Notícies

El Síndic demana que es millorin la regulació i el control dels centres que atenen de manera permanent infants de zero a tres anys

26/06/2012

(c) Jordi Soteras

Arran de la investigació de la mort d’un infant en un centre privat d’educació infantil, el Síndic ha constatat que el centre en qüestió, com molts d’altres que funcionen a Catalunya, atenia regularment infants durant diverses hores al dia sense supervisió específica i sense que cap administració tingués coneixement de les condicions assistencials i educatives en què es prestava aquest servei. 

Aquesta situació, que afecta nombrosos centres que atenen de manera permanent infants de zero a tres anys a Catalunya, de manera equivalent a les escoles bressol, sense ser-ho, pot arribar a produir vulneracions de drets dels infants. Des del 2006, el Síndic ha estat suggerint en els seus informes i les seves actuacions la necessitat de regular els requeriments que han de complir els serveis d’atenció socioeducativa adreçats als infants.

La necessitat d’una nova regulació dels serveis que funcionen actualment sense aquesta autorització no només ha de servir per establir aquestes condicions d’atenció dels infants, sinó per clarificar les responsabilitats competencials entre administracions quant a la supervisió del compliment de la normativa vigent, especialment important en els casos de denúncia per funcionament irregular o no adequat.

El Síndic ha pogut constatar que el Departament d’Ensenyament no inspecciona els centres que no funcionen sota la seva autorització administrativa, encara que funcionin de manera anàloga, i que el Departament de Benestar Social i Família no supervisa els serveis infantils que hagin quedat exclosos del procediment d’acreditació de les ludoteques.

Per tant, aquests serveis no autoritzats com a escoles bressol o ludoteques s’han de limitar a complir el que estableixi la llicència d’activitat que hagin obtingut per desenvolupar la seva activitat.

Els infants han de ser objecte d’una especial protecció per part dels poders públics per la seva vulnerabilitat especial. La Convenció sobre els drets de l’infant estableix el deure de les administracions públiques de regular els serveis que atenen infants i d’assegurar que aquests serveis compleixen les normes establertes, i la Llei orgànica reguladora del dret a l’educació preveu que els serveis que atenen de manera regular a infants menors de sis anys han d’estar subjectes al principi d’autorització administrativa (art. 24.2).Tornar