Notícies

Suggeriments del Síndic sobre l’aplicació i el desplegament de la Llei de la dependència a Catalunya

25/09/2008

El Síndic de Greuges ha fet arribar al Departament d'Acció Social i Ciutadania un seguit de consideracions i suggeriments sobre el procés d'aplicació i desplegament de la Llei de la dependència. El defensor de les persones insta a corregir una sèrie de problemes o disfuncions per tal d'evitar perjudicar els drets de les persones dependents.

Alguns dels suggeriments del Síndic són desplegar reglamentàriament la llei, millorar la informació a les persones interessades perquè puguin accedir amb més facilitat a la informació sobre el seu expedient i arbitrar mesures organitzatives per tal de corregir els retards que es produeixen en la tramitació i fer-ne possible la resolució en un termini.
També demana, entre altres coses, una major coordinació entre les administracions i serveis que intervenen en tot el procediment, especialment pel que fa als serveis socials d'atenció primària, fomentar la formació dels professionals encarregats d'elaborar els programes individuals d'atenció, considerar la necessitat de fer una planificació i una programació de creació de centres i serveis destinats a atendre les persones amb dependència i crear accions i mesures de suport als cuidadors no professionals.

El treball del Síndic és fruit d'una actuació d'ofici oberta el 2007 per fer un seguiment de tot el procés i de les més de 300 queixes que ha rebut sobre el tema. Les problemàtiques mes freqüents de les queixes són els endarreriments en la resolució de la valoració, en un 32% dels casos, els endarreriments en l'elaboració del Programa Individualitzat d'Atenció (PIA) que suposen un 28% dels casos i els endarreriments en el cobrament de la prestació que són el 9,5% del total de queixes rebudes.

 

Tornar