Actualitat: notícies i notes de premsa

El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

18/03/2019

foto

Signatura del Pacte contra la segregació escolar

D'ençà de l'any 2017, el Síndic de Greuges ha estat treballant per consensuar l’acord, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu
 
El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura
 
Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació
 
El pacte preveu, entre d'altres, l'aprovació d'un nou decret d'admissió d'alumnat per al curs vinent, amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona, la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat o la creació d'una oficina virtual d'escolarització
 
També es preveu promoure garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat

 

La sala Auditori del Parlament de Catalunya ha acollit aquest dilluns 18 de març de 2019 l’acte de signatura del Pacte contra la segregació escolar, al qual s’han adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants. L’acte de signatura ha estat presidit pel conseller d’Educació, Josep Bargalló i pel síndic de greuges, Rafael Ribó, que n’ha estat l’impulsor.

El Pacte, pioner a l’Estat espanyol, arriba gairebé dos anys després que el Síndic presentés un doble informe monogràfic sobre aquest fenomen i posés sobre la taula la necessitat d’arribar a un acord i compromís de país per combatre’l. D'ençà de l'any 2017 el Síndic de Greuges ha estat treballant, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu.

El Síndic s’ha compromès, amb aquesta signatura, a coordinar el seguiment del Pacte, conjuntament amb el Departament d’Educació. En aquest sentit, mentre el Pacte estigui vigent, en farà un informe bianual de balanç que es presentarà al Parlament de Catalunya.

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims tres anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats. Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC.

Alguns dels àmbits d’actuació són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió, les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada, o les campanyes de sensibilització sobre la qualitat del Servei d’Educació de Catalunya.

L'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona a través d'una nova normativa d'admissió i millora de la distribució d'alumnat entre centres

El Pacte proposa elaborar un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat. A banda d’eliminar criteris complementaris per malaltia digestiva crònica i per germans o progenitors exalumnes del centre, que ja s’ha aprovat, també preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d'una mateixa zona, l'oficina electrònica de preinscripció, la publicació de quotes i règim legal i altres exigències de transparència (vacants, etc.), la protecció dels centres d'alta complexitat (no-escolarització matrícula viva, etc.), la regulació de la detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques o instruments adreçats a evitar els fraus, com ara preveure majors exigències d’acreditació del criteri de proximitat per a l’alumnat que modifica la seva residència padronal just abans d’iniciar el curs escolar (actuació 1).

Addicionalment, el Pacte també preveu la posada en marxa, en el marc del procés d'elaboració d'un nou decret, de dues comissions d'estudi estratègiques des de la perspectiva d'avançar en els instruments de lluita contra la segregació escolar, i que pot alimentar el contingut del nou decret (actuació 2): una comissió d'estudi específica de bones pràctiques en règims d'admissió d'alumnat (on s'avaluarà l'impacte i la viabilitat d'una possible política d'admissió per quotes en funció del nivell d'instrucció/nivell socioeconòmic dels progenitors) i una comissió d'estudi específica per analitzar mesures efectives de lluita contra la segregació escolar en municipis amb una forta segregació residencial (on s'avaluarà com combatre la segregació en territoris amb una elevada composició social desfavorida, on les polítiques d'escolarització equilibrada dins del barri generen efectes limitats).

Alhora, el Pacte preveu el disseny (i implementació) d'un protocol efectiu per a l'aprofitament de la reserva de places com a mesura d'escolarització equilibrada, per garantir la distribució equitativa d'alumnat amb necessitats educatives específiques entre centres (actuació 8).

Garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit

Hi ha un ampli consens dins de la comunitat educativa a l’hora de destacar l’infrafinançament del sistema educatiu. El Servei d’Educació de Catalunya, integrat per centres públics i concertats, presenta importants dèficits d’inversió pública per garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Hi ha centres públics i concertats, especialment els que tenen més complexitat educativa, que demanen una dotació més gran de recursos humans, econòmics i materials per atendre amb més garanties les necessitats educatives específiques de l’alumnat.

