Notícies

El Síndic recomana a l’Ajuntament de Tortosa modificar els requisits per empadronar-se i no exigir la cèdula d’habitabilitat

30/12/2009

L'Ajuntament de Tortosa demana que aquest requisit sigui obligatori com un instrument de detecció i correcció de les situacions de sobreocupació i infrahabitatge, segons un protocol aprovat  per la Junta de Govern Local. El Síndic considera que aquest acord de l'Ajuntament modifica el règim jurídic del padró, no té el rang normatiu exigit per la legislació vigent i pot afectar drets.

Aquest és el cas de dues persones que han presentat una queixa sobre aquesta problemàtica. Una d'elles explica que necessita inscriure's al padró municipal d'habitants perquè, quan sol·licita l'abonament social de Telefònica, destinat als usuaris del servei amb ingressos econòmics molt baixos, aquesta empresa li demana el volant d'empadronament familiar. El problema és que no té la cèdula i, per tramitar-la, ha d'obtenir un certificat d'habitabilitat subscrit per un tècnic competent que té uns costos econòmics que ella, amb els ingressos que percep, no pot assumir. Segons la normativa vigent, el padró és només un registre de la població que ha d'incloure  totes les persones que resideixen habitualment al municipi. En cap cas la llei estableix com a obligatori tenir la cèdula per a poder-se empadronar.

Tot i això, el Síndic entén que cal abordar la problemàtica de la sobreocupació d'habitatges que va portar l'Ajuntament a exigir aquest requisit.  El control dels habitatges es pot fer a través dels mecanismes ja previstos en la llei del dret a l'habitatge. El padró, fins i tot, pot servir per detectar aquestes situacions que després han de ser controlades pel serveis municipals en ús de les seves potestats inspectores i sancionadores. Totes aquestes consideracions ja havien estat plantejades pel Síndic en l'Informe extraordinari sobre la gestió municipal de l'empadronament dels immigrants, de gener de 2008.

El Síndic ha suggerit també a l'Ajuntament que empadroni les dues persones que van presentar les queixes sense condicionar-lo a la presentació de la cèdula d'habitabilitat.

 

Tornar