La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

2017

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2017/01-O

Anunci DOGC


Data límit de presentació d'ofertes: 11/11/2016 a les 14:00h.

Plec de clàusules administratives particulars i tècniques 

Plantilla del servei de neteja actual 

Acta de valoració sobre 3  i Annex   

Resolució d'1 de desembre de 2016,de designació de vocals suplents