Notícies

Devolució dels consums d'aigua facturats de més

13/10/2000

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha suggerit que quan es detecti el funcionament incorrecte d'un comptador d'aigua es tornin les quantitats cobrades de més des de la data de la factura que ha estat objecte de reclamació per part de l'usuari, sigui quin sigui el temps transcorregut des de llavors fins que es verifiqui l'error. Segons la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), quan s'ha verificat el mal funcionament d'un comptador d'aigua es retorna a l'abonat la quantitat de diners cobrada de més en les dues últimes factures, sense tenir en compte la data en què l'abonat va presentar la reclamació. És a dir, amb un efecte retroactiu de sis mesos. S'aplica aquest període retroactiu perquè l'esmentada companyia, així com l'Entitat Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient, entenen que el Reglament d'abastament domiciliari d'aigua potable, que regula les relacions entre l'empresa subministradora i els usuaris del servei a l'àrea metropolitana de Barcelona, en el seu article 65, que estableix la devolució aplicable als mesos en què hagués durat l'anomalia sense establir un període màxim, només preveu els casos d'aturada completa del comptador. En el cas de funcionament incorrecte, les esmentades entitats apliquen de forma supletòria el Reglament de Verificacions Elèctriques, de 12 de març de 1954. El Síndic de Greuges considera que el Reglament del servei metropolità d'abastament domiciliari d'aigües a l'àmbit metropolità es refereix tant a l'aturada completa del comptador com al mal funcionament, en tant que diu en el seu article 65: 'quan es detecti l'aturada o el mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació actual i la regularització de períodes anteriors, s'efectuarà conforme a un dels tres següents sistemes...' sense establir cap termini límit pel que fa a les facturacions objecte de regularització. Per aquest motiu, i en tant que no existeix cap buit legal en la regulació del mal funcionament del comptador, creu que no cal aplicar de forma supletòria el Reglament de verificacions elèctriques. Si el problema existent és de caire provatori, la reclamació formulada per l'abonat contra la facturació, quan després es verifica el mal funcionament del comptador, pot servir per determinar quines facturacions són incorrectes i cal regularitzar per corregir l'error. D'altra banda, si tot i amb això es continua pensant que l'article 65, del Reglament d'abastament domiciliari, no contempla el supòsit de mal funcionament, el Síndic de Greuges ha suggerit a l'Entitat del Medi Ambient que, fent ús de la competència que li atorga l'article 231, de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya, es modifiqui l'esmentat article per tal de regular aquest extrem d'una forma menys rígida que el Reglament de verificacions elèctriques. Val a dir que sis mesos corresponen a dues facturacions per consum d'aigua (en el cas de subministrament elèctric són tres facturacions), i si tenim en compte el temps que pot passar entre la data de la reclamació de l'usuari presentada davant l'empresa subministradora, la seva verificació del comptador, la verificació oficial en el seu cas i, finalment, la resolució del recurs per part de l'administració competent, podem considerar fàcilment que les factures que han estat objecte de reclamació no podran ser regularitzades per ser anteriors als sis mesos esmentats.

Tornar