La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar

Dia: 29 d'octubre de 2020 

Hora: de 9 a 14 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf


El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya compta amb l'adhesió de més d'un centenar d'ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants. El compromís assumit per aquests ajuntaments és contribuir, en col·laboració amb el Departament d'Educació, a l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte i participar en les reunions de seguiment quan s'abordin aspectes relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals.

En la lluita contra la segregació escolar, les administracions locals participen en la programació de l'oferta a través de les taules mixtes de planificació i també en la gestió del procés d'admissió d'alumnat a través de les oficines municipals d'escolarització. Alhora, també participa en la determinació d'aspectes centrals com ara la zonificació escolar o les adscripcions entre centres públics.

Convé afegir que el Pacte contra la segregació escolar preveu, entre altres mesures, la promoció d'acords o pactes locals per a l'escolarització equilibrada d'alumnat (àmbit 4) i la promoció de bones pràctiques relacionades amb la informació a les famílies sobre la qualitat i l'equitat del Servei d'Educació de Catalunya (àmbit 5). També preveu la creació d'una comissió d'estudi sobre la segregació escolar a l'educació infantil de primer cicle (àmbit 1, actuació 2).

En aquest context, la jornada de municipis té per objectiu: 

- Fer possible la participació de les administracions locals en el seguiment del Pacte contra la segregació escolar, i compartir i reflexionar conjuntament al voltant de les actuacions desenvolupades fins al moment i les implicacions per als ajuntaments.

- Desenvolupar grups de treball per: (1) identificar orientacions per a l'aprovació d'acords i pactes locals; (2) identificar bones pràctiques per a les campanyes d'informació i sensibilització a escala local en el procés d'admissió; i (3) analitzar l'impacte de la segregació escolar a l'educació infantil de primer cicle i identificar possibles propostes de millora.

El treball desenvolupat en aquests grups servirà com a base per a l'elaboració de documents d'orientacions i bones pràctiques adreçats als ajuntaments.

Programa (9 h -14 h) 

9.00 h  Benvinguda

Hble. Sr. Josep Bargalló Valls, conseller d'Educació

I. Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges e.f.

Il·lm. Sr. Alfredo Vega, president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Lluís Soler, alcalde de Deltebre, president de l'ACM

Il·lma. Sra. Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, presidenta de l'FMC

9.30 h   Desenvolupament del Pacte contra la segregació  escolar a Catalunya en el període 2019-2020

Sr. Juanjo Falcó, director general de famílies i comunitat educativa del Departament d'Educació

Sra. Maria Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets dels infants

Sr. Bernat Albaigés, assessor del síndic

10.30 h Torn obert de preguntes i propostes per part dels ajuntaments sobre el desenvolupament i el seguiment del Pacte (Presenta: Sr. Joan Cuevas)

11.00 h Polítiques educatives efectives contra la segregació escolar: una comparativa intermunicipal - (Modera: Sra. Maria Jesús Larios)

Sr. Isaac Gonzàlez Balletbò, doctor en sociologia i expert en l'anàlisi de polítiques de lluita contra la segregació escolar

11.30 h Bones pràctiques en el desenvolupament de polítiques de lluita contra la segregació escolar a escala local - (Modera: Sra. Maria Jesús Larios)

El Pacte contra la segregació escolar a Manresa (Sr. Albert Ramírez)

El Pla de xoc del Consorci d'Educació de Barcelona (Sra. Mercè Massa)

12.00 h Torn obert de preguntes (Presenta: Sr. Joan Cuevas)

12.30 h Cloenda jornada plenària

12.30 - 14 h Treball en grups

Grup 1: Pactes locals (Modera: Sr. Isaac Gonzàlez)
Quins criteris han de regir el desenvolupament de pactes locals de lluita contra la segregació escolar? Orientacions per als acords o pactes locals

Grup 2: Campanyes d'informació (Modera: Sr. Ricard Benito)
Quins criteris han de regir les campanyes d'informació dels municipis i quin paper han de tenir les comissions de garanties d'admissió i les OME? Bones pràctiques per a les campanyes d'informació, sensibilització i acompanyament de les famílies a escala local en el procés d'admissió d'alumnat

Grup 3: Educació infantil de primer cicle (Modera: Sra. Sheila González)
Quin paper tenen les polítiques educatives en el marc de l'atenció a la primera infància (escoles bressol, etc.) en la lluita contra la segregació escolar? Impacte de la segregació escolar en l'educació infantil de primer cicle i propostes de millora. 

Dia: 29 d'octubre de 2020 

Hora: de 9 a 14 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf