Notícies

Necessitem revisar urgentment el sistema tributari: no sempre és just, igualitari i equitatiu

05/07/2024

Foto (c) Pixabay

El sistema tributari actual és excessivament rígid

Alguns tributs desvirtuen els ajuts socials

Les actuacions en matèria de tributs han estat una constant al llarg dels anys al Síndic de Greuges. El 2023, per exemple, es van tramitar 1.000 expedients de queixa sobre aquesta matèria, relacionats amb la tecnicitat i la rigidesa del sistema actual.

Arran de l'estudi d'aquestes queixes, la institució ha pogut detectar mancances i debilitats en el sistema, en les disposicions normatives i en l'actuació de l'Administració, que fan que s'allunyi d'un sistema fiscal just i garantista amb els drets i que no estigui al servei de les persones.

En primer lloc, la institució denuncia que sovint les administracions apliquen els tributs de manera molt rígida, atenent només a la literalitat del precepte i desatenent l'esperit de la norma. Aquesta asimetria en la relació entre l'Administració i la ciutadania genera indefensió, desconfiança i frustració.

En diversos casos, els contribuents han volgut pagar, però no ho poden fer amb les condicions establertes, i l'Administració no cerca alternatives que resultarien favorables per a les dues parts. També es fa evident que molts ciutadans perden el dret a acollir-se a beneficis fiscals perquè l'Administració els condiciona al fet que els sol·licitin d'una manera molt concreta i en un termini molt breu de temps, sense ni tan sols informar-los-en adequadament, tot i que els podria aplicar d'ofici. És el cas, per exemple, de la bonificació del 95 % de la plusvàlua municipal en les transmissions del domicili habitual per herència, que s'han de demanar expressament en un termini curt de temps, encara que s'hagin fet tots els tràmits anteriorment en un notari.

En segon lloc, també s'ha constatat que el sistema tributari actual no garanteix prou que les persones disposin dels mitjans econòmics indispensables per mantenir una vida digna. A tall d'exemple, el Síndic ha d'intervenir en moltes ocasions perquè l'Administració embarga la renda garantida de ciutadania. Malgrat que la llei declara com a inembargables alguns béns i drets, la previsió és insuficient, de manera que en moltes de les queixes rebudes davant de processos de recaptació executiva l'embargament ha abocat les persones a una situació de vulnerabilitat que no tenien. Tampoc no hi ha mesures de protecció als deutors tributaris i de segona oportunitat, que els permetin superar els deutes amb l'Administració. Així, per exemple, la institució ha rebut nombroses queixes de persones que encara arrosseguen deutes tributaris fruit de la crisi econòmica de l'any 2008 i de la Covid, que els impedeixen refer la seva vida.

En tercer lloc, la síndica denuncia que el repartiment de la càrrega tributària no és prou just i equitatiu, atès que la major part dels ingressos són suportats per les persones físiques que obtenen rendes del treball, i les rendes baixes i mitjanes acumulen una elevada pressió fiscal. En aquest sentit, les famílies aporten més del 80 % de la recaptació total, mentre que les grans empreses, menys del 5 %.

També es vulnera el dret a contribuir d'acord amb la capacitat econòmica, que és el pilar fonamental d'un sistema just, igualitari i equitatiu. De fet, les rendes de les persones físiques tributen a un tipus de gravamen progressiu fins a 300.000 euros. Més enllà d'aquesta renda, s'aplica un tipus marginal fix, de manera que les rendes més altes eludeixen la progressivitat de la tarifa segons la capacitat econòmica. Quant al benefici de les empreses, tot i que el tipus de gravamen general és del 25 %, el tipus efectiu se situa entorn del 15 %. Aquesta diferència és més àmplia en les grans empreses, on veiem un tipus mitjà del 3,5 % enfront del 17 % de grups no consolidats i pimes.

Contràriament, se sotmeten a tributació ajuts i prestacions atorgats per atendre necessitats bàsiques o de caràcter social. En aquest punt, la institució denuncia que ha tramitat casos en què, per raó de la fiscalitat associada a una prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), les persones acaben tenint un resultat econòmic final més desfavorable que si no l'haguessin percebut.

També s'han tramitat casos en què l'obligació de pagament d'un tribut recau en  persones en situació de vulnerabilitat que és evident que no poden assumir. Això els genera un deute tributari que, alhora, els impedeix accedir a nous ajuts o prestacions. En aquest sentit, hem rebut queixes, per exemple, d'infants que no poden accedir a ajuts per a l'escolarització o per a la participació a activitats de lleure per l'existència de deutes tributaris dels seus progenitors.

També es constata un increment d'impostos indirectes, que estan desvinculats de la capacitat econòmica i que, per tant, fan que el sistema fiscal sigui cada vegada més regressiu i amb menys capacitat de distribuir la riquesa.

En l'àmbit local, la síndica denuncia que les taxes municipals no solen preveure sistemes de tarifació social, de manera que els ciutadans que no poden pagar  queden exclosos de l'accés als béns i serveis públics bàsics.

A partir d'aquí, la institució fa un seguit de recomanacions, amb la voluntat d'aconseguir una Administració tributària centrada en el contribuent: 

  • Aprovar mesures de política fiscal, beneficis i incentius fiscals per protegir i ajudar les persones i els col·lectius vulnerables. 
  • Adoptar mesures legislatives de segona oportunitat i fixar uns límits d'inembargabilitat, universals i generals. 
  • Promoure una Administració tributària més humana, amable i empàtica. 
  • Garantir una informació i una comunicació tributària clares, àmplies, transparents i entenedores, a més d'una assistència a la ciutadania de qualitat i eficaç. 
  • Garantir que l'Administració tributària treballi de la manera menys perjudicial, amb proporcionalitat, evitant la lesió de drets, els perjudicis gratuïts i els costos innecessaris, tot habilitant mecanismes de reparació immediata en cas de danys. 
  • Facilitar el compliment de les obligacions tributàries i l'exercici dels drets de la ciutadania valorant les circumstàncies personals i econòmiques per adoptar la solució idònia i més eficaç. 
  • Elaborar codis de bones pràctiques administratives tant en l'ordenació i aplicació dels tributs com en les relacions amb els contribuents per fer plenament efectiu l'exercici dels drets i garantir un sistema fiscal just.

Tornar