Notícies

El Síndic demana una compareixença a la Comissió d’Infància per debatre sobre el sistema protector i el tractament que en fan els mitjans de comunicació

30/05/2018

El sistema protector té com a finalitat la defensa dels drets dels infants davant dels possibles maltractaments, i ha de disposar de serveis i recursos de prevenció, detecció i protecció. 

El Síndic, en la seva tasca de defensa dels drets dels infants, a més de fer múltiples propostes de millora, ha assenyalat en moltes ocasions, tant específicament com de manera general en els informes anuals sobre drets dels infants que presenta al Parlament, l'existència de males praxis i la necessitat de corregir-les, i també de millorar estructuralment el sistema protector i de dotar-lo de més recursos i més adequats.

Aquest sistema, de gran complexitat, no és prou conegut per la ciutadania, i també és tasca dels mitjans de comunicació la difusió de les realitats a les quals fa front i la difícil tasca dels professionals que, des de la prevenció i la intervenció directa, treballen per recuperar els infants i també les seves famílies. Així mateix, els mitjans de comunicació també han de denunciar les mancances del sistema i les males pràctiques que s'hi puguin produir, tot respectant els drets i la intimitat de les víctimes.

En aquest sentit, els mitjans de comunicació poden contribuir de manera molt positiva a la implicació de la societat en la tasca protectora envers els infants, per exemple, per superar una de les mancances més importants del sistema, la insuficiència de famílies acollidores. Tanmateix, aquesta funció pot quedar afectada per la presentació no sempre prou contrastada de les decisions de l'Administració relatives a la separació dels infants de les seves famílies.

El Síndic també s'ha referit reiteradament a la necessitat que s'impliqui la societat en la protecció dels infants per evitar actuacions de rebuig social i estigmatització.

En ocasió de l'emissió del documental Desemparats. El Dolor, al marge de la necessitat de continuar millorant del sistema protector en conjunt des de la perspectiva de l'interès superior de l'infant, el Síndic considera necessari fer una reflexió sobre el tractament que es fa d'aquest sistema en els mitjans de comunicació i la forma com s'exerceix aquesta funció social.

Per aquesta raó, el Síndic s'ha adreçat al director de TV3, als responsables del programa i al CAC, i ha demanat una compareixença a la Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya. 

Tornar