900 124 124

Llei general de Sanitat

Llei General de Sanitat (14/1986 de 25 d’abril)

Ordre d’acreditació de centres hospitalaris (de 10 de juliol de 1991)

Els articles 9 i 10 de la Llei general de sanitat, d’àmbit estatal, estableixen l’obligació dels poders públics d’informar els usuaris dels serveis del sistema sanitari dels seus drets i deures. El dret al respecte a la personalitat, la dignitat humana i la intimitat, el dret a la informació sobre els serveis sanitaris existents o el dret a la confidencialitat de informació encapçalen el llistat de drets que disposa la normativa.

L’Ordre de 10 de juliol de 1991 regula l’acreditació dels centres hospitalaris de Catalunya i els drets del pacient.