Notícies

El Síndic insta a adoptar mesures immediates per protegir la inserció laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental

29/06/2012

(c) Síndic

El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la reducció de la partida destinada a la integració laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental té efectes substancials sobre el dret al treball d’aquest col·lectiu i pot entrar en conflicte amb el marc legal vigent.

Aquestes consideracions es desprenen de l’estudi fet pel Síndic sobre els possibles efectes de la reducció de la partida pressupostària, prevista en el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat,  destinada a polítiques actives d’ocupació de persones amb discapacitat i trastorn mental. L’estudi inclou les qüestions plantejades per les entitats sense ànim de lucre més representatives que treballen per a la integració d’aquests col·lectius, a les quals el Síndic va convocar en una reunió el passat 6 de juny.

Segons l’estudi, la reducció del crèdit pressupostari corresponent significa una modificació substancial de la Llei d’integració social de minusvàlids (LISMI) i, si cal adoptar aquesta mesura, s’hauria de fer mitjançant l’instrument normatiu necessari i una inserció adequada en el marc normatiu preexistent, amb garantia d’un debat públic i democràtic de la decisió i de les seves conseqüències. A més, tot i la conjuntura econòmica actual, el Síndic recorda  que els poders públics han de continuar treballant per la participació i inclusió plena i efectiva de totes les persones en la societat.

Per aquest motiu, el Síndic ha demanat a la Generalitat que adopti, de manera immediata, totes les mesures a l’abast per continuar amb la política de subvencions i ajuts adreçats a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental. En aquest sentit, ha recordat que els poders públics han de ser especialment curosos en la reducció pressupostària per les conseqüències que pot tenir per als col·lectius més vulnerables i que han de preservar el compliment de la llei.

Atès que la Constitució espanyola atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la legislació laboral, el Síndic ha enviat aquestes consideracions al Defensor del Poble, al president del Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris del Congrés que han obtingut representació a Catalunya perquè en siguin coneixedors i puguin actuar en conseqüència.

Tanmateix, atesa la competència executiva de les comunitats autònomes sobre aquesta matèria, i d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou de forma expressa les polítiques actives d’ocupació i la gestió de les subvencions corresponents, també ha enviat l’informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, als grups parlamentaris i al Departament d’Empresa i Ocupació.


Tornar