Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic analitza d’ofici la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les mesures preses per fer front a la pandèmia del coronavirus

08/04/2020

foto

Cal garantir el dret de les persones amb discapacitat d’accedir a les vies públiques amb la persona cuidadora o acompanyant, lliures de ser increpades i sense portar cap mena d'identificatiu

Cal evitar que l’alumnat amb discapacitats quedi exclòs del procés educatiu i de la represa telemàtica del curs escolar

S’han d’identificar les necessitats concretes de cadascun dels centres residencials per a persones amb discapacitat a Catalunya, en matèria de prevenció, protecció i seguiment dels malats

Cal reforçar els serveis de suport per a la salut mental d’adults i infantojuvenil, i assegurar la continuïtat de la prestació de serveis comunitaris i de programes d'orientació per a situacions de crisi

Aproximadament un 15% de la població mundial són persones amb algun tipus de discapacitat i els riscos que presenta la COVID-19 són particularment greus per a aquest col·lectiu, per la qual cosa és indispensable que els governs facin esforços addicionals per atendre les seves necessitats específiques.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat, aquest dimecres 8 d’abril del 2020, una resolució sobre la garantia dels drets de les persones amb discapacitats i les mesures preses per fer front la pandèmia provocada per la propagació de la COVID-19. La institució, en el marc de les seves competències, ha presentat diferents recomanacions i mesures adreçades a totes les administracions i institucions.

En la situació actual tant l’Organització Mundial de la Salut com altres agents internacionals i nacionals d’atenció a les persones amb discapacitat han cridat l’atenció sobre les mesures concretes que cal que adoptin les diferents administracions, i també els professionals i la societat civil en general, per reduir l’impacte de la pandèmia en les persones que conformen aquest col·lectiu. En l’àmbit estatal i autonòmic, també s’han pres mesures pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat. 

En el marc de la seva resolució, el Síndic de Greuges ha suggerit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que dugui a terme les actuacions següents:

Garantir que les persones amb discapacitat puguin accedir a informació clau per salvar la seva vida mitjançant estratègies de comunicació adaptades a les seves  capacitats. Consultar periòdicament les entitats de representació de les persones amb discapacitat sobre les seves necessitats i sobre la seva valoració, per assegurar-se que les polítiques i les mesures hi donen resposta.

Així mateix, implementar mesures per donar compliment a les recomanacions recollides per l'OMS en el document “Consideracions relatives a la discapacitat durant el brot de COVID-19”i garantir mesures de suport econòmic i financer per a les famílies que hagin de deixar de treballar per atendre les persones amb discapacitat i assegurar que aquest col·lectiu tingui mesures per afavorir una bona salut física i mental. 

El Síndic també recomana que es duguin a terme campanyes de sensibilització per garantir el dret de tots els infants, adolescents i adults amb discapacitat que presenten conductes disruptives, trastorns de conducta o trastorns de l'espectre autista (TEA) a circular per les vies públiques amb la persona cuidadora o acompanyant, seguint els protocols de distància i prevenció de contagi, lliures de ser increpats per la resta de la ciutadania. Aquest dret s'ha de poder exercir lliurement i sense portar cap mena d'identificatiu. 

Addicionalment, el Síndic adreça alDepartament d’Educació per recordar-li que en la situació actual, en què s’ha disposat el tancament dels centres educatius, els infants i adolescents amb discapacitat s’enfronten a més obstacles per accedir a una educació inclusiva i de qualitat, tot i que els centres estan implementant diferents estratègies d’ensenyament a distància i d’instrucció en línia amb el suport material tecnològic. En aquest cas, l’alumnat amb discapacitats pot quedar exclòs del procés educatiu i de la represa telemàtica del curs escolar, al qual feia referència el Síndic en una resolució del passat 2 d’abril

Per evitar aquests efectes, cal garantir que l’educació i la instrucció en línia o a distància sigui dissenyada d'una manera accessible per als alumnes amb discapacitat sensorial i que s'aportin els suports educatius específics per a la inclusió educativa. Així mateix, cal habilitar recursos que permetin a l’alumnat amb discapacitat continuar la seva escolaritat des de casa, amb els suports necessaris en cada cas. L’alumnat que no tingui accés a internet o que no el pugui  fer servir per raó de la seva discapacitat ha de disposar de materials i plans de suport i continuïtat educativa accessibles.

A més, cal assegurar un suport específic per a les famílies o cuidadors que atenen l’alumnat i certificar l’acompanyament personalitzat, si convé amb caràcter diari, de l’alumnat amb discapacitat a través dels diferents canals disponibles. 

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a les administracions locals competents en matèria de serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, els recomana, entre d’altres, que calgarantir suports assistencials a les llars en els casos en què els infants i adolescents necessitin una assistència més específica. Així mateix, cal assegurar la continuïtat dels serveis que atenen el col·lectiu de les persones amb discapacitat i disposar d’estratègies i de recursos per continuar oferint els serveis que requereixin en cada cas. 

També recorda que cal vetllar per donar resposta a les necessitats diàries de les persones amb discapacitat, i en cas que ho requereixin, incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària o desplaçament al domicili que siguin necessaris. 

El Síndic crida l’atenció sobre la necessitat que les persones que presten assistència a les persones amb discapacitat disposin dels equips de protecció personal necessaris i demana que s’activiun pla d'acció específic adreçat a identificar les necessitats concretes de cadascun dels centres residencials per a persones amb discapacitat a Catalunya en matèria de prevenció, protecció i seguiment de possibles malalts de la COVID-19, tant pel que fa a les persones residents com al personal treballador. 

També recomana que es facilitin a les entitats socials que desenvolupen serveis d'atenció a les persones l’accés immediat a proves de diagnòstic ràpides, amb l’objectiu de reforçar les plantilles i activar professionals que estan preventivament confinats. 

Quant al retorn voluntari al domicili de les persones que viuen en centres residencials, el Síndic considera que únicament s’hauria de permetre en els casos en què s'hagi pogut dur a terme la respectiva prova diagnòstica de la COVID-19, amb resultat negatius i seguint les indicacions establertes a les instruccions de la Direcció General d'Autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 25 de març. 

En relació amb els infants i adolescents, és aconsellable traslladar-los amb la seva família, sempre que sigui possible, en la línia de les mesures adoptades recentment per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Davant la possibilitat que augmentin les situacions de negligència, maltractaments i abusos en situacions de confinament en centres residencials, el Síndic demana que s’extremi el zel i s’intensifiquin els treballs dels serveis d'inspecció i les mesures de prevenció en totes les institucions d'atenció residencial de persones amb discapacitat. 

Així mateix, demana que s’adoptin mesures per evitar una situació de fallida dels centres especials de treball (CET) d’iniciativa social, que incorporen a la feina persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. En cas que hagin de cessar la seva activitat de manera parcial o total en el marc d’un ERTO, caldria mantenir les subvencions salarials justificant altres despeses diferents de salaris. 

Pel que fa al Departament de Salut, el Síndic recorda que les persones amb discapacitat tenen un risc més alt de contreure COVID-19 a causa de factors com possibles malalties associades o per causa dels obstacles per emprar algunes de les mesures bàsiques recomanades, com ara la higiene de mans o les mesures d’aïllament, entre d’altres. Addicionalment, les polítiques d'aïllament social poden comportar, en el cas de les persones amb discapacitats psicosocials, amb discapacitat intel·lectual o amb malalties i vulnerabilitat neurobiològica, com ara les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme, o amb trastorns de conducta o quadres de conductes disruptives, quadres de crisi, ansietat o depressió, o els pot fer patir un profund malestar. 

Per prevenir i atendre aquestes situacions, el Síndic recomana que es reforcin els serveis de suport per a la salut mental d’adults i infantojuvenil, i que s’asseguri la continuïtat de la prestació de serveis comunitaris i de programes d'orientació per a situacions de crisi que siguin accessibles per a totes les persones. 

També remarca la importància de considerar les necessitats específiques en cada cas en el desenvolupament d’estratègies de prevenció i extremar mesures per prevenir la infecció en les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties i vulnerabilitat neurobiològica o altres situacions que obliguin a un contacte permanent amb altres persones o que facin difícil aplicar altres mesures bàsiques de prevenció. 

Igualment, el Síndic recomana que s’atenguin les consideracions del Comitè de Bioètica d'Espanya contingudes en l’Informe sobre els aspectes bioètics de la priorització de recursos sanitaris en el context de la crisi del coronavirus.

