900 124 124

Competències i sistema de visites

Sistema de visites

L’Equip de Treball ha d’elaborar periòdicament, amb l’assessorament del Consell Assessor, un programa de treball temptatiu que inclogui els centres i els llocs de detenció que s’han de visitar, i també els objectius particulars de cada visita. S’ha de procurar que la tipologia de centres i llocs de detenció sigui diversa i que abasti tota la geografia catalana. Tanmateix, es poden fer visites no programades en qualsevol moment.

Les visites als centres i els llocs de detenció s’han de desenvolupar d’acord amb un protocol d’actuació basat en criteris internacionals elaborat pel Síndic de Greuges i l’Equip de Treball amb l’assessorament del Consell Assessor

Les visites als centres i als llocs de detenció requereixen com a mínim la presència de dos membres de l’Equip de Treball, incloent-hi un dels membres designats a proposta del Consell Assessor i un a proposta del Síndic.

L’Equip de Treball pot visitar qualsevol dependència de la seva elecció dins dels centres de detenció i pot entrevistar-se de manera privada i confidencial amb qualsevol persona privada de llibertat

Les persones privades de llibertat, els funcionaris del lloc de detenció, membres de la societat civil o qualsevol altra persona s’han de sentir còmodes i lliures en les comunicacions verbals o escrites que mantinguin amb els membres de l’Equip de Treball

Al començament d’una entrevista amb una persona privada de llibertat, l’Equip de Treball ha d’explicar-li detalladament quina és la funció del Síndic de Greuges com a MPT, quins són els seus límits i de quina manera el pot ajudar. L’Equip de Treball ha de canalitzar les denúncies o les queixes que rebi en les visites en coordinació amb les altres àrees del Síndic , o una altra autoritat competent, perquè les tramitin i duguin a terme les investigacions oportunes