Notícies

El Síndic reclama que tots els alumnes estrangers del Gironès, amb permís de residència o sense, puguin accedir a les beques menjador

07/06/2017

Ha recomanat al Consell Comarcal que rectifiqui la necessitat d'acreditar que l'alumnat i els progenitors tenen DNI, NIE o NIF

També ha suggerit que es faci un recompte dels infants que es poden haver vist afectats per aquesta restricció i que estan en situació vulnerable

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Consell Comarcal del Gironès que corregeixi les bases de la convocatòria per atorgar ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017-2018.

En concret, li demana que elimini el requisit que obliga els alumnes que sol·liciten les beques i la resta de membres de la seva unitat familiar que no disposen de DNI (document nacional d'identitat) o de NIE (número d'identificació d'estranger) a acreditar la seva identitat mitjançant el NIF (número d'identificació fiscal).

A parer del Síndic, es tracta d'un greuge compartiu, atès que es vincula l'ajut a la nacionalitat i a la situació administrativa dels alumnes i dels adults amb qui conviuen. Aquest fet exclou una part de l’alumnat socialment desfavorit i especialment vulnerable (com ara els alumnes estrangers en situació administrativa irregular) de la possibilitat de participar en les convocatòries d'ajut i, consegüentment, de poder accedir al servei de menjador escolar.

A més, les bases de la convocatòria afecten l'exercici del dret dels infants estrangers a ser escolaritzats en condicions d'igualtat, reconegut per l'article 9 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquest article reconeix el dret dels estrangers menors de setze anys a l'educació en les mateixes condicions que la resta, la qual cosa inclou l'accés en condicions d'igualtat a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori, i també al sistema públic de beques i ajuts.

El Síndic també ha recomanat que els serveis locals i, en coordinació amb l'Administració educativa, duguin a terme una recerca activa dels alumnes que es troben en una situació social compromesa i que no tenen (ells o els seus progenitors o tutors legals) DNI o NIE, i es poden haver vist afectats per aquesta restricció.

Davant del risc de malnutrició dels infants sense recursos, el Síndic va recomanar fa uns quants anys que s’establís un llindar de renda unificat a totes les comarques per sota del qual totes les sol·licituds de menjador escolar rebessin l'ajut. L'any 2014 es van homogeneïtzar les convocatòries d'ajuts per menjador escolar a totes les comarques. 

Tornar