Tornar a l

El Síndic investiga l’actuació de l’Administració en la gestió de la pandèmia del coronavirus a les residències de persones grans

06/04/2020

foto
La institució reclama que les dades siguin clares, actualitzades i transparents per poder analitzar i actuar de forma adequada davant la problemàtica
 
Cal una coordinació més forta entre els departaments de Treball, Benestar Social i Famílies i Salut
 
Cal dotar els centres de material d’autoprotecció per a totes les persones i equips dels centres residencials, i també garantir-ne la desinfecció quan calgui

El lideratge de l’Administració de la Generalitat hauria d’haver estat ferm i clar des de l’inici, i amb una transparència absoluta, per retre comptes davant la societat i les famílies afectades

El dia 25 de març de 2020 el Síndic de Greuges de Catalunya va iniciar d’ofici una investigació arran de la publicació de notícies en els mitjans de comunicació sobre casos de morts en centres residencials per a persones grans arreu de Catalunya a causa de la COVID-19, més coneguda com a coronavirus. A causa dels fets ocorreguts, i amb independència de la investigació que pugui fer el Ministeri Fiscal, el Síndic va considerar oportú iniciar una actuació d’ofici a fi d’estudiar si s’han seguit les mesures oportunes  per prevenir i controlar la transmissió del coronavirus, tant entre els residents com entre el personal, d’acord amb les instruccions sanitàries i la prevenció de riscos laborals. 

Durant aquest període, la institució ha rebut 35 sol·licituds d’intervenció del Síndic, 21 formulades en forma de queixes i 14, en forma de consulta. A través d’aquestes queixes i consultes, s’ha pogut detectar que hi ha hagut una manca de previsió i d’informació, i que s’han anat adoptant mesures organitzatives i de recursos humans i instruccions tant per a residències com per a centres de dia, però a partir de mitjan març. El principal motiu de les consultes i les queixes rebudes, a banda de la manca d’informació, és no saber en quina situació es troba el familiar o si la residència disposa de suficient personal i mesures de protecció, així com la sorpresa i preocupació de familiars de persones residents en centres residencials per a la gent gran davant la possibilitat que laboratoris privats facin el test als residents assumint-ne el cost els mateixos residents o les seves famílies. Diversos professionals també s’han adreçat a la institució per mostrar la preocupació per la situació en la qual es troben i els riscos laborals que han d’assumir. 

El Síndic té coneixement de les mesures i les recomanacions que s’han plantejat tant en l’àmbit internacional com nacional i autonòmic, i també les adreçades per l’OMS (Organització Mundial de Salut), la comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijatović, o bé l’experta independent per al gaudi dels Drets Humans de les persones grans de les Nacions Unides, Rosa Korfeld-Matte, que, entre d’altres, ha publicat una declaració titulada “Inacceptable”, en la qual insta a una millor protecció de les persones grans davant els majors riscos de la pandèmia de la COVID-19.

Així mateix, ha rebut del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies l’informe de seguiment de risc sanitari a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 en persones grans que es troben en centres residencials, de 23 de març de 2020, adreçat a la Fiscalia. L’informe matisa que no disposa de confirmació per part del Departament de Salut que el nombre de morts que recull siguin, en la seva totalitat, directament causats per la COVID-19, ja que en molts casos solen confirmar-se a posteriori amb l’anàlisi forense. D’altra banda, el nombre de persones residents confirmades amb coronavirus que es reporten correspon a persones que han donat positiu en algun test (PCR), sense que tots disposin de la confirmació posterior de laboratori mèdic, comunicat per l’autoritat sanitària al centre.

El Síndic de Greuges de Catalunya és conscient de la gravetat de la situació i també de les dificultats que comporta. Cal elogiar la tasca dels professionals que han treballat diàriament per a l’atenció de les persones grans als centres residencials, sovint en situacions extremadament complicades, difícils i de gran estrès emocional i psicològic. El sector dels serveis socials, i en particular la xarxa d’atenció a la dependència-gent gran, pateix, de forma estructural, mancances i problemes que han convertit aquesta crisi en una complexitat afegida per a aquests recursos.

Dit això, la institució considera que, en general, el lideratge que hauria d’exercir l’Administració de la Generalitat hauria d’haver estat ferm i clar des d’un inici, amb una transparència absoluta per retre comptes davant la societat, i en concret també per a les famílies afectades, així com articular una coordinació més forta entre els departaments de Treball, Benestar Social i Famílies i Salut. Per tant, el Síndic vol adreçar les següents recomanacions a les autoritats responsables:

La manca d’informació al voltant de la gestió de la crisi de la COVID-19 en l’àmbit de les residències de la gent gran és una circumstància que no permet analitzar exactament la dimensió del problema. Per aquest motiu, el Síndic suggereix que les dades sobre l’impacte del coronavirus han de ser clares, actualitzades i transparents. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir els mecanismes necessaris per aconseguir i publicar la informació dels centres residencials, tant per fer-la pública com per prendre les mesures que es considerin necessàries per a la gestió de la crisi. La institució també ha requerit que es faci pública la informació sobre el nombre de centres intervinguts per la Generalitat de Catalunya per incapacitat del mateix centre, així com les garanties preses per poder donar continuïtat al servei.

A més, cal prendre les mesures necessàries per mantenir els familiars de les persones residents puntualment informats. El Síndic suggereix l’elaboració d’un protocol d'actuació  general clar en el qual es dispensi la informació als familiars. També considera imprescindible ser coneixedor del nombre de residents que han tornat als respectius domicilis, concretant si se’ls ha fet el PCR. 

Pel que fa als recursos sanitaris, la dotació d’aquests i del personal necessaris per fer l’atenció sense risc ha de ser preferent per a aquest col·lectiu especialment vulnerable, tant per als residents com per als professionals. El material d’autoprotecció ha de ser accessible per a les persones dels centres residencials. A més, cal vetllar per la necessària dotació dels equips dels diversos centres residencials. Pel que fa a la desinfecció de centres, cal establir directrius clares de la seva necessitat i oportunitat, i també la manera com s’ha de dur a terme, tot garantint la desinfecció dels centres que ho requereixin.

Respecte a l’atenció mèdica, s’ha d’establir el seguiment sanitari per part de l'atenció primària i la corresponent derivació a recursos hospitalaris en cas que es consideri necessari. Detallar de forma concisa com es farà l'acompanyament d'aquestes persones quan es troben en estat crític i també si no hi ha possibilitat de recuperació. El Síndic considera imprescindible vetllar expressament per les persones grans que tenen les seves capacitats cognitives afectades, com ara demència o Alzheimer, així com preveure protocols d'actuació diferenciats i específics en aquest tipus de casos.

Pel que fa a l’acompanyament de les famílies i el dol, cal articular mecanismes de comunicació per via telemàtica o telefònica dels familiars amb els residents per poder garantir el vincle familiar. Caldria preveure un protocol de comunicació i ajuda als familiars en cas de mort i un acompanyament. 

Finalment, el Síndic planteja que s’estudiï la possibilitat d’oferir un suport psicològic a les famílies que han d’acomiadar els seus familiars sense poder-los haver acompanyat en els darrers moments.

A més, el Síndic recomana al Departament que faci una recopilació de bones pràctiques als centres que hagin superat amb èxit la gestió de la crisi del coronavirus, per vetllar de cara al futur perquè aquestes bones pràctiques s’estenguin al màxim pel territori.

Tornar a l

Comunicat del Síndic en relació amb la prevenció del coronavirus als centres penitenciaris de Catalunya

03/04/2020

foto

El Síndic de Greuges s’ha adreçat al president de la Generalitat i a la consellera de Justícia.

Tal com va fer públic el 26 de març, el Síndic de Greuges ha iniciat una actuació d’ofici per analitzar la gestió de la crisi provocada per la propagació del virus SARS-CoV2 i la seva incidència en el conjunt dels establiments penitenciaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquella ocasió, el Síndic es feia ressò de la declaració oficial de l’alta comissionada per als Drets Humans de l’ONU, Michelle Bachelet, que demanava als governs de tot el món que miressin de reduir el nombre de persones privades de llibertat, en particular les condemnades per motius polítics o per expressar idees crítiques o dissentir. Simultàniament, els mecanismes internacionals encarregats de la supervisió dels centres de privació de llibertat (Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura de l’ONU, Comitè de Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa) havien recomanat la reducció de la població penitenciària i la cerca d’alternatives a la privació de llibertat.

Posteriorment, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha qualificat aquesta pandèmia com la “pitjor crisi des de la Segona Guerra Mundial” i ha demanat mesures extraordinàries per fer-hi front, mentre que la comissària europea per als drets humans, Dunja Mijatovic, ha demanat la posada en llibertat de les persones migrants privades de llibertat en centres de detenció. 

