Notícies

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona recorden a l’Ajuntament que la tramitació dels empadronaments sense domicili fix s’ha de resoldre en tres mesos i que el silenci és positiu

28/05/2024

OAC

En els casos en què la persona no té un domicili fix, l’Ajuntament exigeix l’informe de coneixement de residència, i això podria allargar el procés d’empadronament a sis mesos o més

La normativa general aplicable a la gestió municipal de l’empadronament estableix que si la persona aporta els documents necessaris la inscripció al padró s’ha de fer sense cap més tràmit. També preveu, però, que els ajuntaments ordenin actes de tràmit per comprovar la veracitat de les dades en casos de dubte, i atorga un termini de tres mesos per tramitar i notificar la resolució. En tot cas, el sentit del silenci és positiu i, per tant, si no hi ha resposta de l’Administració, s’entén que la sol·licitud d’empadronament ha estat estimada.

La normativa també estableix expressament que es pot recórrer a un domicili fictici per empadronar les persones que no tenen sostre o viuen en infrahabitatges, que resideixin habitualment al municipi i siguin conegudes pels serveis socials, que són els que han d’informar de l’habitualitat de la residència de la persona al municipi.

En aquests casos, però, l’Ajuntament de Barcelona exigeix com a requisit per  sol·licitar la inscripció padronal disposar prèviament de l’informe de coneixement de residència (ICR). El termini per emetre aquest informe és de tres mesos i, si se supera, s'aplica el silenci negatiu.

Per sol·licitar aquest informe cal emplenar un formulari específic i tramitar-lo de manera presencial i amb cita prèvia. Un cop obtingut l'informe, la persona disposa de tres mesos per formalitzar l’empadronament de forma presencial en una oficina d’atenció a la ciutadania (OAC), per a la qual cosa també cal haver demanat cita.

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona han rebut diverses queixes per retards en l’emissió d’aquests ICR, però també per l’allargament del procés com a conseqüència d'haver implementat aquest requisit, un allargament que pot ser de fins a sis mesos o més.

Les dues institucions consideren que, si bé els actes de comprovació en determinats casos estan emparats per la normativa, són actes de tràmit qualificat dins del procediment d’empadronament, i que en tot cas és l’òrgan municipal competent qui els ha d’ordenar i en cap cas aquest deure pot recaure en el ciutadà. Per tant, la persona sense domicili fix hauria de poder presentar la sol·licitud d’alta al padró, i l’òrgan competent per tramitar-la hauria de demanar l’emissió de l’ICR a l’Institut Municipal de Serveis Socials. I, d’acord amb la normativa general, tot el procés no hauria de durar més de tres mesos.

Arran de les queixes estudiades, ambdues institucions també constaten que actualment no hi ha un protocol clar de comprovació de la residència que reculli les garanties per respectar els drets de les persones.

També qüestionen que la cita prèvia hagi de ser un requisit, que, a més, en aquest cas s’exigeix en dues ocasions.

Davant de tot això, el Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanen a l’Ajuntament de Barcelona que atengui les recomanacions següents:

- Incorporar el tràmit "sol·licitud d'empadronament de persones en infrahabitatge, habitatge insegur o per manca de sostre" en el catàleg de tràmits de la seu electrònica i en la carta de serveis d'atenció ciutadana.

- Identificar i clarificar en la descripció del tràmit els llocs on es pot formalitzar la sol·licitud; en el cas de presentació per via presencial, informar que es pot registrar sense necessitat de demanar cita prèvia.

- Vetllar perquè sigui l'òrgan competent per tramitar la sol·licitud d'empadronament el que faci la sol·licitud d'ICR a l'Institut Municipal de Serveis Socials.

- Estudiar l'establiment d'un protocol per a la gestió de les comprovacions de residència amb plenes garanties jurídiques per a les persones que demanen ser empadronades en la modalitat sense domicili fix.

- Estudiar l'establiment d'un protocol per a la gestió de la correspondència de les persones empadronades sense domicili fix.

Tornar