Comissions d'estudi

Una de les mesures previstes en el Pacte contra la segregació escolar és la creació de comissions d’estudi específiques, que estaran integrades per experts en aquest àmbit concret que s’estudia, amb l’objectiu d’assolir bones pràctiques i mesures efectives de lluita contra la segregació escolar.

 • Comissió de bones pràctiques en règims d’admissió d’alumnat
 • Comissió contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial
 • Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar
 • Comissió d'estudi sobre l'educació inclusiva en la lluita contra la segregació escolar
 • Comissió d'estudi sobre la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
 • Comissió contra la segregació escolar a l’educació infantil i de primer cicle
 • Comissió d'estudi sobre drets laborals, dotació de personal i segregació escolar
 • Comissió d'estudi sobre el pagament de quotes als centres públics i concertats (en procés)
 • Comissió de sistemes de recollida de dades sobre la composició social dels centres (pendent de creació)
 • Comissió d'estudi sobre el paper del lleure en la lluita contra la segregació educativa (pendent de creació)
 • Comissió contra la segregació escolar relacionada amb els projectes educatius de centre (pendent de creació)

Comissió de bones pràctiques en règims d’admissió d’alumnat

Objectius

Analitzar bones pràctiques en règims d’admissió d’alumnat que permetin conjuminar de manera més efectiva l’equitat i la llibertat d’elecció de centre (polítiques de quotes amb elecció de centre per part de les famílies en funció de l’adscripció social, etc.).

La comissió promou, a partir de l'expertesa de les persones integrants, la identificació de pràctiques relacionades amb la gestió del procés d'admissió d'alumnat que estiguin orientades específicament a combatre la segregació escolar per raons socioeconòmiques, dins dels límits que estableix el marc legal vigent en matèria d'educació.

Aquestes pràctiques centrades en la gestió del procés d'admissió d'alumnat han de vetllar per donar resposta als dèficits detectats en la lluita contra la segregació escolar, com per exemple:

 • Infrautilització dels instruments de lluita contra la segregació escolar.Desigualtats territorials en el desplegament efectiu de polítiques per combatre la segregació escolar.
 • Dèficits de corresponsabilització en l'escolarització equilibrada d'alumnat per part de determinats centres públics i concertats.
 • Infrafinançament de les polítiques d'escolarització equilibrada d'alumnat.
 • Diferències socials en les lògiques de tria escolar de les famílies i desequilibris en la composició social dels centres.
 • Manca de ponderació de criteris d'adscripció social de les famílies en els processos de desempat en l'admissió d'alumnat.
 • Manca de protocols clars d'actuació.
 • Dèficits de coordinació i implicació de serveis que actuen en el territori.
 • Estigmatització de centres.
 • Etc.

El Pacte contra la segregació escolar preveu, entre els seus àmbits d'actuació, l'APROVACIÓ D’UN NOU DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT AMB MÉS INSTRUMENTS PER COMBATRE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR (Àmbit 1), l'ELABORACIÓ D’ORIENTACIONS RELACIONADES AMB LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA I LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ (Àmbit 2) i l'APROVACIÓ D’UN PROTOCOL PER A L’APROFITAMENT DE LA RESERVA DE PLACES COM A MESURA D’ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNAT (Àmbit 3). El treball de la Comissió d'estudi sobre règims d'admissió s'emmarca en aquests àmbits d'actuació.