Més recentment, en una nota feta pública ahir, el relator de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Boris Cilevics, ha donat suport a les mesures adoptades per molts països d’alliberar persones privades de llibertat que no suposen un risc per a la societat i s’ha referit en particular als interns amb perfil polític, en els termes següents: 

“Prisoners with political backgrounds, such as the Catalan politicians convicted for their role in the unconstitutional referendum in October 2017, or the Turkish parliamentarians, mayors and other politicians imprisoned for speeches made in the exercise of their mandate, should certainly benefit from such measures”. 

D’acord amb aquests pronunciaments, el Síndic de Greuges demana a l’Administració penitenciària l'agilització de les actuacions per excarcerar, en la mesura que sigui possible, el major nombre de persones internes als centres penitenciaris, amb la finalitat de minimitzar el risc de contagis del virus SARS-CoV2 i de contribuir a evitar el col·lapse del Sistema Nacional de Salut.  

En aquest sentit, el Síndic recomana la progressió a tercer grau de tractament penitenciari de totes les persones classificades en règim ordinari que gaudeixin de la modalitat de vida prevista en l’article 100.2 del Reglament penitenciari, sempre que se’n constati la capacitat per dur un règim de vida en semillibertat. Les persones internes que s’han d’acollir a aquesta situació han de mostrar un perfil d’escassa perillositat i risc baix de reincidència delictocriminal i bona conducta; disposar d’un suport extern, familiar/social, consolidat que permeti assegurar l’obligació de confinament a domicili, i estar disposades a mantenir d’altres mecanismes de control.  

Aquesta mesura s’ha d’adoptar de manera generalitzada i sense incórrer en cap forma de discriminació entre les persones internes que compleixin aquests requisits, de manera que, tal com demana el relator Cilevics, i en línia amb el que ha manifestat Michelle Bachelet, hauria de beneficiar les nou persones condemnades per la sentència del Tribunal Suprem 459/2019.

Per possibilitar l’excarceració i el subsegüent confinament domiciliari, la progressió al règim de tercer grau es podria adoptar sota la modalitat de vida prevista en l’article 86.4 del Reglament penitenciari, en la seva forma no telemàtica, tal com el Departament de Justícia està aplicant a més de la meitat de les persones internes en situació de tercer grau en el context actual de lluita contra la pandèmia del coronavirus. L'acolliment d’aquesta mesura vindria afavorit pel principi de flexibilitat, que ha de ser present durant tot el període d’execució de la pena privativa de llibertat, i tindria caràcter temporal mentre duri la situació d’excepcionalitat que vivim.

Per aquest motiu, el Síndic s’adreça al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera de Justícia, Esther Capella, per conèixer el capteniment del Govern sobre aquesta qüestió i si hi ha instruccions d’altres autoritats en un altre sentit.

Barcelona, 3 d’abril de 2020 

Tornar a l

El Síndic recomana que la represa telemàtica del curs escolar prevegi les situacions de major vulnerabilitat i vagi acompanyada de mesures de compensació de les desigualtats socials i educatives

02/04/2020

foto

L’existència d’una part de l’alumnat que no disposa a la llar dels recursos tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de manera virtual, però també la desigualtat en el nivell d’autonomia i d’habilitats digitals dels infants petits condiciona el seguiment en situació de confinament de les activitats lectives.

Considera necessari detectar la bretxa digital en els infants i dotar de mesures immediates perquè es pugui superar, via recursos tecnològics dels centres o adquirint-ne de nous. 

Garantir l’acompanyament personalitzat, si convé amb caràcter diari, de l’alumnat amb més dificultats d’escolarització, a través dels diferents canals disponibles, també per via telefònica, postal o a través de missatgeria. 

Assegurar que la promoció de curs o la graduació no depenguin de l’avaluació feta durant el tercer trimestre i evitar que el confinament comporti un increment de la repetició  de curs. 

El Departament d’Educació ha anunciat que, a partir del 13 d’abril, es reprèn l’activitat lectiva de manera telemàtica i ha traslladat a les direccions dels centres criteris generals per desenvolupar l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el període de confinament a causa de la COVID-19. Aquests criteris fan referència, entre d’altres, a la necessitat que les activitats arribin a tot l’alumnat; que tinguin un caràcter inclusiu, ajustat al ritme i a la situació personal de cada alumne, i que promoguin aprenentatges significatius sense la pressió d’acabar el programa curricular previst. 

