Notícies

La instal.lació d'una torre d'una línia de 110kV prop d'uns edificis habitats a Rubí

17/08/2000

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat a l'Ajuntament de Rubí que s'estudiï l'aprovació d'un pla que prevegi el desviament de les línies elèctriques d'alta tensió que passen prop de les zones d'habitatges o el seu soterrament, evitant que en el futur es puguin reproduir situacions com la que es dóna al carrer Penedès, 4, de Rubí, on una torre d'una línia de 110 kV queda a uns dotze metres d'un bloc de pisos. En la seva presa de posició, el Síndic, Anton Cañellas, recomana també que, 'amb la finalitat d'acreditar que l'exposició als camps electromagnètics generats per aquesta línia és respectuosa amb les restriccions bàsiques i nivells de referència que es preveuen a la Recomanació del Consell Europeu de 12.07.1999 (..) per part d'un laboratori acreditat es realitzin els mesuraments que determinin el compliment d'aquests nivells, per tal d'assegurar la protecció d'aquests ciutadans front l'exposició als camps electromagnètics'. En el seu informe, el Síndic recorda que la instal.lació d'una torre just davant l'edifici propietat de les persones que se li van adreçar en queixa, està prevista en el projecte de trasllat de la línia Mas Figueres-L'Hospitalet, la finalitat del qual fou donar resposta a les necessitats de l'Institut Català del Sòl, per la ubicació del polígon industrial de Can Sant Joan, en els termes municipals de Sant Cugat del Vallès i de Rubí. Aquest projecte fou autoritzat pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, per resolució de 27.1.1999 i compta amb la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament . En l'informe s'assenyala que 'si bé és cert que els efectes sobre la salut dels camps electromagnètics generats pel transport d'energia a través de línies d'alta tensió són controvertits, els principis de cautela i prevenció exigeixen l'adopció de mesures al respecte' i que l'Ajuntament 'a través dels seus instruments d'ordenació i planejament pot establir mecanismes per evitar la proximitat d'aquestes línies a zones d'habitatges. Així mateix, aquests instruments han de contenir mesures per a la protecció del medi ambient i defensa del paisatge, afavorint el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial'. Es recorda també que l'article 35.2 del Reglament de línies aèries d'alta tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de novembre, ordena que s'eviti en la mesura que sigui possible el traçat aeri en els terrenys que estiguin classificats com sòl urbà, si bé es concedeix als ajuntaments una discrecionalitat excepcional quan, a petició del titular de la instal.lació, les circumstàncies econòmiques i tècniques aconsellin que el traçat discorri en sòl urbà. El Síndic, que ha informat de les seves consideracions, a més de l'Ajuntament, al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Companyia ENHER i a l'Institut Català del Sòl, fa esment a que 'la tendència actual, fruit de les possibles incidències que determinats estudis apunten sobre els riscos que pot tenir per a la salut la proximitat de cables elèctrics a zones habitades, és la d'evitar el pas d'aquestes instal.lacions en els nuclis urbans, proposant-se la possibilitat del soterrament d'aquelles instal.lacions realitzades amb caràcter previ a la posterior consolidació de zones d'habitatges i evitant el pas de noves instal.lacions per aquelles zones'. L'Ajuntament de Rubí, ha donat resposta a les consideracions del Síndic indicant que la instal.lació compleix els requisits i condicions respecte a les distàncies establertes per la normativa sectorial vigent, control que realitza la Direcció Genral d'Energia i Mines que va concedir la corresponent autorització. Malgrat això, l'Ajuntament assenyala que conscient de l'impacte paisatgístic que les línies d'alta i mitja tensió provoquen en el medi urbà, dins del marc del Pla Estratègic de Rubí, s'ha previst, i en aquests moments s'està ja treballant, l'execució d'un programa de millora que, amb la col.laboració de les companyies elèctriques i d'altres administracions, permeti eliminar l'incidència que aquestes línies tenen actualment en la qualitat de vida dels ciutadans. D'altra banda, l'Ajuntament de Rubí ha acceptat la recomanació del Síndic d'encarregar a un laboratori autoritzat els mesuraments de les radiacions electromagnètiques de la línia de referència.

Tornar