Segregació

Què és la segregació escolar?

És la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius d’un territori. Aquests desequilibris provoquen que, en una mateixa zona, hi hagi centres amb una composició social més desfavorida que altres, i també amb una composició social significativament més desfavorida que la de l’entorn.

La segregació escolar suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides dels drets de l’infant i per la legislació en matèria d’educació. Aquest fenomen limita les oportunitats de l’alumnat d’assolir el seu màxim desenvolupament possible, bé perquè incideix directament en els seus resultats acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives, bé perquè dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viu.

En aquest marc, el 18 de març es va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, al qual s’han adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants.