Notícies

Es recorda a l'Ajuntament de Puigcerdà el deure de vetllar pel compliment de la normativa en matèria de sorolls dels locals d'esbarjo

06/04/2001

Una família resident a la carretera de Vilallovent de Puigcerdà té el seu domicili particular sobre mateix d'un bar musical l'activitat del qual es realitza, fonamentalment, els caps de setmana fins a altes hores de la matinada. Davant dels forts sorolls i vibracions que havien de patir i atesa la inactivitat de l'ajuntament per corregir aquesta situació i fer complir la normativa en aquesta matèria, es van dirigir al Síndic de Greuges demanant-li d'intervenir prop de l'autoritat municipal. Un cop iniciades les actuacions del Síndic, l'ajuntament constatà que les molèsties havien de ser corregides i ordenà la instal·lació d'un limitador i controlador acústic, establint un termini i apercebent el titular de l'activitat de la possible obertura d'un expedient sancionador. Transcorregut el termini concedit sense aplicar-se les mesures correctores, l'ajuntament acordà concedir-ne un de nou, considerat, aquesta vegada, com a darrer i improrrogable. Atenent les indicacions del Síndic, l'ajuntament també acordà fer un nou mesurament acústic des de l'habitatge de la família promotora de la queixa quan es produeixen les condicions més desfavorables. Mentre, la família es va veure obligada a abandonar el seu habitatge, havent de suportar la despesa d'un lloguer pel nou domicili i els pagaments de l'habitatge que no podien utilitzar i que, per les molèsties descrites, també era difícil de vendre o de llogar. Transcorregut un any i quatre mesos des dels primers advertiments fets per l'ajuntament, el novembre de 1999, al Síndic no li consta que hagin estat aplicades les mesures correctores, ni comprovats de nou els nivells de molèstia. És per tot això que s'ha recordat a l'alcalde el deure legal de prosseguir amb totes les actuacions que siguin necessàries i estiguin al seu abast, per tal d'aconseguir el cessament de les molèsties ocasionades pels sorolls i vibracions del bar musical i que impedeixen l'ús de l'habitatge a la família del promotor. La resolució del Síndic recorda que l'Ajuntament, segons la normativa que és d'aplicació (Llei de Catalunya 10/1990, de policia d'espectacles, de 15 de juny de 1999, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny) té la potestat de sancionar econòmicament, de tancar provisionalment el local o, fins i tot, de deixar sense efecte la llicència d'activitat per incompliment de les seves condicions.

Tornar