Notícies

El Síndic de Greuges dóna resposta a la queixa relativa al Centre de Tractament de Residus a la Conca de Barberà

08/08/2002

La queixa li va ser presentada per la plataforma que s'hi oposa el passat 1 de juliol durant la seva visita a Montblanc. El Síndic, Anton Cañellas, en la seva resolució notificada el passat 2 d'agost, que s'adjunta per annex, recorda que determinar la idoneïtat d'un emplaçament o altre pel Centre de Tractament de Residus pertoca a l'Administració tot exercint la facultat de valorar allò que s'ajusta millor a l'interès general. Que aquesta anàlisi s'ha d'efectuar a través d'un procediment legal; que és legítim discrepar de la solució triada; que al Síndic de Greuges li pertoca vetllar per tal que la decisió adoptada respecti el Dret, l'ordenament jurídic; però no substituir la valoració mateixa. L'exercici de potestats discrecionals per part de l'Administració, diu la resolució, està subjecta a control, sent possible la intervenció del Síndic de Greuges, quan existeixen indicis que l'actuació ha estat abusiva. En la seva resolució, el Síndic recorda que l'anàlisi de la idoneïtat de l'emplaçament proposat per l'Administració competent per a instal·lar un centre de tractament de residus, ha estat objecte de reflexió general per part de la Institució en l'Informe anual de 1997(Butlletí Oficial del Parlament núm. 266, de 20 de març de 1998, pàg. 21579 i 21580) on s'assenyalà que: ''(...)Uns estudis tècnics rigorosos que justifiquin, amb un marge força alt de certesa, la necessitat de la instal·lació i la idoneïtat de l'emplaçament i, alhora, la difusió entre la ciutadania del que significa conservar el medi ambient, de com fer-ho i de les seves implicacions, haurien de permetre pacificar els litigis que es susciten cada cop que cal discutir l'emplaçament d'una instal·lació receptora de residus.'' A continuació, la resolució repassa els elements reglats de l'actuació qüestionada i conclou que, en la seva opinió, compleixen les exigències legals, en la mesura que les resolucions d'autorització ambiental i del projecte constructiu s'han adoptat de conformitat amb els procediments administratius legalment establerts, i de forma motivada. El Síndic comenta, expressament, l'acceptació de les al·legacions relatives a la destinació del Centre al tractament de residus procedents, exclusivament, de la Comarca de la Conca de Barberà; la previsió del fet que el sistema de tractament de lixiviats s'utilitzi únicament per tractar els provinents del dipòsit i de la planta de compostatge i la limitació de la vida operativa a vint anys. El fet que s'hagi triat per situar l'abocador una zona especialment fèrtil, quan n'hi ha d'altres més àrides, mereix una valoració del Síndic, el qual assenyala que no és una objecció menor; però insisteix que determinar si aquest és l'emplaçament més convenient pels interessos generals o no, s'escau dins del nucli dur de la discrecionalitat que, com ha assenyalat, queda fora del seu àmbit de supervisió. Per concloure, la resolució reprèn el fil de consideracions de caràcter general formulades en altres assumptes en el sentit que ''(...) la solució d'aquests conflictes pot ser més fàcil si l'Administració competent en matèria mediambiental està en disposició de donar garanties d'un seguiment, rigorós i transparent, de com s'utilitza la instal·lació un cop oberta, tot evitant aprofitaments no adequats i informant exhaustivament davant qualsevol sospita d'ús inadequat'' . És per això que en la mateixa data es va adreçar, en aquests termes, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Tornar