Normativa d'aplicació

Estatut d'Autonomia

Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Llei 4/2022, del 6 d'abril, de modificació de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del Defensor del Poble i les figures similars de les diverses comunitats autònomes

Resolució de 4 de març de 2008, per la qual s'aprova i es fa pública la Carta de serveis i bona conducta del Síndic de Greuges

Resolució de 29 de desembre de 2010, sobre aprovació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges

Resolució de 20 de desembre de 2011 per la qual es modifica el Reglament d'Organització i règim intern del Síndic de Greuges de Catalunya

Sentència del Tribunal Constitucional 46/2015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura id'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Resolució de 23 de novembre de 2016, de modificació del Reglament d'organ¡tzació i de régim intern del Síndic de Greuges

Resolució de 20 de febrer de 2017, de la seu electrònica del Síndic de Greuges

Resolució de 28 de juny de 2017, per la qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu del Síndic de Greuges de Catalunya

Resolució de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya. DOGC Núm. 7382 - 1.6.2017 

Acord Gov/125/2017, de 12 de setembre, pel qual s'encarrega a l'Estructura de Drets Humans deCatalunya l'elaboració d'un Pla de drets humans. DOGC Núm. 7454 - 14.9.2017 humans

Resolució d'11 de juny de 2018 per la qual s'aprova la política de Gestió Documental del Síndic de Greuges

Resolució de 23 de gener de 2019 per la qual s'aprova el Pla d'igualtat de gènere del Síndic de Greuges  - Pla d'igualtat de gènere del Síndic de Greuges de Catalunya

Resolució de 25 de març de 2020 relativa a l'aprovació del catàleg de formats del Síndic de Greuges de Catalunya

Resolució de 25 de març de 2020 relativa a l'aprovació del protocol de digitalització del Síndic de Greuges de Catalunya

Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges de Catalunya per al període 2021-2025

Resolució de 16 de febrer de 2021, per la qual s'aprova el Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges de Catalunya

Resolució de 6 de maig de 2021, de modificació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges

Acord de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 4/2022, del 6 d'abril, de modificació de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges

Resolució de 19 de setembre de 2022, de modificació del Reglament d'organització i de règim intern delSíndic de Greuges

Resolució de 18 de desembre de 2023, de delegació de funcions en els alts càrrecs i en el personal directiu del Síndic de Greuges de Catalunya