Metodologia

 • La dinàmica de treball de la comissió girarà al voltant del document de treball que es lliura als seus membres. Aquest document de treball s'estructura a partir dels principals apartats del decret d'admissió d'alumnat. Per a cada apartat, el document exposa la legislació aprovada pel poder legislatiu (Parlament de Catalunya i Congrés dels Diputats), el contingut del Pacte contra la segregació escolar consensuat amb els agents de la comunitat educativa i la normativa vigent aprovada pel Departament d'Educació.
 • Per a cadascun d'aquests apartats, els membres de la comissió formulen lliurament, d'acord amb la seva expertesa, propostes de modificació de la normativa que regula l'admissió d'alumnat i propostes per a les orientacions que el Departament d'Educació dona sobre la programació de l'oferta i la gestió del procés d'admissió, d'acord amb els objectius anteriorment referits i el marc legal vigent.
 • Aquestes propostes seran analitzades conjuntament per valorar la pertinença i la conveniència traslladar-les al Departament d'Educació perquè se'n faci la regulació.
 • La discussió queda limitada a l'àmbit de la gestió del procés d'admissió d'alumnat, al marc legal vigent i a l'objectiu de la comissió: les pràctiques d'admissió que poden ajudar a combatre la segregació escolar per raons socioeconòmiques i a conjuminar de manera més efectiva l’equitat i la llibertat d’elecció de centre.
 • Les mesures previstes en el Pacte contra la segregació escolar, ja consensuades amb els diferents agents educatius, es debatran en el supòsit que els membres de la comissió considerin que tenen efectes negatius sobre la segregació escolar.

Membres

 • Miquel Àngel Alegre
 • Ricard Benito
 • Eduard Casserras
 • Àlex Castillo
 • Joan Josep Codina
 • Juanjo Falcó
 • Sònia Fernàndez Cuenca
 • Jordi Giménez Manent
 • Isaac Gonzàlez
 • Libo Luna 
 • Miquel Mateo
 • Carme Meléndez
 • Sònia Oriola
 • Josep Manuel Prats
 • Josep Maria Serra

Calendari

 • Data de constitució: mes de maig de 2019
 • Data de finalització dels treballs: 30 d'octubre de 2019 com a màxim

Documents de treball

Producte final

Elaborar un document amb propostes adreçades al Departament d'Educació, per tal que siguin valorades en el marc de l'elaboració del nou decret d'admissió d'alumnat (àmbit 1 Pacte), de les orientacions relacionades amb la programació de l'oferta i la gestió del procés d'admissió (àmbit 2) o del protocol per a l'ús de la reserva de places (àmbit 3).

L'esborrany del producte final serà presentat i discutit a la Comissió de seguiment, prèviament a la seva finalització. Un cop hagin finalitzat els treballs, el producte final també serà presentat i discutit a la Comissió de seguiment.

 • Informe PROPOSTES PER A UN NOU DECRET I PER A NOUS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

Accés al document

Accés al resum executiu

 

Comissió contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial

Objectius

Analitzar mesures efectives de lluita contra la segregació escolar en municipis amb una forta segregació residencial, especialment dels centres ubicats en territoris amb una composició social especialment desfavorida (efectes de la zonificació, mobilitat entre territoris amb composició social diferenciada, etc.).

La comissió ha de promoure, a partir de l'expertesa de les persones integrants, la identificació de pràctiques relacionades amb la gestió del procés d'admissió d'alumnat que estiguin orientades específicament a combatre la segregació escolar per raons socioeconòmiques en contextos amb una forta segregació residencial, dins dels límits que estableix el marc legal vigent en matèria d'educació.

Sovint, en municipis amb una forta segregació residencial, els principals desequilibris en la composició social dels centres no són entre les escoles d'un mateix barri, sinó entre les escoles dels diferents barris. Així, trobem que escoles ubicades en barris amb una composició social desfavorida tendeixen a la guetització, mentre que escoles ubicades en barris limítrofs presenten un perfil social de l'alumnat més heterogeni. Aquesta dinàmica es veu accentuada, a més, per processos de fugida en la tria escolar de famílies residents en barris amb una composició social desfavorida, cap a escoles d'altres barris socialment més heterogènies.

La recerca demostra que la segregació escolar va més enllà de la segregació residencial, perquè es produeix dins dels territoris. Des d'aquesta perspectiva, el Pacte contra la segregació escolar exposa que, amb caràcter general, l’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és vetllar perquè els centres escolars d’una mateixa zona tinguin una composició social similar entre ells i equivalent a la del territori on s’ubiquen. Malauradament, però, cal tenir present que una de les causes de la segregació escolar continua essent la segregació residencial, i que la simple reproducció a l'escola de la composició social del barri en entorns socialment desafavorits no representa una solució prou efectiva per combatre la segregació escolar dels municipis.

