Notícies

El Síndic demana informació a Educació sobre els plans de futur respecte al batxillerat nocturn presencial

09/05/2008

El Síndic ha demanat al Departament quines són les raons que fonamenten la decisió de reduir els centres de batxillerat nocturn i les alternatives previstes. També demana informació sobre l'índex de fracàs escolar en els ensenyaments de batxillerat presencials i els impartits per l'Institut Obert de Catalunya.

El Síndic demana si s'han valorat els elements que plantegen els alumnes i el professorat actuals, alguns dels quals ja han presentat queixes a la institució (16), com ara la baixa titulació postobligatòria, el manteniment de la diversitat de l'oferta, la necessitat de l'acompanyament per part de l'alumnat, i el respecte al principi d'igualtat en l'accés als serveis públics que reclama la llei. En l'escrit de petició d'informació, el Síndic recorda també, pel que fa a la possible substitució d'aquests ensenyaments per la modalitat en línia, que la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix el principi d'igualtat, amb l'objectiu que en cap cas l'ús de mitjans electrònics pugui implicar l'existència de restriccions o discriminacions per als ciutadans que es relacionen amb les administracions públiques per mitjans no electrònics, tant respecte a l'accés a la prestació de serveis públics com respecte a qualsevol actuació o procediment administratiu, sens perjudici de les mesures adreçades a promoure la utilització dels mitjans electrònics. 

Tornar