El Síndic valora positivament que el Departament d’Educació doni formalment continuïtat al curs escolar, encara que sigui de manera telemàtica, perquè considera que d’aquesta manera es garanteix millor el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, sempre que aquesta tasca es desenvolupi de manera adequada, prevegi les situacions de major vulnerabilitat i vagi acompanyada de mesures de compensació de les desigualtats socials i educatives. Cal tenir present que:

 • La situació socioeconòmica familiar és el factor més determinant per explicar les desigualtats educatives. Tot i la prevalença de desigualtats, val a dir que l’escola és un dels instruments d’igualació de les oportunitats educatives més importants, circumstància que es posa en risc en l’actual situació de confinament. La no-continuïtat i la no-avaluació de l’activitat lectiva formal fa menys visibles les desigualtats educatives administrativament, però no n'atura l'impacte ni tampoc contribueix a combatre-les. Atès l’allargament previst del període de confinament, a criteri d’aquesta institució, deixar sense escola els infants i adolescents perjudica els que tenen una situació social menys afavorida.
 • Durant els 14 dies lectius que han transcorregut des que el Govern de Catalunya va anunciar el tancament dels centres educatius, el Síndic ha constatat que hi ha diferències importants en el desenvolupament d’activitats educatives per part de professorat i centres. La manca d’unes pautes clarament establertes durant aquests dies per part del Departament d’Educació provocava que les activitats educatives desenvolupades pels alumnes estiguessin condicionades fonamentalment per la iniciativa i la motivació del professorat o el lideratge dels equips directius dels centres, amb importants desigualtats entre grups-classe i centres. A la pràctica, doncs, malgrat que no tingui caràcter formalment avaluable, alguns alumnes estan desenvolupant currículum i d’altres, no.
 • La suspensió de l’activitat escolar en el cas de l’alumnat amb més dificultats d’escolarització i amb menys predisposició a la vinculació amb la institució escolar suposa una desconnexió que, quan s’allarga en el temps, incrementa el risc no només de pèrdua d’hàbits d’estudi, sinó, especialment en el cas dels adolescents, d’abandonament educatiu prematur. La represa de l’activitat lectiva, encara que sigui per canals telemàtics o a distància, tot i les dificultats que comporta, suposa una oportunitat de seguiment educatiu i d’ancoratge a l’escolaritat per part d’aquests infants i adolescents.

Si bé la dinàmica actual planteja riscos per a l’equitat educativa, el Síndic alerta que la represa de l’activitat lectiva en les condicions actuals de confinament també planteja altres riscos que convé atendre, principalment: 

 1. Hi ha una part de l’alumnat que no disposa a la llar dels recursos tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de manera virtual, en part per efecte de la bretxa digital. (Veure taula nota de premsa adjunta)
 2. El nivell més baix d’autonomia i d’habilitats digitals dels infants petits condiciona el seguiment en situació de confinament de les activitats lectives per part d’aquests al paper d’acompanyament que vulgui tenir cada família en particular, la qual cosa pot contribuir a reforçar l’impacte de l’origen social familiar en el desenvolupament de l’infant. 
 3. La segregació escolar, a bastament denunciada pel Síndic, no situa els centres en les mateixes condicions a l’hora de desenvolupar activitats lectives a distància amb l’alumnat. Per efecte de la bretxa digital, els centres d’alta complexitat tenen més dificultats per garantir que les activitats lectives arribin al conjunt de l’alumnat i que aquest rebi l’acompanyament necessari i adequat a les seves necessitats. Pel que fa als centres d’alta complexitat, l’escenari de confinament planteja una dificultat afegida.
 4. Objectivament, la interrupció de l’activitat lectiva ordinària d’ençà del tancament dels centres i l’allargament de l’actual situació de confinament suposen un obstacle a l’hora de consolidar els aprenentatges i completar el programa curricular previst a inici de curs per a cada nivell educatiu. Al seu torn, aquesta situació, si no és ponderada adequadament en l’avaluació final de l’alumnat, pot derivar en un increment dels nivells de repetició.

