900 124 124

    Carta de Drets i Deures

    El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una "Carta de drets i deures" dels ciutadans i ciutadanes amb relació a la salut i l’atenció sanitària.

    El document estableix els drets i els deures aplicables a tots els serveis sanitaris, tant públics com privats,   adaptats al moment actual. La carta conté les aportacions de diversos sectors i col·lectius que representen la societat, dels professionals sanitaris i dels usuaris. També inclou diverses recomanacions i suggeriments del Síndic. La Carta, que no té caràcter vinculant, incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària.

    El respecte a la dignitat, a la personalitat humana, i a l’autonomia del pacient configuren un nucli de drets que dóna sentit als altres drets, com el dret del malalt a escollir entre les diverses opcions terapèutiques, el de renunciar a rebre tractaments mèdics, el dret a conèixer tota la informació obtinguda respecte de la seva salut o a presentar reclamacions i suggeriments.

    Entre els deures del pacient hi ha el de tenir cura de la seva salut o el de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris.