Notícies

El Síndic demana que es restableixi l’ampliació de terminis als tràmits d’informació pública, consultes o participació ciutadana que coincideixin amb el mes d’agost

21/05/2020

(c) StockSnap/Pixabay

L'article 8 del Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que es garanteixin i es fomentin els drets d'iniciativa, d’informació i de participació ciutadana en els processos urbanístics 

A causa de l’escassetat de recursos tècnics i la complexitat en el planejament, els ajuntaments, les entitats interessades i els particulars poden tenir problemes per presentar els seus escrits en el termini de consultes, amb més motiu durant el mes d’agost

La institució considera que suspendre l’ampliació del termini d’informació pública aquest estiu pot implicar que s’aprofiti per tramitar plans que tenen l’oposició de la col·lectivitat

El Síndic de Greuges de Catalunya recomana al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que modifiqui el text de l’article 1 del Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, finances i ambiental, i que restableixi l’ampliació de terminis als tràmits d’informació pública, consultes o qualsevol tràmit d’informació o participació ciutadana que coincideixin amb aquest mes d’agost. La institució ha iniciat una actuació d’ofici per investigar les implicacions i les garanties del Decret-llei i evitar-ne els efectes negatius. 

El Decret-llei 18/2020, de 14 de maig, dicta la suspensió, per a l’any 2020, de l’ampliació de terminis per a la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic que estableix la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

La disposició addicional desena ampliava un mes els terminis dels tràmits i de les resolucions quan coincidien amb el mes d’agost, que és hàbil a efectes urbanístics. Aquesta pròrroga facilitava la consulta i la participació de les persones en l’elaboració dels plans urbanístics quan es donava el cas. La seva suspensió, segons el preàmbul del Decret-llei 18/2020, es deu “a l’entrebanc que suposa recuperar, després d’aquestes setmanes de paràlisi, la tramitació normal de les figures urbanístiques, de les quals sovint depenen inversions econòmiques importants”. 

Tanmateix, cal tenir en compte que la participació de les persones, i també la intervenció de les administracions i de les entitats afectades garanteixen la presència de l'interès general davant els interessos immobiliaris. En aquest sentit, totes les mesures que afavoreixin la intervenció de tothom en l'elaboració del planejament són garantia d'un urbanisme consensuat que respongui a les necessitats de les persones, en el disseny del qual s'ha enfortit el control de la discrecionalitat administrativa, en aquest cas concret, la corrupció urbanística. 

Així, l'article 8 del Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. El Síndic ja ha manifestat en diverses ocasions que és una mala pràctica l'estratègia de fer coincidir el tràmit d'informació pública i d'audiència dels plans urbanístics amb períodes de vacances. 

Aquest fet és un obstacle perquè les persones interessades es puguin organitzar i assessorar per poder tenir prou informació per presentar al·legacions fonamentades. Així mateix, la institució ha constatat que per l’escassetat de recursos tècnics i per la complexitat d'alguns instruments de planejament, els ajuntaments i les entitats interessades poden tenir problemes per presentar els seus escrits en el termini de consultes, amb més motiu quan coincideix amb el mes d’agost.

En conseqüència, el Síndic considera que suspendre l’ampliació del termini d’informació pública aquest estiu pot implicar que s’aprofiti per tramitar plans respecte als quals de bell antuvi es preveu o se sap que tenen l’oposició de part de la col·lectivitat. Per aquest motiu, la institució insta el Departament de Territori i Sostenibilitat a modificar l'article 1 del Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, i recuperar l’ampliació de terminis als tràmits d'informació pública o de consultes o qualsevol tràmit d'informació o participació ciutadana que coincideixin totalment o parcial amb el mes d’agost.

Tornar