris, i també les conseqüències de no permetre garantir el descans i la tranquil·litat dels estudiants, el fet de no permetre sortir de les aules entre prova i prova ni caminar lliurement pel centre, fets que preocupen la institució, ateses les afectacions que pot tenir aquest conjunt de restriccions en el benestar i la salut física i emocional de l’alumnat. 

Davant d’això, el Síndic demana que s’esmercin el màxim d’esforços per adequar la distribució horària de les proves; la possibilitat de descans i de moviment entre exàmens, d'alimentar-se i de refrescar-se, i de desplaçament als lavabos, i també la ventilació i la temperatura dels diversos espais previstos per a la realització de les proves. 

Concretament, el Síndic recomana el següent: 

- Cal garantir el descans mínim de 30 minuts entre exàmens i cal, en la mesura que sigui possible, que aquest descans impliqui la possibilitat de moure’s, refrescar-se, alimentar-se i beure aigua. 

- Cal ventilar els espais i assegurar-ne una temperatura adequada, especialment quan s'han habilitat aules inicialment no previstes per a la realització dels exàmens, en què possiblement no hi hagi instal·lació d'aire condicionat, o quan l’ús de l’aire no estigui permès per la prevenció de la propagació del virus.

El Síndic també demana que es prevegin mesures no discriminatòries per als estudiants que no poden fer les proves durant les dates previstes per raó de malaltia, i especialment per haver contret la COVID-19, o pel fet de ser-ne un contacte directe, i que hagin de complir una quarantena més enllà de la data en què s'ha previst que es pugui fer la prova.

Finalment, el Síndic analitzarà els desplaçaments que els estudiants hagin de fer per realitzar la prova, perquè siguin els mínims possibles, pel que fa a la distància.

Tornar a l

El Síndic i les entitats socials fan un crit d’alerta per fer front la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i estableixen la Taula d’Emergència Social

30/06/2020

foto

La declaració també recull un seguit de mesures urgents i immediates

També es pretén enfortir l’estat del benestar i que es facin reformes profundes per superar la crisi

El Síndic s’ofereix com a interlocutor per recollir les qüestions que plantegin les entitats que treballen a primera línia social

La Taula d’Emergència Social crearà un mecanisme de seguiment de la crisi i les mesures que s’articulin

El síndic de greuges, juntament amb representants d’algunes de les principals entitats d’atenció social de Catalunya, ha presentat aquest matí una declaració al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya davant la crisi de la COVID-19.

El passat 11 de juny es va constituir la Taula d’Emergència Social, de la qual també formen part representants de la Taula del Tercer Sector, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments i Comunitat de Sant’Egidio. La Taula va néixer per abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament de Catalunya en el marc del context actual.

En la declaració s’hi recullen un seguit de mesures urgents i immediates, entre les quals destaquen:

1. Per assegurar un nivell adequat i unes condicions de vida amb dignitat

- Garantir la cobertura dels fons alimentaris, finançats i amb instal·lacions i mitjans per distribuir-los.

- Fomentar els programes ocupacionals per als col·lectius més vulnerables.

- Fer modificacions normatives en la renda garantida de ciutadania, amb l’objectiu de coordinar-la amb l’ingrés mínim vital i revisar les incompatibilitats que preveu aquest instrument.

2. Mesures per garantir l’habitatge digne

- Cal reforçar les polítiques d’habitatge d’emergència i fer front als efectes socials dels desnonaments, i també les mesures de suport al lloguer, l’ampliació del parc d’habitatge públic i social, i un pacte nacional per a l’habitatge d’emergència.

3. 
Mesures relatives a les persones grans

- Posar fi a l’opacitat informativa sobre la gestió de les residències en la crisi de la COVID-19 i conèixer el nombre exacte de persones grans mortes a les residències i a casa seva a Catalunya.

- Continuar desenvolupant el model d’atenció centrat en la persona, enfortint la connexió entre salut i residències perquè totes les persones residents tinguin ple dret a l’atenció sanitària.


4. 
Mesures relatives als drets dels infants

- Crear fons extraordinaris per a polítiques d’infància i d’atenció social per als col·lectius més vulnerables i promoure mesures per a una intervenció integral en el nucli familiar dels infants.

- Analitzar la reducció de denúncies amb relació al maltractament infantil i d’obertura d’expedients de risc per determinar si durant la pandèmia s’ha invisibilitat encara més el maltractament infantil i adoptar mesures per fer-hi front.

- Establir mesures per garantir la compensació de l’efecte confinament en les trajectòries educatives dels infants, especialment en infants amb necessitats específiques, i també mesures de lleure educatiu.

- Fomentar els permisos retribuïts per a les famílies que s’han d'ocupar dels infants a casa.

5. Mesures per fer front a l’emergència sanitària

- Dotar de manera immediata el sistema sanitari de mitjans suficients.

- Millorar la coordinació entre els diferents nivells d’atenció.

- Millorar-ne el finançament.

La declaració presentada també pretén fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s’ha vist molt agreujada per la pandèmia de la COVID-19. La idea és que les iniciatives, preocupacions i demandes que s’hi recullen es tinguin en compte en el debat parlamentari sobre la COVID-19 que tindrà lloc el proper 1 de juliol, i també en les reelaboracions del pressupost de la Generalitat per al 2020, o en les decisions d’inversions i de prioritats de les diverses administracions locals en l’any en curs.

La declaració parteix de la base que la crisi sanitària ha suposat una sotragada extraordinària per a tot el sistema sanitari, però també ha comportat immenses conseqüències socials i econòmiques, amb milions de pèrdues de llocs de treball que han afectat de manera molt intensa situacions precaritzades en el treball per part de col·lectius desprotegits que han esdevingut situacions de gran emergència social. La gent gran, les persones sense llar i la població immigrant han estat col·lectius especialment afectats.

La crisi provocada per la COVID-19 recau en un sistema de protecció social que pateix dèficits estructurals derivats de la baixa inversió a Catalunya i a l’Estat, situació que també ha suposat més dificultats per afrontar la crisi sanitària i social derivada de l’emergència.

En aquest cotext, la Taula d’Emergència Social considera que cal sortir de l’emergència establint les bases d’un sistema de protecció que garanteixi els drets socials com a mesura de respecte de la dignitat i la igualtat de les persones en el marc d’una societat justa, igualitària i cohesionada.

I per enfortir l’estat del benestar i garantir els drets socials com a veritables drets subjectius, calen reformes profundes mitjançant mesures normatives, estructurals i financeres que impliquin realment canvis en la concepció i la garantia dels drets socials, i també increment d’inversions per finançar els serveis o les prestacions econòmiques per garantir aquests drets bàsics.

En tot aquest context, el Síndic s’ofereix com a interlocutor per escoltar, recollir i donar atenció prioritària a les qüestions que plantegin les entitats que treballen a primera línia social, així com per articular les propostes que en puguin sorgir davant de les institucions, i també, si escau, davant dels sectors financers i socials més importants del nostre país.

Així mateix, es responsabilitza de la tasca de formulació i d’exigència d’aquestes demandes, que seran, a la vegada, objecte de treball i de seguiment per part de la Taula.

Tornar a l