En vista d’aquestes consideracions, el Síndic recomana al Departament d’Educacióque es proporcionin els recursos necessaris i les orientacions específiques al professorat i als centres per

 1. Garantir l’acompanyament personalitzat, si convé amb caràcter diari, de l’alumnat amb més dificultats d’escolarització, a través dels diferents canals disponibles, també per via telefònica o per correu o missatgeria.
 2. Garantir la coordinació de les direccions dels centres amb els serveis municipals, a fi de contactar amb l’alumnat que no hagi pogut ser localitzat pel professorat. 
 3. Garantir el treball del professorat amb les famílies, tant de l’alumnat més petit com també de l’alumnat socialment menys afavorit. En aquest sentit, cal tenir en compte la necessitat de disposar de serveis de traducció i interpretació en llengües estrangeres per part dels centres.
 4. Incrementar el suport material, tecnològic i de personal als centres d’alta complexitat, amb la destinació dels professionals dels serveis educatius (EAP, CRP, LIC, etc.) a donar suport específicament a aquests centres, en coordinació amb les seves direccions i el seu professorat, a fi de garantir el seguiment directe de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu.
 5. Establir les competències bàsiques a desenvolupar durant el tercer trimestre en cada nivell educatiu i proporcionar materials didàctics a distància suficients i atractius per garantir els aprenentatges dels diferents nivells educatius, a fi que el professorat en pugui fer ús, si així ho considera. A criteri d’aquesta institució, aquesta tasca no hauria d’estar delegada a cada centre educatiu en particular, sinó coordinada de manera sistèmica. 
 6. Garantir quela promoció de curs o la graduació (en el cas d’estar en el darrer nivell d’un determinat ensenyament) no depenen de l’avaluació feta durant el tercer trimestre. El confinament no pot comportar un increment de la repetició derivada del no-assoliment dels aprenentatges previstos en el programa curricular del curs. 

Tornar a l

El Síndic proposa una actuació proporcionada, necessària i no discriminatòria de les forces i els cossos de seguretat durant l’estat d’alarma

01/04/2020

foto

L'actuació de la policia ha de respectar en tot moment el que ordenen els estàndards nacionals i internacionals per garantir els drets humans 

La institució subratlla que la funció dels cossos i les forces de seguretat ha de ser principalment pedagògica i d’advertència, no sancionadora 

La institució recorda a les persones que hagin vist vulnerats els seus drets per actuacions irregulars de les forces i els cossos de seguretat que poden presentar una queixa perquè el Síndic pugui analitzar els fets

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès aquest 1 d’abril del 2020 una resolució en la qual es fa una anàlisi i unes recomanacions sobre l’actuació de les forces i els cossos de seguretat que s’està duent a terme durant l’obligació del confinament establerta en els decrets de l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. Els cossos i les forces de seguretat tenen l'encàrrec de controlar i fer efectives les mesures de confinament i d’aïllament social previstes en el Decret que estableix l'estat d'alarma i, per fer-ho, poden emprar els mitjans d'autoritat de què estan constitucionalment dotats, per bé que sempre sota els paràmetres d'oportunitat, de ponderació i de proporcionalitat.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, es va publicar en el BOE i va entrar en vigor el mateix dia per fer front amb caràcter immediat a la situació d'emergència provocada per l'altíssima capacitat de contagi del virus esmentat entre la població. Entre les mesures que recull el Reial decret hi ha les que limiten la capacitat de lliure deambulació de la població, recollides en l'article 7. L’incompliment de les limitacions a la llibertat de circulació i dels drets civils de col·laboració i no-obstaculització de la tasca dels agents policials pot constituir, de menys a més grau, una infracció administrativa o penal.  

Les forces de seguretat i l’aplicació de l’estat d’alarma

L'actuació de les forces i els cossos de seguretat a Catalunya està sent, amb caràcter general, ponderada i pedagògica. Tot i així, el Síndic ha tingut coneixement a través d'escrits rebuts i de notícies publicades de situacions que es podrien considerar que incorren en abús de les atribucions policials.Durant aquest període de confinament, la institució ha rebut queixes de persones que s’han trobat al carrer fent activitats previstes pel Decret llei a qui agents policials han increpat o requerit, presumptament de males maneres, les raons per les quals es trobaven al carrer. En altres casos, se les ha obligat a tornar al domicili amb la imposició de la sanció corresponent perquè, a criteri de l'agent en qüestió, la resposta no era prou satisfactòria o convincent.  

Davant aquests fets, el Síndic és conscient que en alguns casos pot no quedar clar quin és el límit a l’hora de determinar si la conducta de la ciutadania és constitutiva d'una infracció administrativa o no, però cal recordar que els agents tenen l'obligació de protegir els drets de la ciutadania en les intervencions que duguin a terme, i donar en tot moment una resposta proporcionada, motivada i justificada de les seves accions davant les demandes ciutadanes. Així mateix, la policia ha d'actuar tenint en compte un curós equilibri i amb criteris de proporcionalitat perquè els requeriments que efectuïn no es puguin considerar limitacions abusives del dret de lliure circulació. 

