900 124 124

Notícies

L’ús de l’aïllament, els preus dels economats i la qualitat del menjar, principals greuges als centres penitenciaris visitats pel Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura

28/12/2017

Informe anual del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) 2017

Durant l'any 2017 ha visitat 44 centres, 7 dels quals penitenciaris

Els infants i adolescents d'un centre de justícia juvenil visitat denuncien un ús excessiu de la força en les contencions

Cal garantir l'assignació d'un professional referent als infants tutelats

Manca un acord entre els Mossos i les policies locals perquè la visita mèdica recuperi el seu sentit com a dret de la persona detinguda

L'MCPT ha demanat col·laborar en la formació al personal de les forces i els cossos de seguretat en relació amb el Protocol d'Istanbul
L'Equip de Treball del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT), encapçalat pel síndic, Rafael Ribó, i l'adjunt general, Jaume Saura, ha presentat al Parlament, el dijous 28 de desembre, l'Informe anual corresponent a l'any 2017. És el setè que lliura a la cambra des que la institució va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU.

Durant l'any 2017 s'han dut a terme un total de 47 visites a 44 centres, entre les quals 9 visites a 7 centres penitenciaris. En les visites que s'han fet enguany a aquests darrers s'han constatat queixes generalitzades sobre els elevats preus dels economats. En la mateixa línia, altres reclamacions recurrents continuen sent els menús que s'ofereixen i les condicions tèrmiques en què se serveixen.

Respecte dels departaments de règim tancat, es constata que manca intervenció en el règim de primer grau i que en alguns centres, com el de dones del Centre Penitenciari Ponent, no compleixen les condicions estructurals per passar-hi tant de temps. Del relat dels interns entrevistats també se'n desprenen els efectes negatius que comporta aquest règim de vida. És per això que caldrà fer un seguiment de la nova regulació de l'aplicació de règim tancat impulsada per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

L'Informe també planteja algunes recomanacions derivades del tancament de La Model –decisió que es valora positivament malgrat que es constata la manca d'un centre penitenciari d'homes a Barcelona–, com la de garantir els drets adquirits dels interns que s'han traslladat a altres centres. També proposa millorar l'accessibilitat de les famílies d'aquests interns als nous centres. Finalment, recorda que Barcelona ha d'assumir al més aviat possible la seva quota de responsabilitat en matèria d'equipaments penitenciaris.

Pel que fa als centres d'infants i adolescents, s'han visitat dos CRAE, un CREI, dos centres de justícia juvenil i les dependències de la Ciutat de la Justícia. Entre les principals mancances detectades destaquen l'estat deplorable d'algunes instal·lacions, el tractament inadequat dels trastorns mentals i un ús excessiu de la força en les contencions d'un dels centres de justícia juvenil visitats.

Pel que fa a la Ciutat de la Justícia, es reclamen solucions immediates perquè es garanteixi la separació dels adolescents que estan en situació de detenció i els que han de ser objecte d'actuació protectora, i també es reclama que no s'utilitzi l'espai per a estades més llargues que les assenyalades.

L'Informe dedica un apartat a la situació dels infants tutelats i inclou algunes recomanacions, com la de millorar les condicions laborals i formatives dels educadors perquè puguin exercir la tasca d'acompanyament amb més garanties i amb suficients recursos materials i emocionals. També és important protegir els treballadors que denuncien abusos o males pràctiques.

El Síndic considera que cal garantir l'assignació d'un professional referent als infants tutelats per la DGAIA, ja que aquesta garantia va lligada a assegurar un espai d'escolta continu a l'infant o adolescent tutelat, i obeeix a la necessitat de conèixer l'estat real i individual de cada infant o adolescent, la qual cosa ha de permetre prendre decisions administratives adequades a cada situació i orientades a cobrir les necessitats pròpies de cada infant o adolescent.

Pel que fa a les policies locals, l'MCPT és partidari que es clausurin de forma immediata totes les àrees de custòdia que vulnerin els drets de les persones detingudes. Quant a la resta, les autoritats municipals haurien de valorar si és eficient mantenir aquests espais i, si hi ha comissaries dels Mossos d'Esquadra a la mateixa localitat o en poblacions veïnes, cal abstenir-se d'obrir noves àrees de custòdia de policia local.

El Síndic també recomana un acord general entre els Mossos i les policies locals perquè la visita mèdica recuperi el seu sentit com a dret de la persona detinguda; sentit que s'ha perdut arran de la interacció entre policies locals i Policia de la Generalitat i que ha comportat que el dret de la persona detinguda s'hagi transformat en un deure i un element de garantia dels Mossos.

D'acord amb el Protocol d'Istanbul, els reconeixements mèdics s'han de fer en privat, seguint les directrius internacionals en la matèria i com amb qualsevol altre pacient; és a dir, sense personal de custòdia present a l'àrea mèdica ni a les zones d'abast visual i auditiu. L'MCPT ha recomanat reiteradament que s'apliqui el Protocol i manifesta que no és acceptable el posicionament de la Direcció General de la Policia, que argumenta que la presència policial no comporta cap tipus d'intervenció ni intromissió. També ha demanat col·laborar en la formació al personal de les forces i els cossos de seguretat en relació amb el Protocol d'Istanbul.

Així mateix, un any més es vol fer èmfasi en una de les mancances importants del circuit de custòdia policial recollides en els darrers informes anuals del Mecanisme i que fa referència a la interpretació inadequada de la Directiva europea sobre el dret a la informació de la persona detinguda

VISITES DUTES A TERME PER L'MCPT L'ANY 2017

  • Comissaries de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra: 8
  • Comissaries de policia local/municipal o guàrdia urbana: 21
  • Ciutat de la Justícia: 1 (2 visites)
  • Centres penitenciaris: 7 (9 visites)
  • Hospitals penitenciaris: 1
  • Centres sociosanitaris:1
  • Centres educatius de justícia juvenil: 2
  • Centres residencials d'acció educativa: 2
  • Centres residencials d'educació intensiva: 1 

Tornar