La segregació residencial s'ha de combatre fonamentalment amb polítiques urbanístiques i socials. Amb tot, quins instruments de política educativa, relacionats amb la gestió del procés d'admissió d'alumnat i amb la programació de l'oferta, podem utilitzar per combatre la segregació escolar provocada per la segregació residencial? Aquesta és la pregunta principal que hauria de respondre la Comissió d'estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial.

El Pacte contra la segregació escolar preveu, entre els seus àmbits d'actuació, l'APROVACIÓ D’UN NOU DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT AMB MÉS INSTRUMENTS PER COMBATRE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR (Àmbit 1), l'ELABORACIÓ D’ORIENTACIONS RELACIONADES AMB LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA I LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ (Àmbit 2) i l'APROVACIÓ D’UN PROTOCOL PER A L’APROFITAMENT DE LA RESERVA DE PLACES COM A MESURA D’ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNAT (Àmbit 3). El treball de la Comissió d'estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial s'emmarca en aquests àmbits d'actuació.

Metodologia

 • La dinàmica de treball de la comissió girarà al voltant del document de treball que es lliurarà als membres. Aquest document de treball s'estructura a partir dels principals apartats del decret d'admissió d'alumnat. Per a cada apartat, el document exposa la legislació aprovada pel poder legislatiu (Parlament de Catalunya i Congrés dels Diputats), el contingut del Pacte contra la segregació escolar consensuat amb els agents de la comunitat educativa i la normativa vigent aprovada pel Departament d'Educació.
 • Per a cadascun d'aquests apartats, els membres de la comissió formulen lliurament, d'acord amb la seva expertesa, propostes de modificació de la normativa que regula l'admissió d'alumnat i propostes per a les orientacions que el Departament d'Educació dona sobre la programació de l'oferta i la gestió del procés d'admissió, d'acord amb els objectius anteriorment referits i el marc legal vigent.
 • Aquestes propostes s'analitzen conjuntament per valorar la pertinença i la conveniència de traslladar-les al Departament d'Educació perquè se'n faci la regulació/aplicació.
 • La discussió queda limitada a l'àmbit de la gestió del procés d'admissió d'alumnat, al marc legal vigent i a l'objectiu de la comissió: les pràctiques d'admissió que poden ajudar a combatre la segregació escolar per raons socioeconòmiques en contextos de segregació residencial.
 • Les mesures previstes en el Pacte contra la segregació escolar, ja consensuades amb els diferents agents educatius, es debatran en el supòsit que els membres de la comissió considerin que tenen efectes negatius sobre la segregació escolar.

Membres

 • Roser Argemí
 • Xavier Besalú
 • Joan Maria Girona
 • Sheila González Motos
 • Albert Grau
 • Agustí Guillen
 • Sònia Oriola
 • Oriol Pérez
 • Josep Puig Voltas
 • Albert Quintana
 • Albert Ramírez
 • Teresa Sambola
 • Aina Tarabini
 • Manel Valle Martínez

Calendari

 • Data de constitució: mes de maig de 2019
 • Data de finalització dels treballs: 30 d'octubre de 2019 com a màxim

Documents de treball

Producte final

Elaborar un document amb propostes que, en darrer terme, s'adreçaran al Departament d'Educació, perquè es valorin en el marc de l'elaboració del nou decret d'admissió d'alumnat (àmbit 1 Pacte), de les orientacions relacionades amb la programació de l'oferta i la gestió del procés d'admissió (àmbit 2) o del protocol per a l'ús de la reserva de places (àmbit 3).

Aquest document s'integrarà en el treball que també està elaborant la Comissió d'estudi sobre règims d'admissió, per presentar un document únic al Departament d'Educació.

L'esborrany del producte final es presentarà i debatrà a la Comissió de Seguiment, prèviament a la seva finalització. Un cop hagin finalitzat els treballs, el producte final també es presentarà i debatrà a la Comissió de Seguiment.

