900 124 124

Prestacions del Sistema Nacional de Salut

Reial Decret sobre la cartera de serveis sanitaris (1030/2006, de 15 de setembre)

Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (16/2003, de 28 de maig)

Les prestacions i les atencions sanitàries estan regulades, per la cartera de serveis prevista a la Llei 16/2003 i al Reial Decret 1030/2006, d’acord amb els principis bàsics que estableix la Llei general de sanitat, com el d’universalització del dret a l’assistència sanitària i el de garantia de la igualtat de tota la població pel que fa a les prestacions sanitàries.

Segons aquest Reial decret, les prestacions sanitàries inclouen les modalitats següents:

 1. Atenció primària:
  Inclou l’assistència sanitària a la consulta i al domicili del pacient, les proves mèdiques, l’administració de tractaments i una atenció específica per a cada col·lectiu (nens, dones, gent gran).
 2. Atenció especialitzada:
  És l’atenció en règim hospitalari, les operacions i l’assistència psiquiàtrica.
 3. Prestacions farmacèutiques
 4. Prestacions complementàries:
  Com l’ortoprotèsica, el transport sanitari, la dietoteràpia o l’oxigenoteràpia al domicili.
 5. Servei d’informació i documentació sanitària:
  Servei d’informació als pacients i als familiars dels seus drets i deures, dels procediments administratius i de la història clínica.

Més informació