Notícies

La síndica recorda que les proves de determinació de l’edat no es poden aplicar de manera indiscriminada

22/05/2024

Foto (c) Pixabay

Joves residents en centres d’acollida estan en espera que se’ls facin proves de determinació de l’edat malgrat tenir documentació que acredita que són menors

Els circuits de comprovació no poden deixar-los desprotegits

L’Administració pot desplegar mesures assistencials més enllà de la minoria d’edat

 

Al llarg dels darrers anys, la institució del Síndic de Greuges ha rebut diverses queixes relacionades amb les proves òssies que es fan als joves migrants per determinar-ne l’edat. En l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya, de l’any 2018, la institució ja va denunciar que aquestes proves presentaven mancances des del punt de vista de les garanties jurídiques i mèdiques.

Fa un temps la institució ha tingut coneixement que joves migrants que resideixen en centres d’acollida o d’emergència i que tenen passaport o documentació que acredita que són menors d’edat estan en espera que la Fiscalia els practiqui aquesta prova d’edat. En funció del resultat que s’obtingui, s’atura el seu procés de protecció i inserció, i això fa que sovint acabin al carrer. Tanmateix, la institució no té constància de cap procés d’invalidació de la documentació que aporten els joves.

Davant d’aquest fet, la síndica ha obert una actuació d’ofici per estudiar el circuit i la utilització d'aquestes proves, si són proporcionals i si s’adeqüen a la normativa d'infància.

La institució recorda que, si bé els organismes competents tenen el deure de comprovar la veracitat de la documentació, el circuit no pot donar lloc a procediments que puguin abocar un col·lectiu de joves vulnerables a situacions de sensellarisme, carrer, problemes de salut mental i consum de tòxics per no rebre l’acompanyament i el suport necessaris en l’etapa de transició a la vida adulta.

En aquest sentit, hi ha doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem que indica que l’immigrant amb passaport o document equivalent que demostri que és menor d’edat no es pot considerar estranger indocumentat i ser sotmès a proves per determinar-ne l’edat. I, en cas que el document no es consideri fiable, cal fer un judici de proporcionalitat i ponderar adequadament les raons que justifiquen que calgui fer aquest tipus de proves.

En qualsevol cas, les tècniques mèdiques, especialment si són invasives, no es poden aplicar indiscriminadament per determinar l'edat en aquests casos.

A banda, la institució manifesta que cal tenir en compte que aquests joves es troben en una situació d'alta vulnerabilitat social i que l’Administració ha de garantir que reben el suport necessari per a la seva integració social. Així ho estipula diversa normativa autonòmica, nacional i europea: la persona que ha estat tutelada per l'Administració es pot acollir a un conjunt de mesures assistencials en el procés cap a la plena integració a la vida adulta. Per tant, la minoria d’edat no és una condició única perquè l’Administració pugui desplegar mesures assistencials i d’acompanyament per a aquests joves. En aquest punt, la institució considera que el compromís d’acollida passa per considerar aquestes persones joves amb necessitats que cal que siguin ateses, independentment de l’edat.

Davant d’això, el Síndic de Greuges ha adreçat un seguit de recomanacions al Departament de Drets Socials i a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA):

- Garantir que la DGAIA segueixi oferint protecció als menors amb documentació que n’acrediti la minoria d'edat i que no hagi estat invalidada.

- Garantir que aquests joves puguin rebre l'acompanyament de l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) en l’etapa de transició a la vida adulta, perquè es puguin desplegar mesures assistencials, de contingut econòmic, jurídic i social, per atendre les necessitats específiques d'aquests joves.

- Coordinar-se amb la Fiscalia de Menors per revisar el circuit que se segueix a Catalunya per garantir la protecció dels joves que es troben en aquesta situació, a fi d'evitar abocar-los a situacions de carrer.

Tornar