 • Informe PROPOSTES PER A UN NOU DECRET I PER A NOUS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

Accés al document

Accés al resum executiu

 

La comissió d’estudi del cost de la plaça escolar

Objectius i metodologia

 • Estudiar i determinar el cost total de la plaça en els nivells de provisió universal i gratuïta per a la impartició dels ensenyaments en condicions de gratuïtat.

Membres

 • Pedro Alonso Garcia
 • Xavier Bonal
 • Isabel Fons
 • Eugeni Garcia
 • Guillem López Casasnovas

Calendari

 • Data de constitució: mes de maig de 2019
 • Data de finalització dels treballs: 30 de desembre 2019 com a màxim

Producte final

 • Elaborar un document amb el cost de la plaça escolar
 • Informe Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya

Accés al document

Accés al resum executiu

 

Comissió d’estudi sobre l'educació inclusiva en la lluita contra la segregació escolar

Objectius i metodologia

 • Analitzar bones pràctiques i mesures efectives de lluita contra la segregació escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Membres

Aquesta comissió ha estat integrada per (per ordre alfabètic): Mercè Batlle (COCARMI/FEPCCAT), Efren Carbonell (ASPASIM), Lourdes Caseny (Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i Orientació de la Direcció General de Currículum i Personalització, Departament d’Educació), María José Cesena (EAP, Consorci d’Educació de Barcelona), Alba Cortina (directora de l’Escola Jeroni de Moragas), Miquel Àngel Essomba (ERDISC, UAB), Mònica Fernández (Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya), Irene Ginebra (ONCE), Núria Martín (sub-directora general d’Administració i Organització de Centres Públics, Departament d’Educació), Imma Reguant (sub-directora general d’Educació Inclusiva, Departament d’Educació), Ramon Rial (director del Col·legi Escorial Vic), Ignasi Roviró (director del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic), Jordi Salgado/Enric Trens (sub-director general de Plantilles, Provisió i Nòmines, Departament d’Educació), Noemí Santiveri (Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva), Jesús Soldevila (Departament de Pedagogia, UVIC-UCC), Mariona Torredemer (DINCAT), Xavier Ureta (Grup de Recerca de Pedagogia i Escola) i Dolors Vique (CCOO).

Calendari

 • Data de constitució: mes de desembre de 2020
 • Data de finalització dels treballs: mes de setembre de 2021

Producte final

Resum executiu
Nota de premsa

 

Comissió d’estudi sobre la detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques

Objectius i metodologia

 • Identificar línies d'actuació per a la millora dels procediments i protocols de detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés d'admissió d'alumnat, a fi de millorar l'escolarització equilibrada d'aquest alumnat entre els centres.

Membres

 • Mireia Algar Rodríguez, treballadora social de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de Terrassa.
 • Xavier Bonal, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Marcel·lina Bosch Costa, Subdirectora General d’Atenció i Suport a la Comunitat Educativa (i responsable de la coordinació del Pacte contra la segregació escolar) del Departament d’Educació.
 • Juan José Falcó Monserrat, director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
 • Jesús Ladrón de Guevara Lahuerta, Cap del Departament de Població i Processos Electorals, Direcció de Serveis de Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Carme Meléndez, Subdirectora General de Gestió de Serveis a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
 • Gemma Pérez Clemente, inspectora dels Serveis Territorials del Vallès Occidental.
 • Jordi Puit Cases, cap de gestió de serveis a l’alumnat, del Departament d’Educació.
 • Lluís Torrens Melich, director d’Innovació social de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Calendari

 • Data de constitució: mes de desembre de 2020
 • Data de finalització dels treballs: mes de març de 2021

Producte final

Nota de premsa

 

Comissió d’estudi sobre drets laborals, dotació de personal i segregació escolar

Objectius i metodologia

El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu un àmbit d’actuació de suport als centres amb una composició social desfavorida (àmbit 9), que conté un seguit de mesures relacionades amb la direcció i dotació de plantilles a aquests centres (actuació 27).

