Notícies

El Síndic suggereix que se suprimeixi el nou criteri de desempat per a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre

02/02/2011

(c) Síndic

Considera que introdueix una discriminació per raó de naixença, no afavoreix l’accés a una educació de qualitat en condicions d’igualtat, pot tenir efectes negatius en l’equitat del sistema educatiu i pot contribuir a reproduir les desigualtats dels grups socials en l’escolarització. 

El Síndic ha estudiat la introducció del nou criteri, en cas d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012, que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través de l’Acord de Govern GOV/9/2011, de 25 de gener.                                   

De l’estudi d’aquesta mesura el Síndic ha arribat a les conclusions següents:

1. Introdueix una discriminació per raó de naixença, prohibida per la Llei d’educació de Catalunya (art. 47.7 LEC) perquè està mancat d’una justificació objectiva i raonable, en relació amb la finalitat i els efectes de la mesura considerada.

2. Es tracta d’una mesura que no afavoreix l’accés a una educació de qualitat en condicions d’igualtat (art. 21 EAC) i l’accés en condicions d’igualtat als serveis públics (art. 30 EAC).

3. Pot tenir efectes negatius en l’equitat i la cohesió social del sistema educatiu, ja que limita la capacitat del sistema per fer efectiva la coresponsabilització de tots els centres en l’escolarització i la integració de tots els col·lectius, tal com preveu el principi rector establert en l’article 2.1 c) de la LEC.

4. Pot contribuir a reproduir les desigualtats dels grups socials en l’escolarització. 

5. Suposa la derogació singular d’un reglament per un acord de govern, amb la qual s'infringeix el principi de jerarquia normativa i s'obvia la participació dels sectors afectats, especialment del Consell Escolar de Catalunya.

Per totes aquestes raons, el Síndic s’ha adreçat al Departament d’Ensenyament per suggerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que suprimeixi el nou criteri complementari, per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012, d’atorgar una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre.

Tornar