Resolució
Q-03653/2010 Manca de resposta i d'actuació de l'Administració educativa davant les reclamacions per les infraestructures del centre d'educació infantil i primària Fluvià de Barcelona.

Matèries
Polítiques socials
Educació i recerca
Preinscripció a l'educació i centres
Data d'inici 02/08/2010
Data de l'últim moviment 15/02/2012
Administracions afectades
Administració Últim moviment

Consorci d'Educació de Barcelona Actuació irregular de l'administració - S'accepta la resolució
Departament d'Ensenyament Actuació irregular de l'administració - S'accepta la resolució

Plantejament

L'associació de mares i pares d'alumnes (en endavant AMPA) del centre d'educació infantil i primària (en endavant CEIP) Fluvià, de Barcelona, mostra la seva disconformitat per la situació infraestructural del centre, ja que consideren que no reuneix les condicions adequades per als alumnes.

Les persones interessades expliquen els fets següents:

Primer, el centre escolar va començar el seu funcionament el curs 2007-2008 amb 75 alumnes i una línia més de la prevista, ja que molts alumnes s'havien quedat sense plaça escolar, i com a solució provisional els van escolaritzar en barracons. El Consorci d'Educació de Barcelona va informar que aquesta provisionalitat duraria dos anys.

Segon, han passat tres cursos i el curs 2010-2011 serà el quart sense que hi hagi una solució. Els barracons s'han anat deteriorant, ja que la pluja comporta que hi hagi goteres en les zones de pas, que s'inundin els barracons (no hi ha desaigües a terra), que el pati quedi inservible per les inundacions, que les piques del pati també s'inundin, amb les consegüents conseqüències perjudicials per als alumnes. Els professors han de treure l'aigua de les aules perquè hi puguin entrar els alumnes.

Tercer, l'alumnat, molt sovint, no ha pogut sortir al pati, situació que, de vegades, s'ha perllongat durant una setmana. Quan plou han d'estar amb els peus mullats durant tot el dia, atès que per entrar als barracons, han de passar per les zones inundades. Per això, s'ha detectat una alta freqüència de pneumònies víriques, bronquitis i altres malalties; a més de picadures d'insectes que proliferen en l'aigua estancada. 

Quart, hi ha una manca d'equipaments i d'instal·lacions necessàries per als alumnes: no tenen pistes esportives, ni aules informàtiques, ni una xarxa que els protegeixi de la visió exterior i preservi la seva intimitat quan són al pati. Hi ha una acumulació de deixalles prop de les reixes de l'escola, que llencen els transeünts, ja que no hi ha cap protecció del pati.

L'AMPA del CEIP Fluvià fa constar que ha aconseguit sensibilitzar les associacions del barri, polítics i mitjans de comunicació. També explica que s'ha adreçat en diverses ocasions al Consorci d'Educació i al Departament d'Educació, però no ha rebut cap resposta a l'assumpte objecte de la seva queixa.

Contingut

L'anterior Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona informen que el darrer estiu es van reparar les deficiències de goteres i dels patis de joc. També indiquen que el nou edifici està en construcció, amb la previsió que estigui acabat el proper mes de setembre de 2011.

En vista d'aquesta informació, el Síndic recorda el retard que ha patit la construcció del nou CEIP Fluvià i les mancances que aquest fet ha comportat, especialment per la manca d'espai, de pistes esportives, d'aula d'informàtica, per problemes de tancament exterior, per les inundacions dels patis, etc. 

Atesa aquesta situació i tenint en compte que l'escolarització dels alumnes ha estat afectada pels retards acumulats en el procés de construcció del nou edifici de l'escola, aquesta institució considera que no s'hauria de permetre un nou retard en aquesta construcció. 

D'acord amb això, el Síndic demana al Consorci d'Educació de Barcelona informació sobre la data d'inici de la construcció de l'edifici del CEIP Fluvià i suggereix, en primer lloc, que prengui les mesures necessàries per fer possible el compliment de les dates d'inici i finalització de les obres, amb la previsió que els alumnes puguin començar el curs 2011-2012 al nou edifici; i en segon lloc, que dugui a terme un manteniment continuat i rigorós de les instal·lacions actuals del CEIP Fluvià, per tal d'evitar que les pluges produeixin bassals i inundacions que impedeixin el funcionament normal de l'escola, tant en l'àmbit lectiu com en el de lleure.

En vista del que exposa el Consorci com a resposta, s'entén que s'ha acceptat el suggeriment de prendre mesures per l'agilitació de les obres, però que no ha estat possible dur a terme el manteniment de les construccions actuals, en trobar-se condicionades per l'activitat constructora del nou pati.

D'acord amb això, el Síndic demana al Consorci que faci el seguiment de la construcció del nou edifici i informi sobre l'acabament de les obres i el trasllat de l'activitat docent.

Tramitació

Data Administració Tràmit

12/08/2010 Consorci d'Educació de Barcelona Sol·licitud d'informació a l'Administració
12/08/2010 Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu Sol·licitud d'informació a l'Administració
09/12/2010 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
17/12/2010 Departament d'Educació (25/05/2004 - 12/05/2006 i 29/11/2006 - 26/12/2010) Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
30/12/2010 Departament d'Ensenyament Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
12/01/2011 Departament d'Ensenyament Resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
12/01/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
02/02/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
08/02/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resolució
08/02/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Sol·licitud d'informació seguiment a l'Administració
22/02/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Reiteració a la sol·licitud de seguiment a l'Administració
22/02/2011 Departament d'Ensenyament Reiteració a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
25/03/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la sol·licitud de seguiment a l'Administració
30/03/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Sol·licitud d'informació seguiment a l'Administració
29/04/2011 Departament d'Ensenyament Resposta a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
11/05/2011 Departament d'Ensenyament Sol·licitud d'informació seguiment a l'Administració
30/05/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la sol·licitud de seguiment a l'Administració
02/06/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resolució
02/06/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Sol·licitud d'informació seguiment a l'Administració
05/07/2011 Departament d'Ensenyament Resposta a la sol·licitud de seguiment a l'Administració
20/07/2011 Departament d'Ensenyament Sol·licitud d'informació seguiment a l'Administració
09/02/2012 Departament d'Ensenyament Resposta a la sol·licitud de seguiment a l'Administració
15/02/2012 Departament d'Ensenyament Seguiment finalitzat
15/02/2012 Consorci d'Educació de Barcelona Seguiment finalitzat