Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic es reuneix amb els municipis afectats per les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellós per avaluar els recursos i mecanismes disponibles per poder implementar els plans de seguretat nuclear

17/09/2019

foto

Els alcaldes afectats per les centrals nuclears denuncien mancances en els plans de seguretat exterior de les centrals

Alguns municipis no tenen els protocols d’emergència actualitzats, ni cap mecanisme per avisar la població

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el director de relacions amb entitats i empreses, Francesc Vendrell, s’han reunit aquest matí amb representants d’una trentena de municipis afectats per les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellós, amb l’objectiu d’analitzar les deficiències i les mancances dels plans de seguretat nuclear exterior (PENTA) d’aquestes centrals. A la reunió, hi han assistit bona part dels alcaldes dels municipis més afectats, que són els que estan ubicats en un radi entre 0 i 10 quilòmetres (zona 1) i en un radi entre 10 i 30 quilòmetres (zona 2) de les centrals. 

Durant aquest estiu, el Síndic ha rebut queixes d’alguns alcaldes per la manca de mitjans, recursos, infraestructures i mecanismes per poder implementar de manera efectiva i segura el PENTA. En el mateix sentit, els alcaldes també reclamen al Govern espanyol l’adequació i actualització d’aquests plans a la nova normativa europea. També denuncien que durant els darrers 30 anys no s’hagi dut a terme cap simulacre general d’emergències, que hauria de servir per posar en pràctica l’operativitat, efectivitat i eficàcia d’aquests plans.

En la mateix línia, el Síndic també ha rebut queixes de persones residents de la zona que denunciaven la manca de funcionament en determinades urbanitzacions del sistema de megafonia que s’hauria d’utilitzar en cas d’accident nuclear i per la manca d’efectius de vehicles de protecció civil.

Davant aquests fets, el Síndic ha obert una actuació d’ofici en que també pretén verificar si es compleixen les previsions dels plans en relació amb: les infraestructures de comunicació per facilitar l’evacuació de les persones en cas de necessitat (carreteres i ferrocarril, especialment l’R-15); les infraestructures de telecomunicacions per transmetre la informació necessària a la població en cas d’emergència (cobertura de telefonia mòbil i internet de qualitat); la distribució de substàncies per profilaxi radiològica, i els protocols i les instal·lacions en cas de necessitat de confinament.

En el transcurs de la reunió, el síndic ha comunicat als assistents que ben aviat es traslladarà a les comarques del sud i visitarà el conjunt de municipis afectats per tal de conèixer de primer mà els recursos de què disposen els ajuntaments per poder implementar de manera efectiva els protocols de seguretat en cas d’accident nuclear.

Tornar a l

El Síndic condemna les agressions a periodistes durant la cobertura de la Diada

13/09/2019

foto (c) Vlad Vasnetsov en Pixabay
Recorda una recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre la seguretat dels periodistes

El Síndic de Greuges de Catalunya ha condemnat les agressions d’alguns manifestants contra professionals de la comunicació de TVE i Antena 3 durant la cobertura de la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya, el passat 11 de setembre, al parc de la Ciutadella.

El Síndic recorda que el dret a la llibertat d’informació recollit en la Constitució ha de poder ser desenvolupat pels professionals del sector de manera lliure i segura. En aquesta línia, ha insistit en l’adopció l’abril de 2016 per part del Comitè de Ministres del Consell d’Europa de la Recomanació CM/Rec(2016)4 sobre la protecció de l’ofici del periodisme i la seguretat dels periodistes i altres professionals dels mitjans, que condemna l’alarmant i inacceptable nivell d’amenaces a periodistes i professionals dels mitjans de comunicació a Europa. En la mateixa línia, també es van articular unes guies per als estats membres en matèria de prevenció, protecció, persecució, promoció de la informació, educació i sensibilització.

