Notícies

Recordatori a l'Ajuntament de Gavà que cal motivar la denegació d'informació ambiental

10/10/2001

EL SÍNDIC DE GREUGES CONSIDERA JUSTIFICADA LA DENEGACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE GAVÀ DE LA CÒPIA D'UN ESTUDI DEMANAT PEL GRUP ECOLOGISTA QUERCUS; PERO ENTÉN QUE LES RAONS QUE AVALEN LA DENEGACIÓ NO FIGUREN EN LA RESPOSTA DONADA AL SOL.LICITANT. El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha formulat aquest recordatori de deures legals arran de la tramitació d'una queixa presentada pel grup ecologista QUERCUS, que sol·licità la seva intervenció per no haver obtingut resposta de l'Ajuntament de Gavà a la petició d'obtenir còpia de l'Estudi de les zones de sòl urbanitzable no programat d'aquesta localitat. El grup ecologista demanà l'estudi a l'empara de la Llei 38-1995, de 12 de desembre, de dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient, per considerar que pot afectar una zona, el Pla de Carat, que qualifica d'un gran valor ambiental. L'ajuntament manifestà, a requeriment del Síndic de Greuges, que en data 2 d'abril d'enguany comunicà a QUERCUS que l'estudi sol·licitat mai no ha estat objecte de cap expedient administratiu. El Síndic entén que, en aquest cas, no estem davant una actitud del consistori que dificulti l'exercici del dret d'informació ambiental, tenint en compte la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea sobre l'àmbit d'aplicació de la Directiva 90-313-CEE, sobre la llibertat d'accés a la informació en matèria de medi ambient. Aquesta jurisprudència relaciona el dret d'informació amb l'existència d actuacions administratives en el marc d'un procediment; no front qualsevol estudi previ al seu inici. El Síndic de Greuges considera que ens trobaríem davant aquestes circumstàncies si l'estudi sol·licitat influís en l'adopció d'una concreta decisió administrativa que, a hores d'ara, encara no s'ha adoptat, com seria l'aprovació d'un pla urbanístic que desenvolupi aquesta zona qualificada pel Pla General Metropolità com a sòl urbanitzable no programat i, per tant, apte per a la seva urbanització. L'Ajuntament de Gavà ha comunicat al Síndic de Greuges que l'estudi en qüestió és un treball inicial d'uns possibles o futurs planejaments urbanístics més concrets que, si s'opta pel seu desenvolupament, es tramitaran de conformitat amb les tècniques i procediments previstos a l'efecte a la legislació urbanística, que garanteixen el compliment dels principis de legalitat, transparència i de participació. No obstant això, el Síndic de Greuges considera insuficientment motivada la comunicació adreçada al grup ecologista QUERCUS, per la qual cosa ha suggerit a l'Ajuntament de Gavà que adreci a aquesta entitat una resolució que motivi per què es denega la seva sol·licitud, incorporant les argumentacions que, a tal efecte, li ha fet avinent.

Tornar