El dèficit de finançament públic provoca que part del servei educatiu que presten els centres s’hagi de finançar per mitjà de les aportacions de les famílies, la qual cosa resulta contradictòria amb el principi de gratuïtat que regeix el nostre sistema educatiu i suposa un important factor de desigualtat, tant en l’accés als diferents centres com també en la configuració dels projectes educatius, condicionats, en part, pel finançament privat de les famílies.

En aquest sentit, el Pacte preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a través de la millora del finançament públic dels centres públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits, amb l'objectiu de garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també de garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar tal com succeeix actualment.

Entre altres mesures, el Pacte preveu la creació d'una comissió d'estudi del cost de la plaça (actuació 15), l'adequació del finançament públic dels centres públics i concertats en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat (actuacions 16 i 17), l'elaboració de directrius sobre el pagament de quotes en centres públics i concertats (actuació 19-20) i l'establiment d'una convocatòria d’ajuts per a llibres de text, material escolar, sortides i colònies escolars (centres públics i concertats) (actuació 21-22).

Implicació i alineament dels actors que actuen en el territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc.) en la lluita contra la segregació escolar

La lluita contra la segregació escolar implica, entre altres aspectes, millorar la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu, i també la coordinació entre aquests a l'hora de desplegar els instruments disponibles per promoure l'escolarització equilibrada d'alumnat.

Un dels àmbits d’intervenció clau, amb més incidència en la lluita contra la segregació escolar, té a veure amb la programació de l’oferta i la gestió del procés d’admissió d’alumnat. A escala local, aquestes pràctiques han de ser promogudes i implementades especialment per les taules mixtes de planificació, les comissions de garanties d’admissió i les oficines municipals d’escolarització, a més d’altres dispositius, si s’escauen.

En aquesta línia, el Pacte preveu, entre d'altres, el desenvolupament d'orientacions en la programació escolar (oferta, adscripcions, zonificació, i ampliacions i reduccions de ràtio, de grups i de centres) i l'establiment de criteris en la gestió de les sol·licituds (actuacions 3 i 4), i també la promoció d'acords o pactes locals entre centres dins d’una mateixa zona o municipi per a l’escolarització equilibrada d’alumnat (actuació 10) i el disseny del model d'intervenció dels dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat en el territori, i la creació i dinamització d'aquests dispositius on no hi siguin (actuació 6): clarificar i articular el paper que han de tenir les OME, la Inspecció d'Educació, les comissions de garanties d'admissió, les taules mixtes, els serveis educatius, els serveis municipals, etc. per combatre la segregació i fer un ús efectiu dels instruments disponibles, i les pautes a aplicar.

Suport als centres d'alta complexitat

El Pacte també preveu una bateria de mesures adreçades a millorar la dotació de recursos dels centres amb una composició social desfavorida i la consolidació dels seus projectes educatius (actuació 26-27-28-29), com ara promoure als centres públics i concertats amb una composició social desfavorida i amb una demanda més feble projectes en els àmbits de l’aprenentatge de la lectura, de les llengües estrangeres, de la tecnologia, de les ciències, de les arts o de l’educació en valors que homologuin les oportunitats educatives en els diferents centres i programes de desegregació (projectes magnet, etc.) o incrementar la provisió de recursos econòmics i professionals per al funcionament dels centres amb una composició social menys afavorida i amb més concentració de necessitats educatives específiques (més dotació de plantilles, plantilles més interdisciplinars, més suport dels serveis educatius, mecanismes d’incentius o d’altres per garantir que el professorat més qualificat per a la tasca docent presti servei als centres públics amb una complexitat més elevada, etc.).

El Pacte com a espai de rendició de comptes davant la comunitat educativa

Des del moment de l'aprovació, el Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals amb el conjunt de les entitats signatàries, i també a través de comissions de seguiment temàtiques o territorials per abordar monogràficament el seguiment d'alguns dels àmbits d'actuació previstos.

En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d'entitats signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur que escaiguin.

