Actualitat: notícies i notes de premsa

Comunicat del Síndic de Greuges en relació a l’autonomia reglamentària de la institució

18/01/2022

Davant les sol·licituds d’informació rebudes, i les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, el Síndic de Greuges de Catalunya vol informar que des de l’inici del mandat del titular actual el 2004 es va acordar anul·lar l’aplicació de l’Estatut del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya en matèria de personal al Síndic de Greuges de Catalunya, en virtut de l’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària recollida a la Llei reguladora.

Des d’aleshores, aquesta institució s’ha regit per la seva pròpia normativa, i ha anat aplicant polítiques sobre funció pública seguint els acords dels governs de la Generalitat.

Per tant, també pel que fa a la llicència per edat, establerta en l’Estatut del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges manifesta que aquesta mai s’ha aplicat a la institució.

Tornar a l

El Síndic organitza una reunió de defensors autonòmics per analitzar l’afectació de drets arran de la Covid-19

18/01/2022

foto
Els defensors subratllen la necessitat de fer front a la crisi social iniciada per la pandèmia
 
La jornada ha estat inaugurada per Ángel Gabilondo, defensor estatal

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha organitzat una trobada amb els defensors autonòmics de l’estat amb l’objectiu d’intercanviar experiències i resolució de greuges en relació amb la gestió de la pandèmia de la Covid-19. La pandèmia ha tingut un impacte particularment significatiu en els drets de les persones i ha aprofundit en la crisi econòmica i social, especialment en els col·lectius més vulnerables.

La trobada, que també s’ha pogut seguir telemàticament, ha començat amb un discurs de benvinguda del recent nomenat defensor del poble, Ángel Gabilondo, i ha seguit amb una taula rodona sobre la defensa dels drets durant la pandèmia de la Covid-19, en què cadascuna de les institucions ha exposat els punts més rellevants de la gestió de la pandèmia a les respectives comunitats autònomes, i també els reptes que els caldrà fer front de manera més immediata.

Finalment, s’han tractat un seguit de temes que havien estat proposats pels participants, entre els quals destaquen l’erupció del volcà de la Palma i les actuacions dutes a terme o l’aplicació dels principis de Venècia en el marc de les respectives defensories.

A banda del defensor del poble i del síndic de greuges, en aquesta ocasió també s’ha comptat amb la participació del diputado del común (Canàries), el lugarteniente (Aragó), l’ararteko (Navarra), el procurador del común (Castella i Lleó), la valedora do pobo (Galícia) i el defensor del poble andalús.

 

Tornar a l

El Síndic investiga d’ofici les afectacions que pot tenir en la població vulnerable el tancament progressiu d’oficines bancàries d’atenció presencial

14/01/2022

foto

Actualment el 12% de la població té problemes d’accessibilitat als serveis de bancs o caixes

Els serveis bancaris són un servei d’interès general i cal que l’Administració hi garanteixi l’accés amb qualitat

El Síndic ha demanat informació al Banc d’Espanya i a les entitats bancàries que operen a Catalunya sobre el tancament de sucursals

El Síndic és coneixedor dels problemes d’accessibilitat als serveis de bancs i caixes que pateixen moltes persones grans arran de la progressiva supressió d’oficines bancàries al territori i la necessitat d’operar en línia. Per aquestes persones, la realització de qualsevol gestió o la disposició d’efectiu sovint requereix traslladar-se a altres localitats, amb la consegüent pèrdua de temps i de diners.

Els serveis bancaris són un servei d'interès general i, per tant, les administracions públiques resten subjectes a les obligacions específiques de servei públic i cal que garanteixin l'accés a totes les persones, amb un mínim de qualitat i amb un preu assequible. La Llei del Síndic l’habilita per supervisar l'activitat de les empreses privades que gestionen o portin a terme serveis públics i, en conseqüència, pot supervisar l'activitat bancària en casos considerats essencials, com és el cas de l'atenció a les persones vulnerables per dificultats d'accés.

Les dades estadístiques mostren que entorn del 12% de la població té problemes d'accessibilitat als serveis bancaris, per la llunyania física de les oficines, els horaris d'atenció al client, la incomprensió dels serveis que ofereixen o, fins i tot, la falta de mitjans de transport.

Per tot l’anterior, a principis de desembre de 2021, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per conèixer els motius que han portat diferents entitats bancàries a reduir de forma progressiva la seva xarxa d'atenció presencial, i les incidències negatives que provoca aquesta situació a gran part de persones vulnerables, especialment a la gent gran i que viu a les zones rurals.

