Nombre d'institut-escola

Catalunya

Taula. Evolució del nombre d'instituts-escola a Catalunya (2018-2022)

Etapa

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Nombre IE

28

54

...

...

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.