El Departament d'Educació i el Síndic de Greuges es comprometen a aportar informes amb dades qualitatives i quantitatives que contribueixin a la diagnosi objectiva de la lluita contra la segregació escolar. Addicionalment, el Síndic de Greuges es compromet a fer un informe bianual de balanç mentre el Pacte estigui vigent, que es presentarà al Parlament de Catalunya, i també a rebre comunicacions relacionades amb els possibles incompliments del contingut del Pacte per part dels diferents actors (administracions, centres, etc.), a fi de promoure davant les administracions competents la implementació de les mesures acordades.

 

Tornar a l

El síndic insta el president de la Generalitat a convocar una reunió urgent i de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia

12/03/2019

foto
Debat en comissió de l’Informe sobre els drets dels infants 2018

Proposa implicar tots els grups parlamentaris i alerta que cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba per mantenir la bona convivència

En el marc del debat en comissió parlamentària de l’Informe sobre els drets de l’infant, el síndic ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador

Reitera la necessitat de crear un servei públic d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús sexual, que encara està pendent de desplegament

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha instat aquest dimarts, 12 de  març, el president de la Generalitat a convocar els presidents de tots el grups parlamentaris a una reunió de màxim nivell i de manera immediata per abordar els incidents xenòfobs que han tingut lloc recentment a Canet de Mar i Castelldefels.

A parer del síndic, Rafael Ribó, que ha fet aquesta proposta al president del Govern català, Quim Torra, en el marc d’una reunió mantinguda al Palau de la Generalitat, cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba. “És un tema cabdal per mantenir la bona convivència”, ha dit Ribó.

El síndic, que ha obert una actuació d’ofici sobre els incidents esmentats, ja va fer una crida davant el Parlament de Catalunya ahir mateix, 11 de març, amb motiu del debat en comissió de l’Informe anual, perquè la Cambra faci un pronunciament en defensa dels drets dels infants davant d’actituds intolerants i xenòfobes. Avui, en el marc del debat de l’Informe sobre els drets de l’infant davant la Comissió d’Infància, ha traslladat als diputats la proposta que li ha fet al president.

A més, respecte a la situació dels MENA, ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador. En aquest sentit, l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya  destaca l’esforç que ha fet la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), especialment  en la creació de places de centres de primera acollida i altres recursos. En l’informe, el Síndic destaca que, atesa la urgència però també la manca de previsió a mitjà termini, s’han generat problemes relacionats amb la sobreocupació de centres, amb l’ús de centres del sistema de protecció no previstos per atendre aquestes situacions (com ara CREI), amb l’ús de centres d’estada temporal per atendre de manera permanent infants migrants, amb la creació de centres amb condicions de qualitat no adequades, entre d’altres.

Aquesta situació ha tensionat el sistema de protecció i ha afectat la qualitat de l’atenció dels infants migrants i de la resta d’infants tutelats en situacions que suposen un maltractament institucional, i també els professionals que s’ocupen d’atendre’ls.

Informe sobre els drets de l'infant (Novembre 2018)

L’informe també destaca dèficits estructurals del sistema de protecció, com ara la manca del recurs de l’acolliment familiar dels infants migrants (menys de l’1 %), manca de polítiques per promoure el retorn d’infants migrants amb les seves famílies d’acord amb el seu interès superior, dèficits en el desinternament del sistema de protecció i acompanyament en la transició a la vida adulta i dèficits en la provisió de programes de salut mental per a infants migrants no acompanyats. El síndic també recorda la necessitat de garantir places suficients de programes de noves oportunitats i d’inserció laboral.

Prevenció i tractament de l’abús sexual infantil

Abans que sortissin a la llum els últims escàndols de pederàstia en l’àmbit eclesiàstic, el Síndic ja havia insistit que estava pendent de desplegament la creació d’un servei d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús..

