Pressupost 2018

Pressupost Síndic 2018

Execució pressupostària  (Situació de despeses a 31 de desembre)

Període mitjà de pagament 

Informe de la intervenció referit a l'execució pressupostària