900 124 124

Resolució de creació

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2015, de creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura id'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.La sentència del Tribunal Constitucional de 5 de març de 2015 declara inconstitucionals i anul·la els articles1.b), 68.1 i 2, 69.2, 71.d), 72.2, 74, 75, 77.5.c) i els incisos “Autoritat Catalana” que rubrica el capítol I deltítol VIII, “com a Autoritat Catalana” dels articles 69.1, 71, 72.1, 73, 76.1, 77.1 i “en la seva condició d’Autoritat Catalana” de l’article 70, de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

Veure Resolució