En concret, s’ha adreçat al Banc d'España, com a ens regulador, i a les quatre principals entitats bancàries que operen a Catalunya (Banc Sabadell, Banc Santander, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria i Caixabank), per conèixer, entre altres qüestions, la regulació sobre l'obertura i el tancament de sucursals d'entitats bancàries, quantes sucursals han estat suprimides durant els anys 2020 i 2021, la substitució de les oficines físiques per oficines mòbils i/o personal de suport, i sobre el mitjà de pagament més comú a l'Estat.

Tornar a l

El Síndic demana que la coeducació es garanteixi en totes les etapes educatives

12/01/2022

foto (c) Pixabay

Les dades publicades mostren que durant el curs 2021/2022 la coeducació i l’educació afectivosexual només s'imparteix en un 21,4 % dels centres de primària i de secundària

L'any 2017, el Síndic va obrir l'actuació d'ofici relativa a la garantia del dret d'infants i adolescents a rebre educació afectivosexual en els centres educatius. En el marc d’aquesta actuació, es van adreçar a l’aleshores Departament d'Ensenyament un seguit de recomanacions, com ara promoure i implementar de manera integral l'educació afectivosexual obligatòria i continuada durant les etapes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, desenvolupar mesures per garantir el dret de tot l'alumnat a rebre informació adequada sobre la diversitat de gènere i l'orientació sexual en els llibres de text i en altres materials educatius o promoure actuacions d'informació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere adreçades a l'alumnat, als equips docents, a les famílies, i també a les entitats esportives i de lleure que atenen infants i joves, amb la col·laboració d'entitats especialitzades.

En l'informe del Síndic sobre els drets de l'infant de l'any 2019 es va fer constar en la part de seguiment un nivell mitjà de compliment de les recomanacions del Síndic relatives al Pla de coeducació i educació afectivosexual als centres educatius.

El Departament d'Educació va comunicar al Síndic el compromís de desenvolupar un projecte que ajudés els centres educatius a treballar explícitament la coeducació i l'educació afectivosexual, i posteriorment va informar sobre el treball que s'estava desenvolupant en l’àmbit de formació, reglamentació i documentació dels centres i sobre un projecte amb enfocament interdisciplinari, amb materials i eines diverses, per ajudar els centres educatius a introduir la perspectiva de gènere i a treballar explícitament la coeducació i l'educació afectivosexual.

A més, el Departament d’Educació també va comunicar al Síndic el desenvolupament d’un projecte amb un enfocament interdisciplinari que ajudés els centres educatius a treballar explícitament la coeducació i l’educació afectivosexual. El projecte s’havia de desenvolupar en tres fases. El curs  2019/2020 havia d’arribar a 300 centres i el 2020/2021, a tots els centres públics de Catalunya i als concertats que s’hi volguessin afegir. Tanmateix, d'acord amb les informacions fetes públiques recentment per l'Administració, el curs 2021/2022 només s'imparteix en un 21,4 % dels centres de primària i de secundària. A més, és de caràcter voluntari, de manera que tant els centres públics com els concertats que vulguin seguir-lo han de sol·licitar-ne expressament l’adhesió.

En aquest context, el Síndic recorda al Departament d’Educació que el Parlament de Catalunya, l’octubre de 2020, va instar el Govern de la Generalitat a garantir que en el termini de tres cursos tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya haguessin introduït l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria en el seu projecte educatiu. També li fa notar que la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, estableix que els infants, en totes les etapes educatives i independentment de la titularitat del centre, han de rebre una educació afectivosexual, adaptada al nivell maduratiu.

Paral·lelament, el Consell Assessor Jover (CAJ) del Síndic, integrat per joves entre 14 i anys provinents de diversos centres educatius de Catalunya, ha assenyalat mancances en la formació rebuda en els seus respectius centres, ja que s'ha centrat només en els aspectes reproductius i de prevenció de malalties de transmissió sexual. En aquest sentit, han demanat al Síndic que traslladi als poders públics que cal que la formació afectivosexual sigui holística i que aprofundeixi sobre aspectes relacionats amb el respecte, el gènere, l'autoestima, la llibertat, la identitat i preferència sexual, les diferències entre sexe i gènere, les relacions afectives i sexoafectives, la passió, el plaer i sobretot els drets.

