Resolució
Q-01039/2010 Disconformitat amb la taxa d'escombraries imposada per l'Ajuntament de Cubelles a un propietari d'un habitatge situat al paratge El Salse.

Matèries
Administració pública i tributs
Tributs
Tributs locals
Data d'inici 04/03/2010
Data de l'últim moviment 03/02/2011
Administracions afectades
Administració Últim moviment

Ajuntament de Cubelles Actuació irregular de l'administració - S'accepta parcialment la resolució

Plantejament

El promotor de la queixa exposa que no rep el servei de recollida d'escombraries a l'habitatge del qual és propietari, situat al paratge El Salse del municipi de Cubelles, i en canvi l'Ajuntament sí que li imposa la taxa per la prestació d'aquell servei. 

De la documentació que facilita la persona interessada, s'observa que en data 31 de juliol de 2008 i en data 17 de novembre de 2008 va presentar un escrit a l'Ajuntament, en què sol·licitava que li fos anul·lada la taxa d'escombraries, en tant que no li era prestat el servei per la manca de contenidors propers a casa seva. També manifestava que era l'únic veí a qui s'exigia aquella taxa. 

Al Síndic li consta que en resposta a l'escrit de la persona interessada de 31 de juliol de 2008, el consistori va indicar-li, mitjançant carta de 28 d'octubre de 2008, que la prestació del servei de recollida d'escombraries s'efectuava periòdicament en els sectors de Ricreu, les Estoreres i Corral d'en Tort, mitjançant la dotació de contenidors de recollida ubicats als punts que possibiliten l'accés del vehicle que duu a terme el servei. 

No obstant això, la persona interessada manifesta que, actualment, el servei no es presta a la urbanització on està ubicada casa seva per la inexistència de contenidors.

Contingut

En l'informe tramès per l'Ajuntament, s'indica que en tot el municipi de Cubelles es presta el servei mínim de recepció obligatòria pel que fa a la recollida, el tractament i l'eliminació de residus. 

Tanmateix, l'informe no especifica quina és la distància que hi ha entre l'habitatge del promotor de la queixa i el contenidor més pròxim, ni els motius pels quals no hi ha contenidors a la urbanització on es troba aquell habitatge. 

L'informe conclou que la distància a la qual es trobin els contenidors d'un habitatge, o el fet que aquest habitatge es trobi en sòl rural o disseminat, no eximeix del pagament de la taxa d'escombraries. 

Una vegada estudiada tota la informació rebuda, el Síndic trasllada a l'Ajuntament les consideracions següents: 

D'acord amb el que s'indica a l'informe jurídic del consistori, cal tenir en compte que la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus es configura com un servei públic tant de prestació com de recepció obligatòria. La Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases de règim local, obliga tots els municipis a prestar el servei de recollida i tractament de residus. 

El Síndic comparteix l'afirmació de l'Ajuntament que la distància a la qual es trobin els contenidors d'un habitatge no eximeix del pagament de la taxa d'escombraries. Tanmateix, entén que aquesta distància és un element que cal valorar per determinar si la prestació del servei de recollida domiciliària d'escombraries s'efectua de forma efectiva i beneficia de forma particular el subjecte passiu. 

En l'informe s'indica que hi ha dipositats contenidors per tot el municipi per procedir a la recollida d'escombraries i que, atenent el fet imposable, la recollida ha de ser domiciliària, però no pròxima o al costat de tots i cadascun dels habitatges particulars, ni tampoc en tots els carrers. 

El Síndic és conscient de la dificultat que pot representar per als ajuntaments accedir a certs indrets per dur a terme de manera efectiva la prestació del servei de recollida d'escombraries, i de la potestat discrecional que té l'Administració local d'ubicar els contenidors en un indret o un altre, sempre que la solució adoptada sigui prou motivada. Ara bé, tmbé entén que la recollida d'escombraries perd el caràcter de domiciliària si no s'efectua en un punt relativament pròxim als domicilis on es generen els residus. Així mateix, també cal tenir en compte que comporta un esforç per part dels usuaris que tenen els contenidors lluny dels seus habitatges que no hauran de fer els usuaris els domicilis dels quals es trobin més pròxims als contenidors, i aquest fet podria comportar un greuge especial per aquelles persones que no es puguin desplaçar. 

En aquest punt, el Síndic recorda que la doctrina ha establert que no és suficient l'existència del servei en si mateix, sinó que aquest servei s'ha de prestar de forma efectiva. Així doncs, s'entén que perquè una persona concreta sigui constituïda com a subjecte passiu d'una determinada taxa és necessari que el servei es presti de manera que aquella persona pugui considerar-se especialment afectada per aquell servei. 

Així mateix, la doctrina també ha recollit que la simple existència del servei no és suficient per legitimar el cobrament de la taxa, sinó que el cobrament queda justificat quan el servei es presta de forma efectiva. 

En el cas objecte de la tramitació de la queixa, s'entén que no es dóna en sentit estricte el servei públic de prestació de servei de recollida d'escombraries si per dipositar les escombraries la persona interessada ha de recórrer distàncies considerables. 

No obstant això aquest fet no pot comportar, tal com al·lega la persona interessada, l'exempció de la taxa, atès que una vegada fet l'esforç, per part de l'usuari, de transportar els residus fins al contenidor més pròxim, aquest sí que rep la gestió de la recollida d'aquells residus. Ara bé, el Síndic considera que aquestes circumstàncies s'haurien de tenir en compte a l'hora d'establir la quota tributària de la taxa per tal d'adequar-la al valor de la prestació rebuda. 

D'altra banda, atesa la importància per la salubritat pública de prestar de forma efectiva el servei de gestió d'escombraries, el Síndic considera que l'Administració hauria d'estudiar la possibilitat d'ubicar algun contenidor en la urbanització El Salse, en cas que no n'hi hagi cap; i, si l'orografia del terreny no hi permetés l'accés rodat dels camions de recollida, s'haurien d'estudiar sistemes alternatius que asseguressin que la prestació del servei públic de recollida de residus es fa de forma efectiva. 

D'acord amb les consideracions anteriors, el Síndic suggereix al consistori que revisi el contingut de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries, a fi de tenir en compte els supòsits en què els receptors del servei han de recórrer una distància considerable per transportar els residus fins al contenidor més pròxim. D'altra banda, també suggereix que estudiï la possibilitat d'ubicar algun contenidor en la urbanització on la persona interessada té l'habitatge o d'implantar un sistema alternatiu que asseguri que la prestació del servei públic de recollida de residus es faci de forma efectiva en aquella zona, en tant que segons la informació facilitada per la persona interessada en la urbanització El Salse no es disposa de cap punt de recollida d'escombraries.

Tramitació

Data Administració Tràmit

08/04/2010 Ajuntament de Cubelles Sol·licitud d'informació a l'Administració
01/06/2010 Ajuntament de Cubelles Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
16/12/2010 Ajuntament de Cubelles Resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
21/01/2011 Ajuntament de Cubelles Resposta a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
03/02/2011 Ajuntament de Cubelles Resolució

Normativa i jurisprudència

Normativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local- BOE.80 (03/04/1985)