Notícies

El Síndic recomana a l’Ajuntament de Barcelona un recull de bones pràctiques per a la inclusió social i no-discriminació de la població romaní

01/03/2012

(c) Jordi Soteras

El Síndic de Greuges va sol·licitar mesures per garantir el dret d'aquestes famílies a un habitatge digne.

Arran del desallotjament de famílies d’origen galaicoportuguès al districte de Sant Martí, el Síndic va proposar a l’Ajuntament un recull de bones pràctiques per a la inclusió social i no-discriminació de la població romaní.

El Síndic de Greuges recorda que al seu dia va insistir davant l’Ajuntament perquè concretés les mesures que s’adoptarien per garantir el dret a un habitatge digne d’aquestes famílies. El Síndic va actuar i formular aquest suggeriment a l’Ajuntament perquè l’Associació d’Amics del Moviment Quart Món Catalunya va presentar una queixa a conseqüència d’un primer desallotjament d’algunes d’aquestes famílies, entre els dies 5 i 6 de setembre de 2010.

Així, el 14 de juliol de 2011 el Síndic va suggerir a l’Ajuntament de Barcelona que adoptés mesures per garantir el dret a un habitatge digne de les famílies esmentades, de manera que s’asseguressin les condicions de dignitat i salubritat dels espais on viuen aquestes famílies des de fa anys, amb l’accés als serveis bàsics (aigua potable, llum, clavegueram) i amb un gaudi estable d’aquests solars, sens perjudici d’un objectiu a llarg termini d’integració d’aquest col·lectiu en la societat i de consecució d’un habitatge digne, en el calendari i la planificació que es determinessin.

El 29 de desembre de 2011 l’Ajuntament va comunicar al Síndic que tenia dificultats objectives per garantir la salubritat i la dignitat dels espais on són els assentaments perquè en molts casos es tractaven d’espais de propietat privada. També va exposar que les característiques d’aquest col·lectiu fa que els habitatges d’inclusió social no siguin una solució apropiada en molts casos.

La situació del col·lectiu de famílies d’origen galaicoportuguès, integrat també per menors i assentat principalment al districte de Sant Martí de Barcelona, està condicio­nada per processos de desallotjament dels solars que ocupen els camions i les caravanes on viuen i per posteriors reallotjaments en altres solars o naus de la ciutat que tornen a ocupar de manera irregular.

El Síndic també va establir contactes amb els professionals implicats en el pla de treball amb aquest col·lectiu i amb les famílies afectades. De la informació obtinguda no se’n desprèn que hi hagi cap intervenció que permeti abordar la manca d’habitatge digne.

Es van constatar canvis substancials amb relació al compromís de les famílies envers l’educació dels seus fills, un increment important de persones que segueixen un itinerari d’inserció sociolaboral personalitzat i la integració en les entitats del barri. Tot i així, el Síndic considera que aquest treball municipal amb el col·lectiu ha d’anar enfocat cap a l’assoliment de la integració definitiva, per a la qual la resolució del problema de l’habitatge és cabdal.

És per això que en aquest suggeriment el Síndic va proposar a l’Ajuntament un recull de bones pràctiques per a la inclusió social i no-discriminació de la població romaní a la Unió Europea, publicat per la Comissió Europea el juny de 2010, que relata diversos projectes amb resultats positius per garantir el dret a un habitatge digne a aquest col·lectiu. Al suggeriment també es fa esment d’algunes actuacions incloses en el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2009-2013 com a possibles instruments de millora que es poden aplicar.

Tornar