El Síndic vol recordar als poders públics la necessitat de continuar treballant en la implementació de la Recomanació CM/Rec(2016)4, a fi d’articular les respostes als reptes de la llibertat de premsa i de la seguretat dels seus professionals.

Tornar a l

El Síndic recorda que va recomanar la retirada de l'IRPH com a tipus oficial

10/09/2019

Casa
En un informe del 2015, el Síndic recomanava que les hipoteques pactades amb l'IRPH es renegociessin amb índexs més ajustats i que l'Agència Catalana de Consum intercedís i arbitrés alternatives a l'IRPH, entre d'altres

Avui, l'Advocat general del Tribunal de Justícia de la UE ha conclòs que l'IRPH es basa en una fórmula matemàtica complexa i poc transparent 


El Síndic de Greuges va presentar el setembre de 2015 al Parlament l'informe La protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Aquest informe es va concebre a partir d'una actuació d'ofici oberta que tenia per objectiu estudiar la legalitat de l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH), que s'utilitza, de la mateixa manera que l'euríbor, per calcular els interessos d’aquests préstecs. El treball fou el fruit de diverses reunions amb representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, així com de l’anàlisi de diverses sentències judicials en primera instància que havien considerat l'IRPH com a clàusula abusiva.

Davant els dubtes raonables sobre la legalitat que aquest índex oferia, i tenint en compte que afectava el dret a l'habitatge, el Síndic va obrir una actuació d'ofici per estudiar a fons l'assumpte i va fer diversos suggeriments i recomanacions adreçades als poders públics implicats, tot recordant-los que la informació sobre els productes bancaris i financers ha de ser efectiva i ajustada a la realitat del producte. Així mateix, va recomanar als organismes que supervisen el sector bancari, com ara el Banc d'Espanya i el Departament d'Economia, que intervinguessin per garantir la defensa dels drets dels ciutadans davant les entitats bancàries i financeres. També va adreçar recomanacions a l’Agència Catalana de Consum i al Parlament de Catalunya.

En aquest informe, el Síndic plantejava la retirada de l'IRPH d'entitats com a tipus oficial i que, en els casos en què les persones interessades ho demanessin, les hipoteques pactades amb l'IRPH fossin renegociades amb índexs més ajustats.

El dictamen de l’Advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, fet públic avui, corrobora la tesi del Síndic de 2015, en el sentit que conclou que l’IRPH es basa en una fórmula matemàtica complexa i poc transparent, de tal manera que els jutges podrien entrar a dictaminar sobre el potencial abús d’aquestes clàusules. El Síndic ha celebrat que el seu informe de setembre de 2015 hagi estat considerat en aquest dictamen.

La protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Setembre 2015

 


Tornar a l

El Síndic obre una actuació d'ofici per garantir la retirada d'un abocador il·legal de pneumàtics a Bescanó

30/08/2019

Abocador de pneumàtics

El Síndic s'ha adreçat a l'Ajuntament de Bescanó i a la Direcció General dels Agents Rurals per exigir la retirada immediata de l'abocador en cas que se'n comprovi l'existència

El 2016 ja va actuar d'ofici en conèixer l'existència de dinou abocaments incontrolats a la demarcació de Barcelona

A principis d'agost també va obrir una actuació d'ofici per un abocador a Tossa de Mar 

Arran de la difusió de la notícia de l'obertura d'una actuació d'ofici per estudiar l'existència d'un abocador de pneumàtics a Tossa de Mar, un ciutadà, usuari de Twitter, va posar-se en contacte amb el Síndic per fer-lo coneixedor de l'existència d'un altre abocador, de característiques similars al de Tossa, al municipi de Bescanó.

L'existència de l'abocador comporta un greu perill de contaminació ambiental per l'alta toxicitat dels materials que componen els pneumàtics, especialment en cas de combustió; un increment substancial del risc d'incendi forestal si la parcel·la és de matriu forestal; un important focus de cria i propagació del mosquit tigre, que suposa un important problema de salubritat pública, i un notable risc de consolidació d'aquesta parcel·la com un gran espai d'acumulació il·legal i incontrolat de pneumàtics usats i d'altres tipus de deixalles.

