Notícies

Resolució del Sindic sobre les deficiències del sistema de protecció a la infancia en el cas del maltractament a la nena Claudia

31/07/2007

La resolució del Síndic fa una cronologia dels fets, recull els arguments aportats per les diferents administracions ( Departaments de Salut, Acció Social i Ciutadania i Justícia, El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia i el Consell Comarcal del Tarragonès) en relació a la seva actuació, valora també aquesta actuació a partir del protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i maltractaments greus a menors i finalment fa un seguit de suggeriments.

Pel que fa a l'actuació de les administracions constata que la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), ens encarregat de la protecció dels menors desemparats, no va identificar les lesions descrites en els informes mèdics com un indicador de maltractament greu i no va actuar amb la rapidesa i la urgència que requereix un cas com aquest. També s'evidencien disfuncions en l'actuació d'altres organismes com ara el departament de Salut i la Fiscalia.
Els suggeriments que fa el Síndic es troben recollits en tres grans apartats que són: la formació de professionals en maltractaments infantils, la millora dels sistemes de comunicació entre institucions i celeritat en els processos i les millores relatives a pal·liar la saturació dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).

Tornar