Pressupost 2018

Pressupost Síndic 2018

Execució pressupostària  (Situació de despeses a 30 de setembre)

Període mitjà de pagament