Tasques i competències

Fa dues setmanes  que estem sense llum ni aigua #pobresaenergetica

M’han discriminat per l’orientació sexual #LGTB

Si no arriba la beca hauré de deixar els estudis  #educacioIgualtat

M’han d’operar des de fa temps i no puc fer vida normal #llistesespera

No em donen accés a informació pública #transparencia

Tinc un familiar dependent i no pot accedir a un recurs assistencial  #lleidependencia

Em preocupa que el meu exmarit faci mal als meus fills els dies que en té la custòdia #ViolenciaMasclista 

En situacions com aquestes és quan es podeu presentar una queixa al Síndic.

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

Atribucions específiques

El Síndic té el mandat d’avaluar el compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei  també atorga al Síndic funcions específiques relatives a la defensa de drets i llibertats de les persones LGTBI en matèria de no-discriminació. També li atribueix la missió de garantir el compliment de la igualtat efectiva de dones i homes.

El poder del Síndic és la persuasió. En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

Cada any el Síndic informa el Ple del Parlament sobre  les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.