900 124 124

Drets i deures

El desconeixement de la normativa que regula els drets i els deures dels pacients fa que moltes persones usuàries dels sistema català de salut ignorin si els procediments, les atencions i les prestacions que reben són els adequats i estipulats per la normativa i en quines ocasions poden reclamar. Moltes persones també desconeixen que, com a pacients, tenen responsabilitats i obligacions.

Exemple

El psiquiatra del CAP d’en Manel li ha dit que té una depressió i li ha receptat antidepressius i ansiolítics. Ell no està segur d’aquesta recomanació i vol  demanar una segona opinió mèdica, perquè sap que aquest és un dret que té com a pacient.

Exemple

Quan una dona embarassada, a qui la prova de l’amniocentesi li ha indicat que té risc de tenir un fill amb síndrome de Down, es nega a fer-se la prova de diagnosi corresponent, té el deure de signar un document en el qual expressi clarament que s’hi nega.

Exemple

El mestre ha explicat als alumnes de la classe de sisè que ells també tenen dret a ser consultats respecte dels tractaments, les operacions , les intervencions, etc, que els metges els recomanin o receptin, encara que siguin menors d’edat.

Exemple

Tots els usuaris del sistema català de salut tenen dret a canviar de metge quan el que tenen assignat no els satisfà, amb algunes limitacions d’organització tècnica.