Els dos serveis d'atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d'abús sexual que hi ha actualment, la Unitat Funcional d'Abusos a Menors de l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Unitat de Pediatria Social de l'Hospital Germans Trias i Pujol–Can Ruti, no estan finançats públicament, no estan territorialitzats i desenvolupen una intervenció de caràcter eminentment sanitari, sense garantir una atenció integral. En aquest sentit, el Síndic ha destacat els dèficits en la provisió d'unitats multidisciplinàries de diagnòstic d'abús sexual, i també la manca de serveis públics especialitzats per assegurar la recuperació dels infants que n'han estat víctimes.

Pobresa infantil: Consolidació de les polítiques de renda a les famílies amb infants

En els darrers anys, el Síndic ha destacat que la millora de la conjuntura macroeconòmica no ha comportat, com a mínim per ara, una millora dels indicadors de risc de pobresa a Catalunya. La pobresa infantil continua sent un fenomen amb caràcter estructural que afecta més del 25% dels infants, mentre que la privació material severa, prop del 7% dels infants. En aquest sentit, recomana que s’adoptin mesures per revertir les regressions en les polítiques per combatre la pobresa, com ara la recuperació de l’ajut 0-3, i millorar la configuració de la renda garantida de ciutadania, de manera que discrimini positivament les famílies amb infants a càrrec, la qual cosa no succeeix amb el disseny actual.

Un aspecte analitzat monogràficament és la situació en què es poden trobar els joves extutelats quan finalitza la prestació per a aquests joves, als 21 anys, i no poden accedir a la renda garantida fins als 23 anys.

Salut: El tractament preferencial de l’infant i la igualtat d’oportunitats

Pel que fa a les llistes d'espera, convé destacar que, en relació amb l'any anterior, en data d'agost de 2018 s'ha mantingut relativament estable el nombre d'infants que estan en espera de consultes externes o d'intervencions quirúrgiques, tot i que ha augmentat el nombre d'infants en espera de proves diagnòstiques (en un 15,3%). En valors relatius, en canvi, encara que de manera poc significativa, la presència d'infants en les llistes d'espera ha millorat en comparació amb la resta de població.

Polítiques de gènere i igualtat

El Síndic també ha demanat al Departament d'Ensenyament que elabori un pla que aposti de manera rigorosa per fer efectiva la coeducació dins de les aules. En aquest sentit, cal promoure l'adopció de mesures preventives als centres educatius que facilitin la creació d'un clima de convivència positiu a l'aula entre nois i noies, i que promoguin les intervencions educatives davant de situacions de discriminació o de desigualtat. També ha demanat el desplegament de la Llei LGTBI, l’ús del llenguatge transversal a les escoles i la implementació de l’educació afectivosexual en el currículum escolar.

Conscienciació social i garantia que els infants són subjectes de drets

El desenvolupament de mesures per promoure una major conscienciació social que els infants són subjectes de dret és un altre àmbit destacat com a prioritari. Un dels exemples exposats és la manca de reconeixement suficient del dret de vaga dels estudiants, tema sobre el qual el Síndic ha rebut diverses queixes i consultes. El Síndic considera que el dret d'adoptar decisions col·lectives respecte de l'assistència a classe és un dret que l'alumnat té reconegut sense restriccions, i el seu exercici no hauria d'estar supeditat a la voluntat de les famílies.

Lleure educatiu: Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure

Entre les recomanacions per promoure el dret d’accés al lleure, destaca la de convocar els ajuts per fomentar l'accés de l'alumnat a les activitats extraescolars en igualtat d'oportunitats (art. 50.3 i 202 de la LEC), i també la de promoure plans locals de dinamització del lleure educatiu, especialment en municipis amb entorns socials desfavorits. Monogràficament, s’analitza la dificultat de determinats centres, especialment amb una alta complexitat, per organitzar colònies escolars i que hi participi tot l’alumnat.

