Notícies

El síndic demana que s’eximeixi de pagar plusvàlues els qui perden l’habitatge per execució hipotecària

09/04/2013

(c) Jordi Soteras

Proposa que es faci de manera urgent mitjançant un reial decret llei que modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals. El fet de cobrar la plusvàlua als qui perden el seu habitatge habitual agreuja la situació de les persones desnonades i allunya l’acció pública del principi de justícia.

El Síndic de Greuges ha estat treballant en la problemàtica de l’habitatge i el sobreendeutament hipotecari i proposant diverses actuacions des de la tardor del 2011, juntament amb col·legis professionals, ONG, magistrats i representants de l’Administració de la Generalitat i de diverses institucions d’estalvi. 

La plusvàlua municipal és un impost legislat per la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i són els ajuntaments els que l’estableixen i l’exi­geixen. Les ordenan­ces fiscals no poden regular bonificacions sobre la quota de l’impost en els casos en què la trans­missió de l’habitatge es derivi d’un procediment d’execució hipotecària, ni s’ha regulat una exempció per a aquests supòsits.

Per aquest motiu, el Síndic considera urgent la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals com a única via per evitar que les persones que perden l’habitatge per una situació de sobreendeutament hagin de fer front a la plusvàlua.

Les obligacions actuals agreugen la situació en què es troben els milers de  persones que es veuen abocades a perdre el seu domicili habitual i s’allunyen del criteri de justícia i dels princi­pis establerts en l’article 31 de la Constitució espanyola.

Per això, el síndic s’ha adreçat avui al president del Govern espanyol,  Mariano Rajoy, per demanar-li que impulsi, i que el Consell de Ministres aprovi, un reial decret llei de modificació del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, perquè es declarin exemptes de l’impost esmentat: (Enllaç a la carta).

-Les transmissions de l’habitatge habitual del deutor, sempre que aquest sigui l’únic habitatge que tingui el transmetent i que la transmissió sigui com a conseqüència que el deutor no hagi pogut fer front al pagament del crèdit o préstec hipotecari per circumstàncies sobrevingudes o alienes a la seva voluntat.

-Que la transmissió de l’immoble hagi estat derivada d’un procediment d’execució hipotecària o que amb el lliurament de l’habitatge al creditor hipotecari o a una filial del seu grup se saldi, totalment o parcialment, el deute hipotecari pendent. 

Així mateix, el síndic ha comunicat aquesta actuació a la defensora del poble, Soledad Becerril, i li ha suggerit que la seva institució faci les passes necessàries per aconseguir, en el mínim temps possible, l’exempció de la plusvàlua en els supòsits esmentats més amunt.

El Síndic ha fet conèixer a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats la proposta enviada al president del Govern d’Espanya. A aquests darrers, els ha demanat el seu suport per assolir els canvis normatius i alleugerir, en part, la pressió que pateixen les persones desnonades.

Per mitjà dels enllaços següents podreu consultar les diverses actuacions que el Síndic, en col·laboració amb altres institucions i organismes, ha estat duent a terme en relació amb la problemàtica de l’habitatge des de la tardor del 2011.

Tornar