Comissió 19.03.12 (Informe anual 2011 Part 2)

Comissió del Síndic 19.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 21

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Ordenació del debat. S'aixeca la sessió. 

Intervinent: Dolors López Aguilar (Presidenta) | Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 19/03/2012

Durada: 16''

Videos (21)