900 124 124

Si ets en un centre residencial, en un centre d’acolliment o en acolliment familiar

 • Tens dret a ingressar en un centre només com a últim recurs i sempre en interès teu.
 • Tens dret a estar en un centre adequat a les teves característiques.
 • Tens dret a viure en un centre situat a la màxima proximitat possible del teu domicili familiar, si no és que hi ha raons que ho justifiquin en interès teu.
 • Tens dret a viure en un centre on puguis rebre un tracte afectiu i personalitzat.
 • Tens dret a ser atès sense discriminació per qualsevol raó, condició o circumstància personal o social.
 • Tens dret a rebre un tracte digne tant del personal del centre com de les altres persones residents.
 • Tens dret a tenir cobertes les necessitats fonamentals de la vida quotidiana que et permetin el desenvolupament personal i social adequats.
 • Tens dret a ser respectat en la teva intimitat personal i en les teves pertinences individuals en el context educatiu que regeix el centre.
 • Tens dret a ser informat pels responsables del centre de la teva situació legal i a participar en l'elaboració del teu projecte individual.
 • Tens dret a ser escoltat en les decisions de transcendència si has complert els 12 anys, o si tens prou judici, si no els has complert.
 • Tens dret a relacionar-te amb la família i a gaudir del règim de visites establert legalment o per decisió judicial.
 • Tens dret a participar de manera activa en l'elaboració de la programació d'activitats internes o externes del centre i el seu desenvolupament.
 • Tens dret a ser documentat per l'Administració que en té la responsabilitat si s'escau que estàs indocumentat.
 • Tens dret a ser escoltat preceptivament quan una decisió impliqui un canvi de les mesures adoptades. Aquest dret el tens sempre si tens més de 12 anys o si en tens menys i es considera que tens prou judici.
 • Tens dret a adreçar-te a la Direcció General d'Atenció a la Infància, al Ministeri Fiscal i al Síndic per presentar peticions, queixes o reclamacions.

La guia Carta de drets i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres, editada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania amb set llengües diferents, també recull alguns d’aquests drets i et dóna instruccions clares de què pots fer si algun d’aquests drets t’ha estat vulnerat.