Notícies

El Síndic i Aigües de Sabadell signen un conveni per agilitar la tramitació de queixes dels clients de la companyia

26/03/2012

Conveni CASSA (c) Síndic de Greuges

La signatura d'aquest conveni té per objectiu agilitar la tramitació de les queixes i les consultes que arriben al Síndic referides als serveis que ofereix la companyia.

El president d'Aigües de Sabadell, Xavier Bigatà Ribé i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració per agilitar la tramitació de les queixes i les consultes que arriben al Síndic referides als serveis que ofereix la companyia.

En concret, el Síndic supervisarà la prestació dels serveis públics que Aigües de Sabadell té establerts amb les administracions catalanes, com ara les activitats de captació, tractaments, transport i distribució d’aigua fins a l’usuari final i la depuració i la reutilització d’aigües residuals.

El conveni fixa els procediments informals de col·laboració que han estat mantenint des de fa un temps les dues parts, referents a les peticions d’informació i les queixes presentades al Síndic sobre Aigües de Sabadell, i explicita les noves competències del Síndic, incloses a l’Estatut d’autonomia, de supervisió de les empreses privades que gestionen serveis públics.

L’acord estableix que el Síndic trametrà a Aigües de Sabadell les queixes pertinents a la companyia i que aquesta donarà resposta al Síndic en un termini de deu dies hàbils, llevat de les reclamacions derivades d’avaries, que haurà de contestar en un màxim de quaranta vuit hores.

En queixes relatives a temes de facturació i problemes amb altes o baixes del servei dels usuaris finals, al marge de les competències pròpies dels ajuntaments, el Síndic orientarà els interessats perquè s’adrecin a les oficines municipals o comarcals d’informació als consumidors (OMIC/OCIC) o directament a la Junta Arbitral de Consum, com a vehicles naturals per tramitar aquestes reclamacions.

Un grup de treball format per representants de les dues parts valorarà la tramitació de les queixes que no entrin dins dels supòsits d’aquest conveni.

El Síndic de Greuges ja ha signat convenis semblants amb altres empreses prestadores de serveis públics.

Tornar