En la mateixa línia s’hi ha pronunciat la Xarxa Europea de Defensors dels Infants (ENOC), que recomana que s'inclogui educació afectivosexual d'alta qualitat obligatòria dins de l'educació infantil, primària, i secundària; que els professors, amb el suport d'actors externs, tinguin una formació adequada i continuada que els permeti acompanyar els alumnes i respondre davant situacions concretes, i que s’enforteixin la qualitat i la disponibilitat dels serveis de salut sexual, especialment dels professionals de la salut. En un pas més, l'ENOC insta els governs a prendre mesures efectives per promoure i implementar de manera integral l'educació afectivosexual d'infants i adolescents i a incloure en els seus informes periòdics al Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides referències a les accions realitzades a aquest efecte.

Per tot l’anterior, el Síndic demana al Departament d’Educació:

  • Que doni compliment al manament legal d'introduir la coeducació a les aules, contingut en la Llei 11/201, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  • Que impulsi el pla Coeduca't i informi el Síndic de l'abast de les actuacions planejades per aquest curs 2021-2022.
  • Que la coeducació i l'educació afectivosexual es garanteixin de manera obligatòria i transversal durant les etapes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
  • Que en el disseny de les mesures es garanteixi la participació i l’escolta d'alumnat.
  • Garantir el dret de tots els alumnes a rebre informació adequada sobre la diversitat de gènere i l’orientació sexual en els llibres de text i en altres materials educatius, i que la Inspecció educativa prengui mesures de supervisió del seu compliment en tots els centres educatius.
  • Promoure actuacions d'informació i de sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere adreçades a l'alumnat, als equips docents i també a les famílies, amb la col·laboració d'entitats especialitzades.
  • Sistematitzar dades sobre la qualitat i el nivell d'educació afectivosexual de l'alumnat en els centres educatius a fi de valorar el desenvolupament de serveis, plans específics i/o impulsar estratègies de comunicació. I comptabilitzar les accions realitzades a aquest efecte.

 

Tornar a l

El Síndic presenta el primer informe sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat

30/12/2021

foto

Destaca el paper que té en la fiabilitat de l’Administració electrònica 

L’Agència ha de desenvolupar un paper clau a l’hora de generar un entorn tecnològic de confiança per a l’Administració digital

D’acord amb la Llei de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Llei 15/2017), el Síndic de Greuges, en el marc de les seves competències, ha de presentar una memòria sobre l'activitat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en el termini d'un mes des de la presentació de la Memòria anual de l'Agència.

D’acord amb la seva norma de creació, l’Agència és l’encarregada d’executar les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat i desenvolupar l’estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya. També té encarregada la funció d’establir el servei públic de ciberseguretat i de treballar per garantir i augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació a Catalunya, i també la confiança digital dels ciutadans.

A finals de novembre de 2021, el Síndic va rebre la Memòria d'activitat de l'Agència corresponent a l'any 2020, el seu primer any de funcionament. En compliment de la norma, el Síndic ha lliurat al Govern i al Parlament de Catalunya el primer informe sobre la seva activitat.

En l’informe es destaca que durant aquest any no s’ha rebut cap queixa relacionada amb aquest organisme, si bé és cert que la majoria de les funcions que té assignades tenen incidència indirecta en l’activitat de les persones, malgrat que l’Agència presta serveis d’assessorament al teixit empresarial i de formació i sensibilització a la població en matèria de ciberseguretat.

Paral·lelament, el Síndic ha volgut destacar que en el context de pandèmia de la Covid-19, la relació electrònica entre els ciutadans i les administracions ha rebut un fort impuls, en part per les restriccions en la relació presencial, i en aquest context generar un entorn de confiança en l’àmbit tecnològic que dona suport a l’Administració digital és un element imprescindible per al desplegament efectiu. Per l’anterior, el paper de l’Agència ha esdevingut clau per reforçar alguns drets de la ciutadania, com ara el dret a la salut, el dret dels infants i adolescents a utilitzar les xarxes de manera segura i el dret de la ciutadania a la protecció de les seves dades en les relacions amb l’Administració pública.

El Síndic també ha volgut manifestar la importància de l’Agència en la seva tasca de vetllar per la seguretat de les xarxes de comunicació electrònica, les bases de dades i els serveis d’identificació electrònica que utilitzen les administracions i que incideixen directament en la fiabilitat de l’Administració electrònica.

Tornar a l