Tornar a l

El Síndic reclama davant del Parlament respostes concretes als problemes socials que protegeixin els més vulnerables i combatre la xenofòbia

11/03/2019

foto

Debat en comissió de l’Informe al Parlament 2018 

Fa una menció especial dels infants estrangers sense referents familiars que viuen a Catalunya (MENA), i considera els incidents de Canet de Mar i Castelldefels (els atacs xenòfobs i les mostres de rebuig) fets molt greus, per la qual cosa demana una declaració al Parlament de Catalunya i un compromís de les administracions per combatre la xenofòbia 

Cal incidir a revisar problemàtiques concretes, com ara les derivades de la gestió de la renda garantida o el lloguer i el bo social, i evitar l’efecte dominó, que no només acaba repercutint en les persones, sinó que deriva en l’estructuralització de la pobresa

Recorda que la inestabilitat política també acaba perjudicant amb més duresa les persones vulnerables i demana diàleg i solucions

Rafael Ribó insta totes les institucions catalanes a establir com a reptes prioritaris per al futur la lluita contra la desigualtat social i econòmica, la consideració de l’habitatge com a dret fonamental, i no només com a objecte econòmic, i la igualtat d’oportunitats en l’educació

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha reclamat en comissió parlamentària a totes les administracions que adoptin les mesures necessàries per protegir els col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió. En aquest sentit, ha fet una menció especial dels infants estrangers sense referents familiars que viuen a Catalunya (MENA) i que estan patint atacs xenòfobs i mostres de rebuig molt greus, com ara els incidents de Canet de Mar i Castelldefels. Són casos que el Síndic ja està investigant i sobre els quals té previst aprofundir en la Comissió d’Infància, que tindrà lloc demà dimarts, 12 de març.

Les queixes per temes de caràcter social s’han incrementat el 2018 i representen gairebé una de cada tres de les rebudes per la institució. La majoria fan referència als obstacles recurrents amb què es troben moltes persones per poder accedir a drets bàsics per mitjà dels mecanismes establerts per l’Administració, com ara la renda garantida de ciutadania o els lloguers socials i el bo social per a l’energia. El Síndic considera que cal incidir a revisar aquestes problemàtiques concretes i evitar l’efecte dominó, que no només acaba repercutint en les persones, sinó que deriva en l’estructuralització de la pobresa. Mai com fins ara el Síndic havia rebut tantes queixes en què una mateixa persona aglutinés tanta quantitat de problemes d’índole diversa.

El síndic ha comparegut aquest dilluns, 11 de març, davant de la Comissió del Síndic al Parlament per presentar i debatre amb els grups polítics l’Informe al Parlament 2018, que fa un mes va lliurar a la Cambra. Rafael Ribó ha agraït la bona predisposició i actitud col·laboradora de les administracions durant tot el mandat i ha demanat a totes les institucions catalanes que estableixin com a reptes prioritaris per al futur la lluita contra la desigualtat social i econòmica, la consideració de l’habitatge com a dret fonamental, i no només com a objecte econòmic, i la igualtat d’oportunitats en l’educació.

Com ja li va transmetre al president del Parlament, Roger Torrent, en lliurar-li l’Informe, Rafael Ribó ha expressat davant els membres de la Comissió la seva preocupació per la inestabilitat política que s’ha viscut a Catalunya durant l’any 2018, agreujada per la introducció de mesures obstaculitzadores i intervencionistes que n’han dificultat la governabilitat. En aquest sentit, ha alertat que el principal damnificat sempre acaba sent el més vulnerable, que és qui més protecció de l’Administració requereix, i ha demanat diàleg i solucions.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut durant l’any 2018 un total de 10.495 queixes procedents de 14.000 persones, atès que algunes són col·lectives. És la xifra més elevada després de l’any 2015. També ha atès 9.987 consultes i ha iniciat 264 actuacions d’ofici. S’han fet 136 desplaçaments a 106 municipis i, en global, s’han tramitat 26.000 expedients.

Incidents xenòfobs de Canet de Mar i Castelldefels

Davant de l’atac patit per un centre que acull infants migrants a Castelldefels, i també davant de les notícies difoses amb relació a la protesta veïnal contra els adolescents que viuen en un centre de Canet, el Síndic manifesta el seu rebuig absolut i condemna, i exigeix respecte pels drets dels infants migrants, col·lectiu especialment vulnerable per la seva condició de menors d’edat i migrants.

