Avís legal

Aquest és un lloc web que el Síndic de Greuges de Catalunya posa a disposició de les persones usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu es facilitar l'accés als serveis i informació de la institució, i al mateix temps donar projecció al Síndic, el defensor de les persones, i a la seva activitat.

El web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Síndic de Greuges de Catalunya, d'algun organisme vinculat a aquesta institució o bé de tercers que hagin autoritzat el seu ús.

Tots els drets d'aquest web estan reservats. No està permesa la modificació del lloc web ni dels seus continguts.

El Síndic de Greuges de Catalunya complirà de manera estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de la persona usuària, a fi de preservar-ne la privacitat i la confidencialitat. En aquest sentit, a la seu del Síndic de Greuges hi ha els formularis pertinents a disposició de les persones que vulguin accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament o bé sol·licitar la limitació sobre alguna dada de caràcter personal. Així mateix, i d’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que:

1.    Si accediu a l’edifici del Síndic de Greuges, atès que té un sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de videovigilància, del qual és responsable el Síndic de Greuges de Catalunya.

2.    La finalitat del fitxer és garantir la seguretat dels béns i les instal·lacions de l’edifici del Síndic de Greuges, on hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, i també la seguretat de les persones que hi accedeixin.

3.    Les dades poden ser cedides a les forces i els cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i altres diaris oficials, que són l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

El Síndic de Greuges de Catalunya no es fa responsable del contingut, de l'exactitud i de l'actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti en el lloc web o la que es remeti a partir d'enllaços a sistemes externs.

El Síndic de Greuges de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

Política d'ús de cookies

Funcions de la persona delegada de Protecció de Dades (PDPD)

Les funcions de la persona delegada de Protecció de Dades (PDPD) estan regulades en l'article 39 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD):

La PDPD té com a mínim les funcions següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions la persona responsable o la persona encarregada del tractament, i el personal que se n’ocupa, tal com estableixen l’RGPD i altres disposicions aplicables.
 • Supervisar el compliment del que disposa el Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades i de les polítiques de la persona responsable o de la persona encarregada del tractament en matèria de protecció de dades personals.
 • Supervisar l'assignació de responsabilitats en matèria de protecció de dades personals.
 • Supervisar la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions del tractament.
 • Supervisar les auditories de protecció de dades.
 • Oferir l'assessorament que se li demani sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
 • Supervisar-ne l’aplicació de conformitat amb l'article 35 de l’RGPD (avaluació d’impacte).
 • Cooperar amb l'autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36 de l’RGDP (consulta prèvia per fer una avaluació d'impacte)
 • Fer consultes a l'autoritat de control, si escau, sobre qualsevol altre assumpte relatiu a l'àmbit del tractament de dades personals.

Com part d'aquestes funcions de control del compliment del tractament de les dades personals, la PDPD pot acomplir, entre d’altres, les tasques següents; en particular:

 • Demanar informació per determinar les activitats del tractament.
 • Analitzar i comprovar la conformitat de les activitats del tractament.
 • Informar i assessorar la persona responsable o la persona encarregada del tractament i fer-li recomanacions.

La  PDPD ha d’exercir les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb la PDPD en relació amb totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i per exercir els seus drets, d’acord amb l’RGPD.

La PDPD està obligada a  mantenir el secret i la confidencialitat en relació amb el desenvolupament de les seves funcions durant tota la durada de la seva relació professional. Així mateix, ha de conservar el secret professional pel que fa a les dades, encara que la relació contractual amb la persona responsable s’hagi extingit,  d’acord amb l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.