Comissió 27.02.12

Comissió del Síndic 27.02.2012 -Activitats- Part 4

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Salvador Milà i Solsona (Membre) | Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Autor: Parlament de Catalunya
Data: 27.02.12
Durada: 13' 26''

Videos (22)