El Síndic fa una crida a les institucions catalanes perquè reaccionin davant d’aquests atacs de caràcter xenòfob i perquè adoptin mesures tant amb relació als fets com per a la prevenció i pedagogia social davant la gravetat del que ha succeït.  En concret, demana al Parlament de Catalunya que faci un pronunciament en defensa dels drets dels infants davant d’actituds intolerants i xenòfobes.

Accés a la nota de premsa de la presentació de l’Informe (febrer 2018) i a l’Informe.

 

 

Tornar a l

Les dones han presentat prop de 15.000 queixes al Síndic en els últims tres anys, principalment sobre matèries socials

07/03/2019

foto

El fet que la majoria, un 40%, faci referència a polítiques socials és un indicador de la importància d’abordar en clau de gènere la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social

D’ençà que el Síndic exerceix el mandat específic de garantir la igualtat entre homes i dones, ha dut a terme 288 actuacions en defensa dels drets de les dones en aquest sentit

El Síndic ha aprovat recentment un pla d’igualtat que té l’objectiu d’enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució i pot esdevenir un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania

En el marc del Dia de la Dona, el Síndic ha organitzat una taula rodona sobre els reptes de la igualtat de gènere el 26 de març i hi participarà la professora i periodista Ana Bernal-Triviño

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest divendres 8 de març, el Síndic de Greuges de Catalunya ha fet balanç de la feina feta per la institució en defensa dels drets de les dones durant els últims tres anys; concretament, d’ençà que exerceix el mandat de garantir el compliment de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, que va entrar en vigor el juliol del 2015.

Pel que fa a les dades generals, durant els tres últims anys, com es pot veure en els informes anuals al Parlament, el Síndic ha registrat 14.672 queixes en què les promotores han estat dones, xifra lleugerament superior a la de reclamacions presentades per homes, que ha estat de 14.279. Quant a l’últim any, les dones n’han presentat 5.222 (52,2%).

És en l’àmbit de les polítiques socials en què s’ha registrat una diferència més significativa, exactament de 20 punts percentuals, que es concreten en un 60% de queixes procedents de dones i el 40% restant presentades per homes. De fet, gairebé el 40% de les queixes de les dones (5.481) aborden problemàtiques de caràcter social. El perfil de les promotores en aquest àmbit durant l’últim any és el d’una dona amb un infant a càrrec o més d’un o amb cura de persones dependents. A parer del Síndic, aquestes dades són indicadores de la importància que té abordar la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social en clau de gènere.

Representació paritària a l’Administració i cancel·lació d’un curs masclista han estat algunes de les actuacions per garantir la igualtat

Més enllà de resoldre les queixes amb perspectiva de gènere, el  Síndic ha dut a terme 288 actuacions específiques durant el període 2016-2018 per garantir el compliment de la Llei d’igualtat entre homes i dones.

L’any 2016, per exemple, diverses persones van presentar la seva queixa al Síndic per la realització d’un curs adreçat a aprendre a seduir dones. El  Síndic va considerar que podia ser motiu d’infracció i va recomanar-ne la cancel·lació, que es va fer efectiva.

Una actuació rellevant de l’any 2017 va ser l’estudi de la representació paritària de les dones als òrgans directius de les institucions públiques catalanes. La conclusió principal d’aquest informe va ser que, malgrat que les dones són majoria a les plantilles de personal de l’Administració i de les institucions públiques, encara estan infrarepresentades als llocs de comandament.

Finalment, una altra actuació destacable va tenir lloc el 2018, a partir de diverses queixes relatives a la indumentària en l’espai públic,  com ara el topless a les piscines municipals o el nudisme a les platges. La resolució del Síndic estableix que la indumentària, com a mostra de llibertat d’expressió, només pot tenir limitacions proporcionals basades en raons de salut o d’ordre públic, i que si afecten principalment la forma de vestir de les dones, les normes poden tenir un caràcter discriminatori.

