Notícies

El Síndic demana al Departament d’Educació que reguli millor els espais de benvinguda educativa per evitar possibles vulneracions del dret a l’educació

11/03/2010

© Jordi Soteras

Aquestes regulacions servirien per evitar una possible vulneració del dret dels infants a l'escolarització immediata en igualtat d'oportunitats. Segons el Síndic, les dues experiències pilot iniciades el curs 2008-2009 a Vic i Reus, i el curs 2009-2010 a Cornellà de Llobregat, no vulneren drets, però poden fer-ho en el futur si no se'n regula d'una manera més precisa els objectius i el funcionament.

Sense una regulació adequada, els objectius dels espais de benvinguda educativa (EBE) poden desvirtuar-se en la pràctica i esdevenir veritables espais de segregació escolar, per exemple, en contextos de dèficit d'oferta escolar de saturació de places, en què es podria allargar l'estada dels infants nouvinguts als EBE, o també en contextos de manca de corresponsabilitat dels agents educatius en l'acollida de l'alumnat nouvingut.

La regulació dels espais hauria d'incloure informació sobre el seu caràcter voluntari, la durada màxima d'estada dels infants nouvinguts als espais o les ràtios màximes per professional i la titulació que se'ls exigeix. Altres recomanacions, pel que la a la regulació dels EBE, són precisar els protocols i els sistemes de derivació dels infants des dels espais fins a les escoles, amb una referència especial a la consideració de situació de segregació escolar en les assignacions de places, i tenir en compte els períodes del curs escolar preferents per a la incorporació dels nouvinguts als EBE.

El temps limitat d'estada dels infants als EBE, menys de dos mesos de mitjana, fa que els espais no puguin ser considerats espais segregadors del procés d'escolarització. No obstant això, aquests dispositius sembla que representen un pas enrere en la normalització de l'acollida de l'alumnat nouvingut al sistema educatiu, i no sembla que tinguin una influència decisiva per evitar la segregació escolar als municipis on s'ubiquen. En general, la lluita contra la segregació escolar depèn més de la gestió que les comissions i les oficines municipals d'escolarització fan de la tramitació de la matrícula fora de termini.

En termes generals, el Síndic recomana que es desenvolupi una política d'acolliment i d'integració escolar de l'alumnat nouvingut com més inclusiva millor. Potenciar les aules d'acollida ja existents actualment, dotant-les de la flexibilitat necessària en funció de les característiques de l'alumnat, és, segons el Síndic, la mesura aparentment més eficaç des del punt de vista de la integració escolar i social de l'alumnat nouvingut i des de la perspectiva de la garantia de la igualtat d'oportunitats educatives.

Tornar