900 124 124

La Llei del Síndic

Títol VIII de la LLEI 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009)       

Prevenció de la tortura i d'altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants

Capítol I

Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Article 68

Competències

1. S'atribueix al Síndic de Greuges, en virtut del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 57/199, del 18 de desembre de 2002, i ratificat per Espanya el 3 de març de 2006, la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, amb el caràcter d'organisme nacional independent que estableix l'article 17 del Protocol.

2. El Síndic de Greuges, com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, exerceix les competències que atribueix als organismes corresponents de cada estat el Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants.

Article 69

Àmbit d'actuació

1. El Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en tots els espais en què es trobin persones privades de llibertat, bé siguin centres o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé siguin mitjans de transport que transcorrin pel seu territori, si aquests espais depenen de les administracions, els organismes, les empreses i les persones a què fa referència l'article 78.1 de l'Estatut.

2. La Generalitat ha de promoure la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Estat que permeti al Síndic de Greuges de complir les funcions que li corresponen com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en els espais a què fa referència l'apartat 1 que siguin de titularitat estatal i que li permeti de coordinar l'actuació amb la de l'autoritat d'àmbit estatal en aquesta matèria.

Article 70

Principis d'actuació

El Síndic de Greuges, en la seva condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, actua d'acord amb el principi de confidencialitat i mitjançant la cooperació i el diàleg constructiu amb les autoritats competents, amb la finalitat de prevenir la tortura i els altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants que puguin patir les persones privades de llibertat.

Article 71

Funcions

El Síndic de Greuges, com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, pot:

a) Visitar periòdicament els espais en què es trobin persones privades de llibertat.

b) Fer recomanacions a les autoritats competents.

c) Formular propostes i observacions sobre els avantprojectes de llei en aquesta matèria.

d) Exercir qualsevol altra funció atribuïda pel Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants.

Article 72

Accés a informació

1. El Síndic de Greuges, com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, té accés a la informació sobre el nombre i l'emplaçament dels espais a què fa referència l'article 69, sobre el nombre de persones privades de llibertat, sobre el tracte que reben aquestes persones i sobre les condicions de llur detenció o internament.

2. No obstant el que estableixen l'apartat 1 i l'article 55, en els centres sanitaris, sociosanitaris i de salut mental i en els centres penitenciaris, el Síndic de Greuges, com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, pot accedir a dades de les històries clíniques només en la mesura que estiguin relacionades amb les funcions que exerceix en aquesta matèria, i ha de respectar, en tot cas, el deure de secret.

Article 73

Entrevistes

1. El Síndic de Greuges, en exercici de les seves funcions com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, es pot entrevistar amb les persones privades de llibertat, sense testimonis, amb l'assistència d'intèrpret, en cas necessari, i de qualsevol altra persona que consideri que pugui facilitar-li informació pertinent, en les dependències que estimi convenients dels espais en què es trobin privades de llibertat.

2. En les entrevistes a què fa referència l'apartat 1 amb persones sotmeses a vigilància mèdica o tractament mèdic en centres sanitaris, sociosanitaris o de salut mental o en centres penitenciaris, el Síndic de Greuges pot requerir l'opinió del metge o metgessa responsable sobre la realització de l'entrevista i sobre el lloc on portar-la a terme, atenent la situació clínica de la persona a entrevistar o el possible risc per a la salut de la població. El metge o metgessa, tenint en compte aquests factors, pot aconsellar al Síndic de posposar o suspendre l'entrevista.

Article 74

Informe anual

El Síndic de Greuges ha de presentar anualment al Parlament un informe monogràfic sobre les actuacions efectuades com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Article 75

Relacions de col·laboració

El Síndic de Greuges col·labora amb el Subcomitè que regula l'article 2 del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, especialment en el marc del que estableix l'article 20.f de l'esmentat Protocol.

Capítol II

Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Article 76

Equip de Treball

1. Es crea l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, per mitjà del qual el Síndic de Greuges exerceix les funcions que li corresponen com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

2. L'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants és integrat per:

a) El síndic o síndica de greuges.

b) Dos membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, designats pel síndic o síndica de greuges a proposta del mateix Consell Assessor.

c) Dos professionals designats pel síndic o síndica de greuges, que poden ésser persones al servei del Síndic de Greuges.

3. Els membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants designats pel síndic o síndica de greuges en virtut de les lletres b i c de l'apartat 2 han d'ésser persones compromeses en la defensa i la protecció dels drets humans, de reconeguda competència professional i amb experiència i especialització contrastades en àmbits interdisciplinaris relacionats amb les funcions de l'Equip de Treball.

4. La designació dels membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants requereix la ratificació de la Comissió del Síndic de Greuges.

5. Els membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants que no tinguin la condició de personal al servei del Síndic únicament tenen dret a percebre els drets d'assistència i les indemnitzacions per raó de servei que es determinin.

Capítol III

Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Article 77

Consell Assessor

1. Es crea el Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, que té per funció d'assistir i assessorar el Síndic en l'exercici de les funcions que li corresponen com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

2. Els membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants han d'ésser experts independents en matèria de drets humans, amb coneixements i aptituds professionals i prestigi reconeguts. La composició del Consell ha de reflectir l'equilibri de gènere.

3. Els membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants són escollits pel Parlament i nomenats pel president o presidenta del Parlament per a un mandat coincident amb el del síndic o síndica de greuges. L'elecció es fa, d'acord amb el procediment que estableix el Reglament del Parlament, entre les candidatures que es presentin un cop publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, atenent la distribució següent:

a) Dos membres a proposta de col·legis professionals d'advocats.

b) Dos membres a proposta de col·legis professionals de l'àmbit de la salut.

c) Quatre membres a proposta d'organitzacions no governamentals de defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la tortura.

d) Dos membres a proposta de centres universitaris de recerca en matèria de drets humans.

e) Dos professionals amb experiència en l'àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de llibertat.

4. La condició de membre del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants únicament dóna dret a percebre els drets d'assistència i les indemnitzacions per raó de servei que es determinin.

5. Corresponen al Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants les competències següents:

a) Formular propostes d'actuació al Síndic de Greuges, inclosa la realització de visites preventives a espais concrets en què es trobin persones privades de llibertat.

b) Emetre informe sobre les qüestions que el Síndic de Greuges li plantegi.

c) Tenir coneixement, abans que el Síndic no el presenti al Parlament, de l'informe anual a què fa referència l'article 74, per poder formular-hi observacions.

d) Proposar dos dels seus membres com a membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

e) Prestar al Síndic de Greuges l'assessorament que li sol·liciti.

f) Portar a terme les actuacions que el Síndic de Greuges li encomani.