Pla d’igualtat

A principis d’enguany el Síndic ha aprovat un pla d’igualtat. L’objectiu és enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució, per la qual cosa pot esdevenir també un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania. El Pla s’ha dissenyat a partir de quatre eixos i preveu 51 accions que seran desplegades en els pròxims quatre anys. Pel que fa a la projecció externa del Pla, un dels objectius és donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència de gènere.

Conferència sobre els reptes en igualtat de gènere, 26 de març a les 18 hores

En el marc del actes al voltant de la celebració del Dia de la Dona, el Síndic ha organitzat una xerrada sobre els reptes de la igualtat de gènere i les propostes per a Catalunya. Tindrà lloc el pròxim 26 de març a la seu del Síndic (a les 18 hores) i se centrarà en una ponència de la professora i periodista Ana Bernal-Triviño. La sessió servirà com a àgora per aprofundir en les mesures per fer efectius els drets de les dones en el marc del Pla de drets humans de Catalunya, que impulsen conjuntament el Síndic i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, en el marc de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

Tornar a l

El Síndic i col·legis professionals reclamen el retorn de la indemnització i una auditoria tècnica del Castor

28/02/2019

foto

Rafael Ribó ha impulsat la signatura conjunta d’un document subscrit pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i els col·legis de Geòlegs, d’Ambientòlegs i d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

També han reclamat el retorn de les quantitats pagades per les persones consumidores a la concessionària, d’acord amb les sentències emeses pel TC i TS

Video de la roda de premsa

El Síndic ha reunit aquest dijous, 28 de febrer de 2019, els representants de diversos col·legis professionals que, en el marc de les respectives disciplines i àmbits  de coneixement, han constatat que al voltant del projecte Castor s’han comès irregularitats que s’han d’aclarir amb una auditoria tècnica. En cas que es provi que l’empresa concessionària va actuar amb negligència quedaria invalidada la indemnització que hauria de rebre.

En concret, el Síndic ha impulsat la signatura conjunta d’un document que han subscrit, a banda de la institució esmentada, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, pel que fa als aspectes jurídics, i els col·legis de Geòlegs, d’Ambientòlegs i d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, pel que fa als aspectes tècnics. En l’escrit qüestionen la legalitat de l’execució del projecte i, en conseqüència, la legalitat de la indemnització que reclama la concessionària Escal UGS, SL.

Els signants del document també han reclamat el retorn de les quantitats pagades per les persones consumidores a la concessionària d’acord amb les sentències emeses pel Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem (TS).

El TC va anul·lar amb efectes ex tunc (des del moment de la suposada entrada en vigor de la norma, que s’ha d’entendre que no s’ha produït mai), primer, les normes amb rang legal que donaven cobertura al pagament d'una indemnització i repercutien aquest pagament i els costos de manteniment en la factura del subministrament de gas. Posteriorment, el TS va confirmar els efectes retroactius de la nul·litat acordada pel TC sobre els pagaments en concepte de la indemnització ja fets efectius abans que es publiqués la sentència del Tribunal Constitucional.

Les parts que han signat el document impulsat pel Síndic manifesten que la indemnització estava condicionada a la inexistència de dol o negligència en l'execució del projecte i a l'operativitat de la plataforma, però es va fer efectiva sense verificar que es complien aquestes condicions.

Per aquest motiu,  també reclamen que el Govern de l'Estat encomani una auditoria tècnica per determinar si les actuacions de la concessionària abans de la injecció de gas i en l'operació de la plataforma van ser les adequades a la configuració geològica de la zona. En l'informe Projecte Castor: Bases per a una auditoria tècnica s'argumenta aquesta necessitat.

Concretament, han subscrit aquesta petició, a banda del síndic, Rafael Ribó; en representació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la diputada de la Junta de Govern Susana Ferrer; el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez. Per part del Col·legi  de Camins, Canals i  Ports, ha signat el document Carlos Chica i en representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ho ha fet Víctor Luna.

 

Tornar a l