La institució també tingut coneixement de casos documentats a través de gravacions d’algunes persones que han denunciat a través de les xarxes socials com en diferents punts de l'Estat agents del Cos Nacional de Policia s'excedeixen en l'ús de la força contra persones que transiten per la via pública. Davant aquesta situació de violència, organitzacions de defensa de drets humans, impulsades per la plataforma Defender a quien defiende, mitjançant una carta adreçada al ministre de l'Interior i al defensor del poble, han exigit que s'activin canals interns d'investigació i de depuració de responsabilitats, i que es garanteixi que l'actuació dels cossos i les forces de seguretat estigui regida pel principi de legalitat i de respecte als drets humans.

Si bé el Síndic de Greuges no ha rebut cap queixa sobre un ús excessiu de la força, atesa la situació de crisi en la qual ens trobem, vol recordar que en una societat democràtica l'actuació de la policia ha de respectar en tot moment el que disposen tant els estàndards nacionals com internacionals sobre la garantia dels drets humans. L'actuació policial ha d'estar en tot cas guiada pels criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat, i si s'ha de fer ús de la força per practicar detencions per la presumpta comissió de delictes, o per evitar-ne la comissió, cosa que pot ser inevitable, ha de ser la mínima imprescindible a aquest efecte.

El Síndic es fa ressò de les declaracions de relators especials i de procediments del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, en què s’exposa que, tot i tenir coneixement de la gravetat de la crisi actual, els estats han de tenir en compte que qualsevol resposta d’emergència ha de ser “proporcionada, necessària i no discriminatòria”. Aquesta crida coincideix amb les diferents declaracions de l'alta comissionada per als Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, sobre la necessitat de col·locar els drets humans en el centre de la resposta a la COVID-19.

Els experts de les Nacions Unides també destaquen que les declaracions d’emergència no s’han d’utilitzar com a base “per dirigir-se contra grups particulars, minories o persones, ni funcionar com una excusa per a l'acció repressiva amb el pretext de protegir la salut”. Així mateix, insten els líders mundials a garantir que es respectin els drets humans en totes les mesures governamentals que es prenguin per fer front a la pandèmia. 

En una societat democràtica, l'actuació de la policia ha de respectar els estàndards nacionals i internacionals de drets humans. D’acord amb aquest principi, i en execució de les seves legítimes funcions policials de garantia de les mesures de confinament i aïllament social, el Síndic formula les recomanacions següents, adreçades a les autoritats responsables dels diferents cossos i forces de seguretat:

 • En el context de la crisi del coronavirus, la funció dels cossos i les forces de seguretat ha de ser principalment pedagògica i d'advertència, més que no pas sancionadora. Quan calgui sancionar, ha de ser de manera proporcionada, motivada i plenament justificada. En cas de dubte sobre el sentit de l'actuació de la ciutadania, no s'ha de sancionar.
 • Les eventuals sancions econòmiques han de ser proporcionades i no abusives. Cal evitar l'abús de la figura de la manca de respecte a l'autoritat com a detonant de la sanció, i en cap cas s'ha d'utilitzar com a base per dirigir-se contra grups particulars, minories o persones, ni funcionar com una excusa per a l'acció repressiva amb el pretext de protegir la salut.
 • El recurs a la força i a la privació de llibertat no troben justificació en la infracció de l'obligació de confinament. L'actuació policial que impliqui qualsevol ús d'aquestes mesures ha d'estar plenament justificada per la comissió per part de la persona afectada, presumptament, d'un delicte greu.
 • Cal mantenir activats tots els canals interns d'investigació i de depuració de responsabilitats,  i que es garanteixi que l'actuació dels cossos i les forces de seguretat estigui regida pel principi de legalitat i de respecte als drets humans. 

Finalment, el Síndic vol recordar a totes les persones que hagin vist vulnerats els seus drets per actuacions irregulars de les forces i els cossos de seguretat que poden presentar una queixa perquè el Síndic pugui analitzar els fets i emetre una resolució.

Poden presentar la queixa per correu electrònic (sindic@sindic.cat) o emplenant el formulari del
web

També poden formular les consultes a través del telèfon gratuït 900 124 124

Tornar a l