900 124 124

Composició

Equip de Treball:

El Síndic exerceix les funcions que li corresponen com a MCPT a través de l'equip de treball, el qual és integrat per:

a) El síndic o síndica de greuges (o als adjunts, per delegació).

b) Dos membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, designats pel síndic o síndica de greuges a proposta del mateix Consell Assessor.

c) Dos professionals designats pel síndic o síndica de greuges, que poden ésser persones al servei del Síndic de Greuges.

Els membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges designats pel síndic o síndica de greuges en virtut de les lletres b i c han d'ésser persones compromeses en la defensa i la protecció dels drets humans, de reconeguda competència professional i amb experiència i especialització contrastades en àmbits interdisciplinaris relacionats amb les funcions de l'Equip de Treball.

La designació dels membres de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants requereix la ratificació de la Comissió del Síndic de Greuges del Parlament de Catalunya.

Actualment, els membres de l'equip de treball del MCPT són:

- Esther Giménez-Salinas, síndica

- Jaume Saura, adjunt general

- Ma. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels Drets dels infants i adolescents

- Mar Torrecillas, assessora del Síndic

- Olga Casado Moreno, membre del Consell Assessor

- Joan Merelo-Barberà i Gabriel, membre del Consell Assessor 

- Jaume Bosch i Mestres, expert designat pel Síndic

Consell Assessor:

La vinculació de la societat civil a la tasca del Síndic en matèria de prevenció de la tortura a Catalunya, que és essencial, s'ha articulat mitjançant la creació d'un Consell Assessor. Aquest consell està format per un grup multidisciplinari de professionals que cobreix els camps específics del coneixement de dret, salut i drets humans.

Els membres del Consell són escollits i nomenats pel Parlament per un mandat coincident amb el del síndic.L'elecció es fa, d'acord amb el procediment que estableix el Reglament del Parlament, entre les candidatures que es presentin un cop publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, atenent la distribució següent:

a) Dos membres a proposta de col·legis professionals d'advocats.

b) Dos membres a proposta de col·legis professionals de l'àmbit de la salut.

c) Quatre membres a proposta d'organitzacions no governamentals de defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la tortura.

d) Dos membres a proposta de centres universitaris de recerca en matèria de drets humans.

e) Dos professionals amb experiència en l'àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de llibertat.

Composició del Consell Assessor:

Col·legis professionals d'advocats

- Frederic Munné Catarina (en representació de la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona)

- Ignasi Puig Ventalló (en representació del Consell de l'Advocacia Catalana)

Col·legis professionals de l'àmbit de la salut

- Estrella Martínez i Segura (Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya)

- Rosa Maria Servent (en representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)

Organitzacions no governamentals de defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la tortura

- Olga Casado Moreno (en representació de les entitats especialitzades en drets humans)

- Joan Merelo-Barberà i Gabriel (en representació de les entitats especialitzades en drets humans)

- Sabina Puig Cartes (en representació de les entitats especialitzades en drets humans)

Centres universitaris de recerca en matèria de drets humans

- Noemí Pereda Beltran (Universitat de Barcelona)