En síntesi, aquest abocament incontrolat comporta un greu perill per al medi i la salut de les persones, alhora que s'està produint un dany o deteriorament greu del medi ambient. Així mateix, és una infracció molt greu de la normativa reguladora de residus, ja que està prohibit l'abandonament, l'abocament o l'eliminació incontrolada de pneumàtics fora d'ús i altres residus.

Amb aquesta finalitat, el Síndic s'ha adreçat a l'Ajuntament de Bescanó i a la Direcció General d'Agents Rurals.

A l'Ajuntament perquè, en cas que es comprovi l'existència d'aquest abocador il·legal, en exercici de les seves competències, està obligat a ordenar les actuacions de regeneració d'aquests espais degradats per mitjà d'un expedient d'ordre d'execució. L'incompliment de les ordres d'execució faculta l'Administració a iniciar l'execució forçosa, amb la imposició de multes coercitives i l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.

I a la Direcció General d'Agents Rurals, per saber si en tenien coneixement i, si escau, facin les inspeccions oportunes.

A totes dues administracions se'ls ha demanat informació sobre quines són les actuacions administratives previstes per retirar els residus, restituir el medi ambient i regenerar l'espai degradat si es comprova l'existència d'aquests residus.

En aquest sentit, la institució ja va actuar d'ofici l'estiu de 2016 en conèixer l'existència de dinou abocadors incontrolats a la demarcació de Barcelona.

Tots els ajuntaments afectats van acceptar les recomanacions i els suggeriments del Síndic de Greuges i, a excepció de la Roca del Vallès, van acreditar la neteja i la retirada dels abocadors.  

Tornar a l

Comunicat del síndic de Greuges- 28 d'agost de 2019

28/08/2019

Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya

Davant de les sol·licituds de compareixença de diversos grups parlamentaris i les declaracions recollides pels mitjans de comunicació, el síndic de greuges emet el següent comunicat: 

1.- Arran de la publicació en un mitjà de comunicació d'una part del relat de la Guàrdia Civil sobre un viatge amb avió a una final de futbol, immediatament (3 de maig de 2019) vaig registrar al Parlament de Catalunya una carta adreçada al president del Parlament en què li demanava una compareixença per tractar aquest tema, abans que cap grup parlamentari demanés o fes cap mena de consideració política sobre la qüestió. El mateix dia que un altre mitjà de comunicació va tornar a publicar, en aquest cas amb fotografia, la mateixa informació (13-14 d'agost), vaig reiterar de nou, per carta, al president del Parlament la demanda de compareixença.

2.- Des de l'any 2008, set anys abans que entrés en vigor la Llei de transparència i accés a la informació, aquesta institució té al seu web tota la informació a l'abast de tothom amb la màxima voluntat de transparència. En aquest sentit, cal dir també que hem respost amb la màxima celeritat qualsevol demanada que hagi fet qualsevol grup parlamentari per aquest tipus de qüestions. Per exemple, hem respost, ja fa dies, el grup de Ciutadans amb tot el que ens ha demanat sobre els obsequis que pot haver rebut aquesta institució.

3.- El síndic considera oportú subratllar que defensarà, sempre, que tots els parlamentaris i totes les persones de Catalunya puguin fer ús de la màxima llibertat d'expressió; tanmateix, dissortadament, no tots els parlamentaris estan gaudint d'aquesta llibertat d'expressió, tal com posa de manifest la moció de resolució del Consell d'Europa Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?, sobre el nombre creixent de polítics nacionals, regionals i locals processats per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat, en particular a Espanya i Turquia.

En aquest sentit, el Síndic ha demanat avui, de nou, poder comparèixer al Parlament per explicar-se sobre aquesta qüestió. 

Barcelona, 28 d'agost de 2019

Tornar a l