Aquestes mesures tenen a veure amb la necessitat d’incrementar la dotació de professorat i de personal de suport educatiu i de proporcionar un caràcter més multidisciplinar a les plantilles dels centres amb elevada complexitat, de garantir claustres de professorat i equips directius cohesionats i ben coordinats i amb una adequada formació i implicació de les direccions (i titularitats) per gestionar aquesta complexitat, d’evitar l’adjudicació de destinació de professorat als centres públics sense prèvia sol·licitud per part seva, de promoure la capacitació i la implicació dels claustres de professorat per consolidar els projectes educatius, d’introduir mecanismes d’incentius per garantir que el professorat més qualificat per a la tasca docent presta servei als centres amb una complexitat més elevada o d’establir criteris equivalents en les dotacions de plantilles i en les condicions de treball dels professionals dels centres públics i privats concertats amb elevada complexitat.

Els centres amb elevada complexitat no sempre disposen de mesures de discriminació positiva suficients per garantir l'atenció de les necessitats educatives del seu alumnat i consolidar el seu projecte educatiu de centre.

L’objectiu de la comissió és formular propostes de millora relacionades amb la provisió de personal docent i de suport als centres amb elevada complexitat.

La Comissió d'estudi sobre drets laborals, dotació de personal i segregació escolar analitzarà aspectes com ara:

 • Provisió i estabilitat de les plantilles dels centres amb elevada complexitat.
 • Efectes sobre les condicions laborals de la implementació de programes de desegregació o d'innovació.
 • Contractació de personal addicional mitjançant el pagament de quotes.
 • Efectes de la programació de l'oferta en les condicions laborals del professorat.
 • Etc.

.Membres

 • Laura Alegre (directora de l'Institut La Serreta de Rubí)
 • Carles Arias (director de Recursos Corporatius Consorci d'Educació de Barcelona)
 • Eva Baez (tècnica de la Subdirecció de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Educació)
 • Carlos Blanch (director de l'Escola La Mercè de Tortosa)
 • Mirnaia Chabas (sindicalista i professora de l'escola pública)
 • Marta Codina (directora de l'Institut Guillem Catà de Manresa)
 • Alfons Espinosa (director de l'Escola Drassanes)
 • Isabel Fons (subdirectora general de Centres privats del Departament d’Educació)
 • Pere Forga (USOC)
 • Joan Gamero (pedagog i director de l'Escola Oreig de Pallejà)
 • Ignasi Garcia Plata (director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Educació fins a juny de 2021, actualment substituït per Dolors Collell)
 • Conxita Gimeno (directora de l'Escola Montessori de Rubí)
 • Albert Llargués (sindicalista i professor de l'Escola concertada a Terrassa)
 • Agust Lorente (UGT)
 • Miquel Mateo (Fundacio Escola Cristiana de Catalunya)
 • Eduard Maza (director de l'Escola Pia Sant Antoni)
 • Rosa Monreal (presidenta del CEESC)
 • Manuel Pulido (CCOO)
 • Núria Ramon (directora de l'Escola Gabriel Castella d'Igualada)
 • Montse Ruiz (directora de l'Escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet)
 • Núria Sabaté (directora de l'Escola Marià Fortuny de Reus)
 • Jordi Salgado (subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines del Departament d’Educació fins a abril de 2021, actualment substituït per Enric Trens)
 • Isabel Sànchez Ibáñez (presidenta d'AXIA)
 • Maria Isabel Trilla (directora Escola Laboure)
 • Pilar Villar (subdirectora General de Gestió del Personal Docent del Departament d’Educació fins a juny de 2021, actualment substituïda per M. Carme Gutiérrez López).

Calendari

 • Data de constitució: mes de setembre de 2020
 • Data de finalització dels treballs: mes de setembre de 2022

Producte final

Elaborar un document amb propostes adreçades al Departament d'Educació, amb criteris específics per a la provisió de personal docent i de suport als centres amb elevada complexitat i per a l'adequació, si escau, de les condicions com desenvolupen la seva tasca.

El producte final serà presentat i discutit a la Comissió de seguiment.

 • Informe La dotació de personal i la gestió dels equips educatius en els centres amb elevada complexitat

Accés al document

Accés al resum executiu